Publikasjoner

Publikasjonsliste for programmet 1987 – 2016 Forfatternavn er brukt der dette er kjent, ellers brukes institutt som forfatternavn. Med forbehold om mangler. Systematisk søk i tidsskriftsbaser lå ikke i rammene til denne gjennomgangen. Publikasjonene er registrert så langt de er beskrevet i årsmeldingsrapporter og nettarkivene til programmet. Aardal, B. (1995): Effekter av ulike valgordninger. Rapport […]

Publikasjonsliste for programmet 1987 – 2016

Forfatternavn er brukt der dette er kjent, ellers brukes institutt som forfatternavn.

Med forbehold om mangler. Systematisk søk i tidsskriftsbaser lå ikke i rammene til denne gjennomgangen. Publikasjonene er registrert så langt de er beskrevet i årsmeldingsrapporter og nettarkivene til programmet.

 • Aardal, B. (1995): Effekter av ulike valgordninger. Rapport 1996:11 fra Institutt for samfunnsforskning.
 • Aastvedt A. m.fl. (2006): Storbyfaktorer i inntektssystemet. Storbyenes egenart og konsekvenser for kommunal tjenesteproduksjon. Rapport fra Asplan Viak og Telemarksforskning
 • Agenda (2009): Evaluering av spesialisert behandlingsavdeling i sykehjem. Sluttrapport Agenda 27.01.2009
 • Alm Andreassen, T.A, A. Sæterdal og H. Jagmann (1993): Omsorgstjenester for eldre i storby. Forsøk med integrering av hjemme- og institusjonsbaserte omsorgstjenester for eldre. Byggforsk. Programstyrets rapportserie nr. 22
 • Andersen, K. (1993): Aldersinstitusjoner og effektivisering. En undersøkelse av aldersinstitusjoner i Oslo kommune. NIBR-rapport 1993:14
 • Andreassen, H-M. og G. Lunde (1994): Kostnader og incentiver ved kapitalbruk i kommunesektoren. ECON. Rapport 110/94
 • Arnestad, G. (1993): Kulturfeltet i storbyane. Vestlandsforskning, notat 14/93
 • Aslesen, H.W. (1997): Struktur og dynamikk i kunnskapsbaserte næringer i Oslo. BI, FAFO og Step-gruppen
 • Asplan Viak (2011): Lokalisering av handel – utvikling av beregningsmodell for transport- og klimamessige konsekvenser. Sluttrapport 2011-10-05
 • Asplan Viak/KUDI (2008): Den store generasjonsvekslingen og storbyenes omdømmeutfordring. Asplan Viak/KUDI
 • Asplan Viak/Telemarkforskning (2007): Lønn som kostnadsdriver i storbyene. Sluttapport 2007
 • Asplan. (1990). Vanskeligstilte boligsøkere. Forprosjektrapport Asplan
 • Barlindhaug, R. (2014): Boligbygging i storbyene – virkemidler og handlingsrom. NIBR rapport 2014:8
 • Barlindhaug, R. m.fl. (2010): Befolkningsutvikling og boligmarked i fem storbyer. NIBR-rapport 2010:17
 • Barlindhaug, R. og O. Gulbrandsen (2000): Boforhold, flytting og befolkningsutvikling i storbyene. NBI prosjektrapport nr. 278:2000
 • Barlindhaug, R. og E. Dyb (2003): Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus.  Norges byggforskningsinstitutt
 • BDO (2014): Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg – en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner. BDO-rapport 2014
 • Befring, O. m.fl. (2005): Alternative karriereveier. Evaluering av utviklingsprosjekt i storbykommunene. RF – 2005/148
 • Berg, A-M. og E. Wergeland (1994): Sekstimers arbeidsdag: konsekvenser for helse og arbeidsmiljø i omsorgsyrker. Prosjektbeskrivelse, notat fra AFI/IFFM 1994
 • Berg, B. m.fl. (2006): Evaluering av barnevernforsøket i Trondheim. Rapport NTNU og SINTEF
 • Bergen kommune, Rådmannen (1997): Livet mellom fjellene, levekår og nærmiljø i Bergen. Rapport 2 fra Levekårsundersøkelsen i Bergen
 • Bergen kommune, Rådmannen (1997): Sluttrapport fra levekårsundersøkelsen? Bergen kommune
 • Bildeng, M. og R. Fürst. (1993): Levekår i storby – en artikkelsamling om levekårsforskjeller og kommunal fordelingspolitikk. Programstyrets rapportserie nr. 21
 • Bildeng, M. og R. Fürst (red.) (1991): Norge trenger en storbypolitikk. Kommuneforlaget
 • Bjørnenak, T. (1997): Ressursforbruk i grunnskolen – ABC-analyse for sammenligning mellom storbyene. Rapport 22/1997 fra Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
 • Bjørnsen, E. (2012): Inkluderende kulturskole. Utredning av kulturskoletilbudet i storbyene. Agderforskning Prosjektrapport nr. 5/2012
 • Bjørnsen, E. m.fl. (2012): Kunstkonsum i storbyene. En studie av brukere og ikke-brukere av det offentlig finansierte kunsttilbudet i byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Agderforskning 7/2012
 • Bjørnskau, T. (1997): Seks timers dag i omsorgsyrker. En evaluering av forsøket i Oslo kommune. Rapport nr 232 fra forskningsstiftelsen Fafo
 • Blomgren, A. m.fl. (2007): Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner. Rapport IRIS 2007/032
 • Brattbakk, I. m.fl. (2016): Storby-faktoren – storbyens særlige sosiale og økonomiske utfordringer. AFI-rapport 13:2016
 • Brattbakk, I. m.fl. (2000): Stabilitet eller endring? – Levekårsutvikling i Trondheim på 1990-tallet. NTNU-Geografisk institutt, Trondheim
 • Brevik, I. (1989): Sosialhjelp i storby – årsaker til merbruken. NIBR. Programstyrets rapportserie nr. 9
 • Brevik, I. (1990): Langtidsbruk av sosialhjelp. En sosialpolitisk falitt? Sammendrag 15/90, Kommuneforlaget
 • Brevik, I. (1990): Når sosialhjelp erstatter arbeidsinntekt. Sammendrag 14/90, Kommuneforlaget
 • Brevik, I. (1990): Sosialhjelp i storby. Årsaker til merbruk. Sammendrag 12/90, Kommuneforlaget
 • Brevik, I. m.fl. (1998): Byutvikling og bypolitikk i en brytningstid. NIBR Notat 1998:112
 • Bråten, B. m.fl. (2015): Har barn det bra i store barnehager? FAFO-rapport 2015:48
 • Bråthen, M. m.fl. (2016): Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene. FAFO-rapport 2016:13
 • Bråthen, M. og K. Vetvik (2004): Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner. SSB rapport 2004/26
 • Clausen, S.E. (1993): Privat eldreomsorg i storby. Kan bydelsstatistikk benyttes til å stipulere omfanget av privat omsorg? NIBR. Programstyrets rapportserie nr. 23
 • Dahle, I. (2000): Mangfold i Ankertorget barnehage. Foredrag RF-2000/273 Deloitte (2012): Kostnader og gevinster knyttet til bestiller-utfører-modellen. Rapport august 2012
 • Djuve, A. B. og K. Hagen (1996) ‘Skaff meg en jobb’. Levekår blant flyktninger i Oslo. FAFO-rapport 184
 • Djuve, A.B. og K. Hagen (1996): ‘Skaff meg en jobb’. Levekår blant flyktninger i Oslo. Programstyrets rapportserie nr. 30 (kortversjon)
 • Djuve, A.B. m.fl. (1997): Fra behov til budsjett – en evaluering av Oslo kommunens kriteriebaserte budsjettfordelingssystem. Fafo-rapport nr. 210
 • Djuve, A.B. og H.C Pettersen (1998): Må de være ute om vinteren? Oppfatninger om barnehager i fem etniske grupper i Oslo. Fafo-rapport 262, Forskningsstiftelsen Fafo, Oslo 1998
 • Djuve, A.B. m.fl. (2011): Likeverdige tjenester? Storbyens tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig befolkning. FAFO-rapport 2011:35
 • Dræge, M.B. (1996): Trondheimsundersøkelsen 1995. Norsk Gallup Institutt
 • Drøpping og Kavli (2002): Kurs for arbeid? Norskopplæring og yrkesdeltakelse blant ikke-vestlige flyktninger og innvandrere. Fafo-rapport 387 (2002)
 • Dølvik, T. m.fl. (2008): Levekår og sosialhjelp. FAFO rapport 2008:2
 • Dønnum, H. (2003): Evaluering av konkurranseutsetting og omstilling i pleie- og omsorgssektoren – Oslo kommune. Delrapport fra Asplan Analyse
 • ECON (2008): Evaluering av Handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Oslo kommune. Econ-rapport 2008-091
 • ECON (2010). Storbyene og kunnskapsinstitusjonene. ECON R-2010-069
 • Egge, M. m.fl. (2008): Kriminalitetsforebygging blant barn og unge i storbyene En evaluering av praksis i fem kommuner. Samarbeidsrapport NIBR/Politihøgskolen
 • Eide og Kjelstad A/S. (1991): Kontorisering, Lyderhorn borettslag. Bergen
 • Ellingsen, D. m.fl. (2015): Terskler i barnevernet. AFI FoU resultat 2015
 • Engebretsen m.fl. (2010): Handelslokalisering og transport. TØI-rapport 1080/2010
 • Eriksen, A. (1989): Enslige sosialhjelpsmottakeres boligsituasjon. En undersøkelse av enslige sosialhjelpsmottakeres livssituasjon i Oslo og Trondheim 1987-1988. NIBR. Programstyrets rapportserie nr. 7
 • Estenstad, N. m.fl. (1993): Næringsutvikling i Trondheimsregionen. En analyse av næringsaktørenes oppfatning av Trondheimsregionen som arena for lønnsom næringsvirksomhet. TØH. Programstyrets rapportserie nr. 26
 • Falleth, E. I og V. Johnsen (1996): Kommuneinndeling og arealplanlegging. NIBR-notat 1996:115
 • Falleth, E. I og V. Johnsen (1996): Ny organisering av arealplanleggingen i hovedstadsregionen? Oppdragsnotat fra NIBR
 • Farsund, M.C (2002): Evaluering av skolevurdering. Sluttrapport Agenda
 • Fimreite, A.L. m.fl. (2003): Styringssystem i storby. Evaluering av styringssystemet i Bergen kommune. Rokkansenteret, rapport 4/2003
 • Finstad, N. m.fl. (2001): Arbeidsgiverrollen i storby: «Alternative og likeverdige karriereveier i kommunal sektor» Rapport RF – 2001/226
 • Fløtre, A. m.fl. (2002): Evaluering av konkurranseutsetting og omstilling i pleie- og omsorgssektoren – Trondheim kommune. Delrapport fra Asplan Analyse
 • Fløtre, A. og S.I. Vabo (2003): Konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester – Hvilke effekter gir det for politikerrollen. Delrapport fra Asplan Analyse
 • Fosli, O. (1996): Samordning av infrastrukturinvesteringer i Oslo og Akershus. TØI notat 1042/1996
 • Fosmark, H. og T. Johnstad (1995): IT-industrien i Oslo-regionen. NIBR-notat 1995:122
 • Foss, O. og J. Thoresen (1994): Utgifter til sosialhjelp – forklaringsfaktorer for kommunale variasjoner. NIBR, forprosjektrapport
 • Fossestøl, K. m.fl. (2016): Betingelser for sosialt arbeid. En case- og surveystudie fra fem storbyer og syv storbykontorer. AFI-rapport 2016:02
 • Fürst. R. og L. Høverstad (2001): Hvor effektive er bydelene? Analyse av ressursbruk og tjenesteproduksjon. Rapport 2001
 • Fürst, R. og L. Høverstad (2000): Prosjektnotat 1: «Beskrivelse og analyse av effektivitetsutviklingen 1991-2000″
 • Fürst, R. og L. Høverstad (2000): Prosjektnotat 2: «Effektiviteten i bydelenes administrasjon og tjenesteyting: Status 2000 og drøfting av effektiviseringspotensialet»
 • Fürst , R. og L. Høverstad (1999): Stønadsbehov eller stønadskultur? En analyse av variasjonene i sosialhjelp mellom bydeler/distrikter i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Fürst og Høverstad 1999, Oslo
 • Gaasland, I.E. og H. Bonesrønning (1997): Regresjonsanalyse og frontfunksjonsanalyse for å teste hvilke faktorer som bidrar til å forklare utgiftsvariasjoner mellom storbyenes grunnskoler. Arbeidsnotat nr. 39/1996 fra Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
 • Gimse, T. (1999): Fra strategisk kompetanseutvikling til bedre tjenestekvalitet? AGENDA utredning & utvikling
 • Gjelsvik, M. og A.K.T. Holmen. (2004): Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner: Indikatorer for kompetansekapital, entreprenørskap, livskvalitet og internasjonal orientering. RF-rapport 2004/178
 • Gjelsvik, M. og J.M. Steineke. (2002): Verdiskapingsevnen i fire norske storbyregioner: regionale indikatorer for nyskaping, livskvalitet, kompetansekapital og internasjonal orientering. RF-rapport 2002/146
 • Gjelsvik, M. og T.H. Clausen. (2003): Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner: Regionale indikatorer for kompetansekapital, entreprenørskap, livskvalitet og internasjonal orientering. RF-rapport 2003/144
 • Gjertsen, H. og T. Olsen (2012): Menn i omsorgsyrker Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenesten? Nordlandsforskning NF-rapport 8/2012
 • Granheim/Holmlin. (1992): Storbyenes rolle i norsk næringsutvikling. Asplan, Programstyrets rapportserie nr. 17
 • Grimstad, G. m.fl. (2005): Vurdering av driftsstyreordningen i grunnskolen i Oslo. UtviklingsPartner DA
 • Gripsrud, J. (2006): Kunstnerisk kapital – en uutnyttet ressurs? Et eksplorerende forprosjekt om billedkunstens forhold til omverdenen. Institutt for kulturvitenskap, Universitetet i Bergen.
 • Grünfeld, L. m.fl. (2014): Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner. MENON-publikasjon nr. 14 2014
 • Grønningsæter, A. og B. Lescher-Nuland (2010): Homofile, lesbiske og bifile arbeidstakere i storbyen. FAFO-rapport 2010:33
 • Grøtvedt, L. og A. Gimmestad (2002): Helseprofil for Oslo – Barn og unge. Folkehelseinstituttet 2002
 • Grøtvedt, L. og A. Gimmestad (2002): Helseprofil for Oslo – Eldre. Folkehelseinstituttet 2002
 • Grøtvedt, L. (2002): Helseprofil for Oslo – Voksne. Folkehelseinstituttet. Gundersen, G. (1994): Vest-Norge som etableringssted for internasjonalt næringsliv og kapital. OPUS. Storbyforskningsrapport nr. 29
 • Haaland, T. (1989): Når sosialhjelp erstatter arbeidsinntekt. Om yrkesaktivitet og arbeidsførhet hos enslige sosialhjelpsmottakere. NIBR. Programstyrets rapportserie nr. 5
 • Hagen, K. (1992): Prioritetstudie for Oslo. Forprosjekt-notat FAFO 1992
 • Hagen, K. m.fl. (1994): Oslo: en delt by? En analyse av Oslos sosiale geografi. Programstyrets rapportserie/Storbyforskning rapport nr. 28 (kortversjon av FAFO-rapport 161)
 • Hagen, K., A.B. Djuve og P. Vogt (1994): Oslo: den delte byen? FAFO-rapport 161
 • Hagen, T. P. (1999): Storbyenes finanser 1983-1997. Evaluering av det parlamentariske styringssystemet i Oslo. Delprosjekt 3. NIBR-notat 1999:105
 • Hagen, T.P m.fl. (1998): Direkte valg til bydelene. Evaluering av forsøket med direkte valg av representanter til fire bydelsutvalg i Oslo 1995-99. NIBRs PLUSS-serie 3-98
 • Hagen, T. P. m.fl. (1999): Parlamentarisme eller formannskapsmodell? Det parlamentariske styringssystemet i Oslo sammenliknet med formannskapsmodellene i Bergen, Trondheim og Stavanger. NIBR’s Pluss-serie 3-99, NIBR, Oslo 1999
 • Halvorsen, K. (1992): En konkurransedyktig Osloregion. NIBR. Programstyrets rapportserie nr. 19
 • Halvorsen, K. (1996): Hva kan vi lære av Montpellier? En komparativ analyse av det næringspolitiske arbeidet i Montepellier og Oslo-regionen. NIBR-rapport 1996: 2
 • Halvorsen, K. (1996): Næringslivets utviklingspotensial i Oslo-regionen. Sluttrapport. NIBR Rapport 1996:1
 • Halvorsen, K. (1996): Næringslivets utviklingspotensial i Oslo-regionen. Modul D: modeller for styrket samarbeid mellom FoU og næringslivet. NIBR-notat 1996: 101
 • Halvorsen/Johansen. (1992): Norske byer i 1990-årenes Europa – regionale og næringspolitiske utfordringer. Programstyrets rapportserie nr. 18.
 • Hansen, T. og L-M. Ulfrstad (1994): Om å studere boforhold for vanskeligstilte. Byggforsk. Forprosjektrapport 1994
 • Hansen, T. (1996): Approach to Monitor and Evaluation of Local Housing Policy. A case study from Norway. Paper lagt fram av Thorbjørn Hansen på en konferanse for European network for housing research i Helsingør
 • Hansen, T. og L.M. Ulfrstad (1994): Om å studere boforhold for vanskelig-stilte. Rapport fra forprosjektet fra Norges byggforskningsinstitutt
 • Hansen, T. og L.C Knudtzon (1997): Lav inntekt og boforhold. Boforholdsundersøkelse av lavinntektsfamilier i Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen. Prosjektrapport 210-1997 fra Norges byggforskningsinstitutt
 • Hansen/Åhren. (1992): Vanskeligstilte boligsøkere. Byggforsk. Programstyrets rapportserie nr. 16
 • Haraldsen, T. m.fl. (2005) Kulturnæringene i storbyregionene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Kartlegging og analyse av økonomisk betydning, dynamikk, lokalisering og utviklingsstrategier. Rapport, Østlandsforskning
 • Hekland, J.M. (1987): Næringsutviklingen i storbyene. Programstyrets rapportserie nr. 2
 • Hekland/Elsås. (1991): Boligetterspørselsanalyser. Programstyrets rapportserie nr. 14
 • Helgesen, K. og Fimreite (2001: Færre og større bydeler? NIBR-rapport 2001:17
 • Helgøy, I. og B. Ravneberg (2003): Byråkrat, sosialarbeider eller innovatør. Rokkansenteret rapport 5 2003
 • Hjermstad, K. (1989): Langtidsbruk av sosialhjelp i Oslo. En sosialpolitisk falitt? NIBR. Programstyrets rapportserie nr. 6
 • Hoel, M. (1993): Lokale lønnsoppgjør – fordelingspolitikk eller individuell belønning? ISF-rapport 1993:14
 • Hoel, M. (1994): Lønns- og personalpolitiske virkemidler i kommunesektoren. ISF Rapport 94:19
 • Hole, K. og U. Ånstad (1993): Bydelsreform og bydelsparlamentarisme – eksempler på nivå- og målkonflikter i styringssystemet i Oslo. Sogn bydelsforvaltning/Oslo kommune
 • Høyland, K. (2000): Ny sykehjemsmodell, et bedre tilbud. Erfaring fra tre sykehjem. SINTEF rapport 22A02500
 • Håkonsen, L. m.fl. (2010): Innlemming av barnehagetilskuddet i det kommunale inntektssystemet. TF-rapport 269-2010
 • Isaksen, I. og L.M. Skoge (1992): Trafikksjefens etat: markeds- og eierforholdenes innvirkning på en effektiv utførelse av etatens oppgaver. Diplomoppgave 1992
 • Iversen, J-M.V. m.fl. (2016): Spesialundervisning i storbyene. SØF-rapport nr. 04/16
 • Jensen, T.Ø. m.fl. (1992): Desentralisering av administrativ reform. Rapport NIBR
 • Jensen, T.Ø. m.fl. (1992): Desentralisering av helse- og sosialtjenestene – eksemplet Bergen. Sammendrag 3/92, Kommuneforlaget
 • Jensen, T.Ø. m.fl. (1992): Politiske effekter av bydelsreformen. Sammendrag 4/92, Kommuneforlaget
 • Johnstad, T. (1995): Næringslivets utviklingspotensialer i Oslo-regionen. Modul B. Sluttrapport fra bransjeanalysen. NIBR-rapport 1995:14
 • Johnstad, T. (1995): Næringslivets utviklingspotensialer i Oslo-regionen. Modul B. Sluttrapport fra bransjeanalysen – kortrapport. NIBR-rapport 1995: 129
 • Johnstad, T. (1996): Næringslivets utviklingspotensialer i Oslo-regionen. Modul C: Oslo-regionens økonomiske og funksjonelle rolle. NIBR-notat 1996: 103
 • Johnstad, T. og H. Fosmark (1995): Det helseindustrielle miljø i Oslo-regionen. NIBR-notat 1995: 124
 • Johnstad, T. og H. Fosmark (1995): Det mediaindustrielle kompleks. NIBR-notat 1995: 123.
 • Juvkvam, D. m.fl. (2010): Demografisk utvikling i fem storbyer. NIBR-rapport 2010:16
 • Juvkvam, D. m.fl. (2011): Storbyregioners funksjonelle grenser. NIBR-rapport 2011:16
 • Juvkvam, D. og K. Sørlie (2000): Demografiske hovedtrekk i fire storbyregioner. NIBR-rapport 2000:4
 • Jørgensen, R. (1990): Resultatorientert planlegging, budsjettering og styring – utvikling av et felles begrepsapparat. Programstyrets rapportserie nr. 10.
 • Kalseth, J. og J. Magnussen (1995): Gerix – styringsdata for pleie- og omsorgsektoren. STF 81 A 95029. SINTEF NIS, Norsk institutt for sykehusforskning
 • Kann, F. og K. Halvorsen (1995): Næringslivets utviklingspotensialer i Oslo-regionen. Modul A Strukturanalysen. NIBR-notat 1995:105
 • Kitterød, R. H. (1995): Funksjonsnivå og hjelpebehov blant brukere og ikke-brukere av pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. SSB Notat 95/57.
 • Klausen, J.E. og T.P. Hagen. (1996): Lokalpolitisk kunnskap, deltagelse og legitimitet. Resultater fra en telefonsurvey. NIBR-notat 1996.
 • Klausen, J.E. og S. Opedal (1999): Smått i stort – bydelsordninger i norske storbyer. Prosjektrapport 1999:11, NIBR Oslo
 • Klausen, J.E. og T.P. Hagen (1995): Lokalpolitisk kunnskap, deltagelse og legitimitet. Resultater fra en telefonsurvey utført før kommunevalget i 1995. Oppdragsrapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning.
 • Kleven, K. (1995): Det maritime miljø i Oslo-regionen. NIBR-notat 1995: 126
 • Kleven, K. (1995): Energi-teknologisk industri i Oslo-regionen. NIBR-notat 1995: 129.
 • Kristoffersen, L.B. (1987): Høy dødelighet i storbyer. Dødeligheten i sosioøkonomiske grupper i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim 1970-1980. NIBR. Programstyrets rapportserie nr. 1.
 • Kristoffersen/Slettebø. (1989): Oppvekstkår i storby. Om barnevernsbarn i Oslo og Bergen. NIBR. Programstyrets rapportserie nr. 8
 • Kvadsheim, H. (1994): Porter-inspirerte næringslivsstudier i storbyregionene. Arbeidsnotat RF-245/94.
 • Kvadsheim, H. og A. Farsund (1995): Porter-inspirerte næringslivsstudier i storbyregionene. Motefenomen eller effektivt handlingsinstrument? Rogalandsforskning RF Rapport 199/95.
 • Kvadsheim, H. Og O.A. Engen. (1995): Internasjonale flyruter og konsekvenser for næringslivet. Rogalandsforskning RF-95/054
 • Kvadsheim/Grønheim/Fredriksen. (1991): Næringsutvikling og forskning i storbyene. Programstyrets rapportserie nr. 15.
 • Kvadsheim/Grønheim/Fredriksen. (1992): Næringsutvikling og storbyenes betydning. Sammendrag 5/92. Kommuneforlaget
 • Kvadsheim/Grønheim/Fredriksen. (1992): Trenger Norge storbyer? Sammendrag 7/92. Kommuneforlaget
 • Kvamstad, V. I. Blomfelt og O. Helgesen. (1993): Førskole- og småskolebarn i storbyene. En undersøkelse av tilsynsordningene. Asplan Viak. Programstyrets rapportserie nr. 20 A/B.
 • Kvamstad/Blomfelt/Helgesen. (1993): Tilsynsordninger for barn under 12 år –erfaringer fra storbyene. Sammendrag 12/93, Kommuneforlaget
 • Gulbrandsen, L. og H-C. Sandlie (2003): Boligetablering i Oslo og Akershus. NOVA-rapport 23/03.
 • Larsen, A-C. (1994): Velferd for eldre i storby. Omsorg – bolig – økonomi. Bergen kommune.
 • Larsen, K.A. (1996): Arbeidskraft og kompetanseregnskap for Oslo og Akershus 1995. ECON-rapport 129/95.
 • Larsen, K.A. (1997): Fremtidens arbeidsmarked i Oslo og Akershus. ECON-rapport 44/97.
 • Larsen, S. og J. Molle (1992): Effektivitet i en kommunal servicebedrift. En casestudie av bygge- og vedlikeholdstjenesten i Oslo kommune. BI Arbeidsnotat 1992/5
 • Leknes, E. m.fl. (2005): Kommuneplan som styringsredskap i norske storbyer. Rogalandsforskning rapport 2005/191
 • Lie, T. (2006): Evaluering av den statlige rusreformen for brukere i Oslo kommune. IRIS-rapport 2006/228
 • Lie, T. og H. Stuland Larsen (1996): Nye Trondheim – virkninger for ansatte og ledere i publikumsrettede tjenester. Rogalandsforskning RF-rapport 96/061
 • Lie, T., K.H. Olsen og S.H. Opdal (1995): Nye Trondheim – bedre styring og økt fleksibilitet? Rogalandsforskning RF-95/070.
 • Lien, L. (2016): Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser. En midtveisevaluering. FAFO-rapport 2016:36
 • Lien, L. og T. Gjernes. (2009): Miljøet hos oss er helt konge! Om nærvær og (syke)fravær i kommunale sykehjem og barnehager i Norges fem største byer. Nordlandsforskning NF-rapport 11/2009
 • Lind, E. m.fl. (2006): Havner i endring – konsekvenser for byutvikling. Asplan Viak Hovedrapport.
 • Lorentzen, C. m.fl. (2003): Mosjon på Romsås – en intervensjon for å fremme fysisk aktivitet i en multietnisk befolkning i Oslo øst. Foreløpig rapport januar 2003.
 • Lorentzen, C. m.fl. (2005): MoRo Mosjon på Romsås – en intervensjon for å fremme fysisk aktivitet i en multietnisk befolkning i Oslo Øst. Erfaringer og resultater fra MoRo-prosjektet. Mai 2005.
 • Lorentzen, H. m.fl. (2007): Frivillighet i Storby. Institutt for samfunnsforskning rapport 2007:7.
 • Lunde, G. og E. Wærness (1995): Skatteanslag i Oslo kommune. ECON-rapport 107/95.
 • Løyland m.fl. (2012): Hopning av levekårsulemper i storbyene. Effekter på utgifter til sosialtjenesten. Telemarksforskning 2012/297
 • Meissner, R. og S. I. Nødland (1993): ‘Krake søker make’. Regionale allianser mellom norske regioner og Europa – eksempel Stavanger. Rogalandsforskning. Programstyrets rapportserie nr. 27.
 • Meissner/Leknes. (1991): Storbyenes rolle i spredning av kunnskap, kapital og varer innenfor en ny teknologi. Rogalandsforskning. Programstyrets rapportserie nr. 13.
 • Midtsundstad, T. m.fl. (1999): Jakten på storbyfaktoren. En analyse av sosialhjelpsforbruket i Norge. Fafo-rapport 319, Forskningsstiftelsen Fafo, Oslo 1999.
 • Midtun, A. (1993): Mellom marked og politisk hierarki: styringsutfordringer i kommunal tjenesteyting. BI-arbeidsnotat 1993/20.
 • Midtun, A. (1991): Offentlige forretnings- og servicevirksomhet mellom marked og hierarki: noen analytiske innfallsvinkler. BI Arbeidsnotat
 • Midtun, A. (1993): Mellom marked og politisk hierarki: styringsutfordringer i kommunal tjenesteyting. BI Arbeidsnotat 1993
 • Millstein, M. m.fl. (2016): Statens rolle i bærekraftig byutvikling. NIBR-rapport 2016: 10
 • Moland, L. og M. Egge (2000): Kommunal sektor – bedre enn sitt rykte? Strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft. Fafo-rapport nr 337, 2000.
 • Monsen, N. (1994): Konsernregnskap i norske storbykommuner med hovedvekt på Bergen kommune. SNF-rapport 88/94.
 • Monsen, N. og S. Høgheim. (1993): Årsrapportering i norske storbykommuner med hovedvekt på Bergen kommune. SNF-rapport 34/93. SNF, Handelshøyskolen
 • Movik, E. og R. Meissner. (1995): Ressursbasert næringsutvikling i storbyene: avfall som vekstbransje? Rogalandsforskning, RF-95/064.
 • Myrvold, T. og H. Strand Østtveiten (1999): All makt i denne sal? Evaluering av de politiske organene. Det parlamentariske styringssystemet i Oslo. Delprosjekt 1. NIBR-notat 1999:103
 • Myrvold, T. (2004): Parlamentarisme og kommunalpolitiske organer.  Evaluering av styringssystemet i Bergen kommune.  NIBR-notat 2004:113 (oppdatering av kapittel 2 i rapport fra 2003.
 • NBI. (1990): Vanskeligstilte boligsøkere. Forprosjektrapport NBI
 • Nergård, T.B. (2008): Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgstjenester. Rapport fra fem norske storbykommuner. NOVA Rapport 10/2008.
 • Neset, T. m.fl. (2012): Etikk i det daglige. Etikkarbeidet i kommunene Stavanger og Bergen. Oxford Research.
 • Nilsen, J. (1995): Aspekter ved likviditetspremier i obligasjonsmarkedet. SNF-rapport 40/95
 • Nor PR AS (2006): Hvordan kommuniserer vi med innbyggerne våre? Nor PR AS Rapport 2006
 • Nordahl, B. m.fl. (2011): Utbyggerstyrt byutvikling? NIBR-rapport 2011:21
 • Norheim, B. m.fl. (2014) Ringvirkninger av arealplanlegging – for en mer bærekraftig bytransport?  Synteserapport. Urbanet 51a/2014
 • Nordvik, V. (2015): Boligbehov og ubalanser i storbyer. En synteserapport. NOVA-notat 2/15
 • Norsk Gallup Institutt A/S (1996): Trondheimsundersøkelsen 1995.
 • Nyland, K. (1993): Regnskapet og dets kontekst – en studie i Bergen Lysverker. SNF-rapport 24/93. SNF, Handelshøyskolen.
 • Næss, I.C og R. Rømo (1992): Informasjonsteknologi, styringsutfordringer og markedsmakt. Diplomoppgave 1992
 • Olsen/Meissner/Stokka/Fagerli. (1990): Storbyenes ressursgrunnlag – en statistisk sammenligning. Rogalandsforskning/SINTEF. Programstyrets rapportserie nr. 11
 • Olsen/Meissner/Stokkan/Fagerli. (1989): Byens rolle som sentra/miljø for innovasjon og vekst i næringslivet (forprosjekt). SINTEF/Programstyrets rapportserie nr. 4
 • Olsson, T.B. og C. Pedersen (2001): Mot en felles pedagogisk plattform? RF-2001/025
 • Olsson, T.B. m.fl. (2000): Med sjal på jobb. Rogalandsforskning 2000
 • Olsson, T.B. (2001): Mangfold på Stokka sykehjem. RF-2001/024
 • Onsager, K. (1995): Det matindustrielle miljø i Oslo-regionen. NIBR-notat 1995: 118
 • Onsager, K. og G.I. Orderud (1995): Varehandel i Oslo-regionen. NIBR-notat 1995:119
 • Opedal, S. og H. Østtveiten (1999): Vitaliseres lokaldemokratiet med parlamentarisme? Evaluering av styringsmodellens betydning for lokalbefolkningen. Delprosjekt 4. NIBR-notat 1999:110
 • Opedal, S. og I.M. Stigen (1999): «Hvem er mektigst i byen her?» Det parlamentariske styringssystemet i Oslo. Delprosjekt 2. NIBR-notat 1999:104
 • Orderud, G. (1992): Sosial ulikhet i Oslo – bydelsvise forskjeller. NIBR-rapport 1992:14/Oslo statistikken notat 5/92
 • Osland, O. (1993): Næringskoblinger og konkurransefortrinn i Bergensregionen – Hvordan fremme et konkurransedyktig næringsliv. SNF. Programstyrets rapportserie nr. 25
 • Osland, O. (1995): Kulturfeltet i storbyene. SNF-rapport 34/95
 • Paulsen, B. m.fl. (2013): Samhandlingstiltak i storby. Samhandlingsformer
 • mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i storbyer. SINTEF Teknologi og helse 2013.
 • Pedersen, C. (2001): Hvis man må gå med sjal så skal det være kokekte. RF-2001/026
 • Plathe E. og M.B. Hernes (2016): Storbyenes planstrategier. Sluttrapport desember 2016. Asplan Viak 3/15
 • Program for storbyrettet forskning (1994): Varm sol og kalde skygger – temahefte om levekår i storby. Innspill til temaseminar om levekår i Bergen, 27. januar 1994
 • PWC (2007): Storbyenes sosialhjelpsutgifter og segregasjon. PWC Rapport 2007
 • PWC (2015): Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren – Betydningen av organisering, ledelse og kultur. Rapport juni 2015
 • Rambøll Management (2007): Analyse av rammebetingelsene for storbyenes arbeid for bostedsløse. Rambøll Management sluttrapport
 • Rogalandsforskning (2005): Kunnskapsbasert organisering av sosialkontortjenesten. Rogalandsforskning Rapport 2005/237
 • Rolstad, D.G og T. Lauten (1991): Oslo renholdsverk. Konsekvenser av å gi offentlig forretningsvirksomhet monopolbeskyttelse. BI Arbeidsnotat 1991/48
 • Rommetvedt, H.(red). (1999): Byen e’ Bergen – men ka med bydelene? Ekstern evaluering av bydelsforsøket i Arna og Loddefjord. Rapport RF 1999/183, Rogalandsforskning, Stavanger 1999
 • Rommetvedt, H. m.fl. (1999): Bydelsforsøket i Bergen – prinsipielle problemstillinger og praktiske resultater. Nordisk Administrativt Tidsskrift 4/1999, København 1999
 • Rusten, G. m.fl. (1999): Internasjonalt eierskap i norsk næringsliv – Omfang og effekter nasjonalt og regionalt. SNF Rapport nr. 24/1999
 • Rødvei, P-H. (2000): Kommunene og den kompetente arbeidskraften – gjennomtrekk og rekruttering i et organisatorisk og demografisk perspektiv. Nordlandsforskning, Bodø 2000.
 • Røiseland, A. (1991): Bydelsutvalgene i Oslo: politikere på vikende front? NIBR-rapport 1991:34
 • Røiseland, A. (1991): Bydelsutvalgene i Oslo: stort frafall blant representantene. NIBR-notat 1991:115.
 • Rømo/Hellesnes. (1990): Optimal kapasitet i eldreomsorgssektoren. SINTEF. Programstyrets rapportserie nr. 3
 • Schei, J. H. og P. Søilen (1992): Effektivitet i Oslo Havnevesen. Diplomoppgave 1992
 • Sentio Research (2008): Brukeratferd i storbybibliotek – en kartlegging av hvordan brukerne benytter hovedbibliotekene i storbyene. Også publisert som ABM skrift 46
 • Sigstad Lie, J.A.  og L. Solheim (1995): Gruppering av brukere av pleie- og omsorgstjenesten ved bruk av Gerix-kortet
 • Skilbrei, B. (2000): Fra mottaker til deltaker – evaluering av prosjekt langtidsmottakere av sosialhjelp i Bergen. Rapport 13-2000, Nordlandsforskning, Bodø 2000
 • Skjælaaen, G. R. (2014): Samspill eller svarteperspill? En studie av ansvarsfordeling og gråsoner mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten for mennesker med RoP-lidelser med voldsproblematikk. AFI rapport 2014:10
 • Skutlaberg m.fl. (2014): Evaluering av introduksjonsprogrammet i storbyene. Ideas2evidence Rapport 09/2014
 • Skårrevik, K. J. (1997): Modeller for tildeling til grunnskolene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Arbeidsnotat 11/1997 fra Møreforskning
 • Solberg, H.A. og T.D. Andersson (1997): VM på ski i Trondheim – en studie av lokale holdninger og økonomiske virkninger.  Høgskolen i Sør-Trøndelag, TØH-serien 1997:10
 • Solevåg. Ø. m.fl. (2010): Miljøledelse i bykommuner. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer. Bergfald & Co AS
 • Solli, H. m.fl. (2014): Ringvirkninger av arealplanlegging – for en mer bærekraftig bytransport? Dokumentasjonsrapport. Urbanet 51b/2014
 • Spilling, O. m.fl. (1997): Struktur og dynamikk i kunnskapsbaserte næringer i Oslo. Handelshøyskolen BI, 1997
 • Stueland Larsen, H. og T. Lie. (1993): Klagesang eller jubelrop? Brukerundersøkelse av Stavanger og Trondheim folkebibliotek. Rogalandsforskning Rapport 8/93
 • Svenden, B. (1997): Ressursfordeling grunnskole – Sammendrag av resultatene av arbeidet i prosjektets første fase, og forslag til ny tildelingsmodell. Rapport nr. 21/1997 fra Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
 • Svendsen, B. (1997): Brukerveiledning – alternativ modell for beregning av ressurstildeling til storbyenes grunnskoler. Arbeidsnotat 12/1997 fra SNF.
 • Tennøy m.fl. (2010): Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer. TØI-rapport 1071/2010
 • Tennøy, A. m.fl. (2017): Transport- og klimaeffekter av knutepunktfortetting i Bergen, Kristiansand og Oslo. TØI-rapport 1575/2017
 • Thomas Gimse (2001): Brukerorientert kompetanseheving. Agenda-rapport R2908 (2001)
 • Thomasgard, A. m.fl. (2016): Nasjonale rammebetingelser og potensial for hydrogensatsingen i Norge. SINTEF teknologi og samfunn.
 • Thoresen og Dyb. (1993): Hvem bryr seg om de gamle? Privat eldreomsorg i storbyene. Sammendrag 20/93, Kommuneforlaget.
 • Thoresen, K. og H. Dyb. (1993): ‘Er det noen som bryr seg?’ Uformell omsorg for eldre og offentlig støtte til omsorgsgiverne. NGI. Programstyrets rapportserie nr. 24.
 • Torseth, M. (1994): Kommunikasjon og ledelse for et bedre arbeidsmiljø – en prosessevaluering av et sykefraværsprosjekt i Trondheim kommune. SINTEF-IFIM 1994.
 • Trondheim kommune (1994): fra prosjekt til hverdag – rapport fra prosjektet ‘bedre arbeidsmiljø – redusert sykefravær. Trondheim 1994.
 • Tronsmo, E. (1992): En oppsummering fra ungdomsprosjektet ved Majorstua sosialsenter 1990 og 1991. Majorstua Sosialsenter.
 • Tronsmo, E. (1993): Arbeid for trygd – har ordningen fungert i tråd med målsettingen? Sammendrag 6/93. Kommuneforlaget.
 • Turner, L.M. m.fl. (2015): Boligbehov og ubalanser i norske storbyer. NOVA Rapport nr 5/15
 • Ulfrstad, l-m (1999): Hjelpeapparatet for bostedsløse. Om hjelpeapparatet i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Prosjektrapport 264-1999, Norges byggforskningsinstitutt, Oslo 1999.
 • Vennesland, E.J. (1994): Storbyforvaltning i et brukerperspektiv. LOS-senteret Notat 9349. Bygger b.la på prosjektet Evaluering av desentraliseringsreformen i Bergen gjennomført av SEFOS 91-92.
 • Wøhni, A. m.fl. (2007): Virker medvirkning virkelig? Evaluering av planmedvirkning i storbyene. Sluttrapport Asplan Viak, februar 2007
 • Yterhus L.A, og Akman H. (1998): Avmakt, flyktningers erfaringer og behov i møte med det offentlige. Institutt for Kulturstudier og Kunsthistorie UiB i samarbeid med Bergen kommune, Løvstakken bydel
 • Årbu N.O. og A.T. Valsvik (1992): Styringsproblematikken i forholdet mellom Oslo Lysverker og Oslo kommune i et Principal agent perspektiv. Diplomoppgave 1992