Ressursbruk og kvalitet i helse- og omsorg

Temaområde: Storbyenes pleie- og omsorgstjenester Prosjektførende by: Kristiansand kommune Kontaktperson: Kristin Skjelbred Forskningsmiljø: PWC Prosjektleder: Hege Gabrielsen Forskerne undersøkte hvordan storbyene kan forbedre driften i helse- og omsorgssektoren og få god kvalitet med effektiv ressursbruk og om utfordringene kan løses gjennom måten arbeidet organiseres på. Hvorfor Kristiansand brukte mindre og andre ressurser enn andre byer var det […]

  • Temaområde: Storbyenes pleie- og omsorgstjenester
  • Prosjektførende byKristiansand kommune
  • Kontaktperson: Kristin Skjelbred
  • ForskningsmiljøPWC
  • Prosjektleder: Hege Gabrielsen

Forskerne undersøkte hvordan storbyene kan forbedre driften i helse- og omsorgssektoren og få god kvalitet med effektiv ressursbruk og om utfordringene kan løses gjennom måten arbeidet organiseres på. Hvorfor Kristiansand brukte mindre og andre ressurser enn andre byer var det viktig å belyse. Undersøkelsen viste at verdier og (organisasjons)kultur har betydning for effektivitet og kvalitet på dette feltet.

Metoden de valgte, verdibasert ledelse, var relativt ny og fokuserer på betydningen av verdier og kultur for organisering av virksomheter. Flere offentlige institusjoner og kommuner ønsket mer kunnskap om betydningen av verdibasert ledelse, da de manglet verktøy for å kartlegge verdier og kultur. Ringvirkninger knyttet til at andre tar metoden verdibasert ledelse i bruk. Det innovative kan knyttes til metoden, som var relativt ny i Norge.

Rapporten har nådd bredere ut enn programmets prosjekter vanligvis gjør og synes å bli formidlet over en lang periode og bli tatt i bruk i ulike typer utviklings- og/ eller utredningsarbeid. Resultatene er formidlet i alle storbyene og for styringsgruppen i ASSS-nettverket. Rapporten fikk også bred oppmerksomhet i mediene, med mange omtale i aviser både i Bergen og Kristiansand, samt sektoravisen Kommunal rapport. Det var også stor interesse for rapporten fra offentlige myndigheter og de andre byene.

For eksempel ville Stavanger kommune bruke resultatene fra Kristiansand aktivt i utvikling og omstilling av tjenestene. Fra flere byer er det interesse for å ta et studiebesøk i Kristiansand for å diskutere organiseringen av tjenestene. KS har også brukt resultatene av FOU som kunnskapsgrunnlag i innspill til Stortinget og Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten ble presentert i august 2015 for Finansdepartementet ved et oppstartsseminar om Perspektivmeldingen 2017 under temaet: Utfordringer som følge av aldringen av befolkningen.

Litteratur


Mer om prosjektet

Utgangspunktet for prosjektet var at storbyenes pleie- og omsorgstjenester står overfor store utfordringer med en aldrende befolkning, vekst i nye yngre brukergrupper, knapphet på helse- og sosialpersonell, begrensede økonomiske rammer og endringer i sykdomsbildet. Det er store forskjeller i ressursbruk mellom storbyene og PWC utførte analysen for å finne forklaringer på ressursbruksforskjellene i 2015 der Kristiansand bruker færre ressurser innen helse- og omsorgsfeltet enn andre byer. Sentrale spørsmål var om storbyene kan forbedre driften i helse- og omsorgssektoren og få god kvalitet med effektiv ressursbruk.

Kan utfordringene løses gjennom måten å organisere arbeidet på? Formålet var å lete etter «nye» elementer som kan forklare forskjeller i ressursbruk og legge til rette for en mulig effektivisering av driften. Med Kristiansand kommune som prosjektførende by har PWC gjennomført en undersøkelse med fokus på å identifisere faktorer knyttet til organisering, ledelse og kultur. Rapporten har fått gode tilbakemeldinger både på metode og resultat. ASSS PLO-nettverk er interessert i muligheten for videre oppfølging av styringsdata, og i diskusjoner i kommunene er det framholdt at rapporten gir økt forståelse for KOSTRA-tallene.

Metoden forskerne valgte, verdibasert ledelse, var nokså ny i Norge. Undersøkelsen viste at verdier og (organisasjons)kultur har betydning for effektivitet og kvalitet på dette feltet.