Tekstilbønder

Tekstilbønder og motelandbruk: Ny giv for lokal utnyttelse av alle landbrukets ressurser

Fibershed Nordenfjeldske og Forbrukerforskningsinstituttet ved OsloMet har fått midler fra Landbruksdirektoratet for å kartlegge virksomhetene innen norsk tekstilproduksjon basert på landbruksressurser. Prosjektet hadde oppstart januar 2024 og vil vare i to år. Målet er å få norske bønder på motemoloen og synlige på møbelmesser.

Bakgrunnen for prosjektet har utgangspunkt i etableringen av Nordenfjeldske Fibershed (NF) som var første steg mot noe EU lenge har etterlyst: Reetablering av tekstilindustrien. Men EU har ikke sett hvordan dette henger sammen med sin storstilte Soil Mission som nylig ble lansert, med jordhelse i fokus. Den glemte forbindelsen mellom jordhelse og beitedyr i kulturlandskapet er hovedfokus i den internasjonale Fibershed-bevegelsen, en grasrotbevegelse som startet i California, og som nå har spredd seg til hele verden. Her tas urfolks rettigheter og våre tekstile kulturtradisjoner på alvor.

Mange småskala aktører innen tekstil-Norge kommuniserer ikke med eller vet om hverandre. Forutsetningen for at vi kan få en vellykket reetablering av tekstilnæringen i Norge, avhenger nettopp av en helhetlig tilnærming til alle råvarekilder, til alle deler av verdikjedene og alle potensielle sluttbrukere.

Ullnæringen i Norge har et klart fortrinn fordi det er et etablert system med en god verdikjede fra sauebonden til ullmottak som sørger for at ulla er tilgjengelig i kvalitetsklasser. På den andre siden, får mange alpakka-, mohair- og kasjmir-bønder ikke avsetning på sin fiber fordi det ikke finnes mottak eller logistikksystemer for foredling i Norge. Ullsystemet er også innrettet mot storskala, som skaper utfordringer for designere som jobber i mindre skala eller ønsker å bruke spesielle kvaliteter.  Bønder, reineiere, jegere og fiskeoppdrettsnæringen ønsker ressursutnyttelse og avsetning for alt som ikke er mat. Skinn og skinnfeller utgjør delvis et avfallsproblem, bein og horn det samme. Om de foredles, skjer dette i stor grad utenfor Norge, med tap av verdiskapning, kompetanse og teknologiutvikling for næringen. 

Designere og håndverksbedrifter som arbeider med slike råvarer, møter store utfordringer daglig, særlig fordi de ønsker å drive bærekraftig og klimavennlig, og vil unngå lang transportvei. Det mangler en kartlegging av de ulike leddene i verdikjedene for ull, andre dyrefiber, skinn, skinnfell og lær og det er her vårt arbeid de neste to årene skal finne sted. Produsenter, foredlere og designere må kunne finne hverandre. Politikere og rådgivere trenger kunnskap om tilgjengelige ressurser, på tvers av næringer og fylkesgrenser, med et perspektiv som er holistisk, og som underbygger en bærekraftig sirkulærøkonomi. 

Vi skal synliggjøre tekstilbonden (vårt begrep) og sørge for at hen synes på motemoloen og møbelmesser. Målet for prosjektet er å bygge nettverk gjennom hele den tekstile verdikjeden.

Lenke til prosjektsider finner du her.

Prosjektdeltagere ved SIFO

Ingun Grimstad Klepp

Prosjektdeltakere

  • Fibershed Nordenfjeldske
  • Selbu spinneri
  • Tone Skårdal Tobiasson