Referanseintervjuets betydning for informasjonssøkeprosessen

Av Janne Elèn Bjørlo og Pål Felix Fossum 

Flere teoretikere har beskrevet informasjonssøkeprosessen ved hjelp av ulike modeller. En av modellene for å forklare denne prosessen er utarbeidet av Kuhlthaus, og hennes modell er delt opp i 7 stadier. Disse stadiene dekker hele informasjonssøkeprosessen, og avsluttes med at studenten skal reflektere over sitt arbeid og sin læringsprosess. Det spesielle med Kuhlthaus sin modell, er at hun tar for seg hvordan følelser og kognitiv tilstand hos en bruker kan endres i løpet av informasjonssøkeprosessen. Dette kan være nyttig informasjon for bibliotekaren som skal bistå underveis i prosessen (Thomas, 2011, s. 38). 

Referanseintervjuet er et godt verktøy for å bistå en bruker som føler usikkerhet rundt sin oppgave og sitt informasjonsbehov. Dette er et “systematisk intervju der bibliotekaren prøver å avdekke brukerens informasjonsbehov “(Termwiki, 2018). Intervjuet kan deles inn i 6 faser, og disse vil vi presentere fortløpende.  

I den første fasen etableres kontakten med bruker og bibliotekaren signaliserer at han er tilgjengelig, både non-verbalt og verbalt, for eksempel ved å gi øyekontakt eller å spørre bruker om han ønsker hjelp. Studier viser at brukere er opptatt av måten intervjuet utspiller seg på, både på det verbale og non- verbale planet (Casell & Hiremath, 2018, s. 32).  

Den andre fasen dreier seg om å forhandle frem brukerens reelle informasjonsbehov. Dette gjøres ved å stille åpne spørsmål innledningsvis, som skal avdekke hvilke steg han har tatt hittil i sin informasjonssøkeprosess, og hva han ønsker bistand til videre.  

Når bibliotekaren har forstått hva brukeren leter etter, kan han formulere og verifisere informasjonsbehovet med brukeren. I neste fase kan bibliotekaren skreddersy en søkestrategi som kommuniseres til brukerenDeretter starter prosessen med å finne, evaluere og kvalitetssikre informasjon. Bibliotekarer har egne retningslinjer for kvalitetssikring av kilder.  

Når dette er gjort må man som bibliotekar forsikre seg om at informasjonen svarer til brukers spørsmål og behov. Intervjuet kan avsluttes dersom informasjonen svarer til brukers forventninger (Casell & Hiremath, 2018, s. 32- 39). 

Litteraturliste 

Cassell, K. A., & Hiremath, U. (2018). Reference and information services: an introduction (4th ed. ed.). Chicago: Chicago: ALA Neal-Schuman

Thomas, N.P. (2011). Information literacy and information skills instruction : applying research to practice in the 21st century school library. Libraries Unlimited. Santa Barbara, California. 

Termwiki. (2018, 13. Feb.) Referanseintervju. Hentet fra http://www.termwiki.sprakradet.no/wiki/Referanseintervju (Lenker til en ekstern side.) 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *