Veien videre for KriT-bloggen

Andre syklus av datainnsamling i KriT er nå ferdig. Til sammen deltok 15 lærere med sine klasser, fordelt på 4 forskjellige trinn. Vi sitter igjen med opptak fra 12 undervisningsøkter og 7 gruppeintervjuer av lærere. Vi har også samlet inn ca. 80 elevtekster – med flere på vei inn, etter hvert som elevene blir ferdige. Dette gir oss et bredt grunnlag for å videreutvikle en didaktikk for kritisk tenkning, som vi tar med oss inn i syklus 3 av datainnsamlingen planlagt til høsten.

Så langt har denne bloggen hovedsakelig inneholdt nyheter og informasjon om KriT-prosjektet. For det neste året har vi derimot større ambisjoner med denne bloggen. Det første anslaget til dette synes allerede nå, ved at vi har endret layout og struktur på nettsiden. Fra og med sensommeren kommer vi til å begynne å legge ut eksempler på undervisningsopplegg, aktiviteter man kan gjennomføre i undervisningen, og forslag til innhold man kan jobbe med som kan brukes i arbeidet med kritisk tenkning på barnetrinnet.

Målet vårt er at dette skal bli en blogg som lærere bruker i sitt daglige arbeid. Den skal være brukervennlig og lett tilgjengelig, samtidig som ressursene skal være relevante for arbeidet med kritisk tenkning. For å nå dette målet jobber vi nå med hvordan eksemplene bør presenteres, hvilken informasjon som bør være med, hvordan det bør lenkes mellom ulike undervisningsopplegg, aktiviteter og innhold, osv. Alt dette gjøres med utgangspunkt i innspill fra lærerne, for å sikre at resultatet blir noe som er nyttig for lærere. Dette gode samarbeidet håper vi å kunne fortsette med videre! Følg med fra høsten av for resultatene fra dette samarbeidet.

Kickoff! (og litt om veien videre i syklus 2 av prosjektet)

Selv om vi allerede er godt i gang med prosjektet, har Covid-19 satt sine begrensninger for gjennomføring av fysisk kickoff i KriT-prosjektet. Torsdag 25.3 arrangerte vi derfor en digital kickoff. Deltakere var skolene som er med i prosjektet, forskerne fra OsloMet, og samarbeidspartnerne. Med dette er prosjektet offisielt i gang.

Kickoff-et ble åpnet av Utdanningsetaten v/ Mabel Øhlén og Sigrid Moen som satte KriT inn i en større sammenheng ved å vise til den nye læreplanens (LK20) fokus på både kritisk tenkning og samarbeid for å legge til rette for kompetanseutviklende profesjonsfellesskap. Prosjektleder for KriT, Kirsti Marie Jegstad, fortalte videre om målene for prosjektet, forskningsprosessen, og hva som er status nå. I syklus 1 har vi samlet inn 6,5 time video fra klasseromsundervisning, i tillegg til video fra fokusgrupper i hver klasse. Vi har samlet inn 145 elevtekster, og vi har gjennomført både individuelle intervjuer og gruppeintervjuer av alle deltakende lærere. Skolene presenterte seg også, og fortalte blant annet om hvordan de har arbeidet med tematikken tidligere og hvordan de tenker at deltakelse i prosjektet kan hjelpe dem videre med dette arbeidet.

Videre presenterte Norsk Barnebokinstitutt v/ Kristin Ørjasæter seg. NBI utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge. De eier også en stor samling bøker, og er også med på å utvikle Bærekraftsbiblioteket. Bærekraftsbiblioteket er et samarbeidsprosjekt med mål om å finne barnebøker relevant for bærekraftsmålene samt utvikle undervisningsaktiviteter knyttet til disse. NBI bidrar med sin kompetanse på barnelitteratur og litterære samtaler inn i KriT som sparringspartner knyttet til både undervisning og forskning.

KriT samarbeider også med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. NAFO bidrar inn i KriT med perspektiver på flerkulturell opplæring. Senteret v/ Marit Lunde og Lene Østli foreleste for prosjektdeltakerne om inkluderende undervisning. Her legges det fokus på å ta i bruk de ressursene elevene allerede har og en anerkjennelse av at alle har samme grunnleggende behov i undervisningen. Spennet mellom å gi elevene identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse er viktig å reflektere over som lærer. Flere praktiske råd til lærere ble gitt.

Til slutt presenterte NRK Super v/Frank Sivertsen seg. NRK Super er med i prosjektet med mål om å lære så mye som mulig fra samarbeidet, slik at de kan videreutvikle sitt mandat om å lære barn og unge at nyheter er gøy gjennom nyhetssendinger om viktige, substansielle nyheter. Vi fikk også se et nyhetsklipp om kritisk tenkning som er produsert for bruk i KriT.

I syklus 2 befinner vi oss nå i fase H2 (se figur til høyre), hvor vi utvikler undervisningsressurser i samarbeid mellom lærerne og forskerne. Disse skal vi prøve ut i månedene som kommer i fase H3, før vi tar med oss erfaringene inn i tredje og siste syklus som er planlagt til høsten. Syklus 2 av prosjektet er planlagt gjennomført i løpet av månedene etter påske. I syklus 2 deltar to skoler i Oslo-området. Til sammen deltar 15 lærere, fordelt på 4 forskjellige trinn.

Veien videre i 2021

Første syklus av datainnsamling i KriT er ferdig. Vi sitter igjen med indikasjoner på hva som legger til rette for at elevene på barnetrinnet kan øve på kritisk tenkning, i tillegg til hva som hindrer slik tenkning å finne sted. Vi tar med oss disse erfaringene videre.

Forskerne i KriT startet det nye året med et digitalt møte for å planlegge neste syklus av datainnsamling. Vi diskuterte blant annet: Hvilke nyheter og bildebøker kan være aktuelle å bruke? Hvilke vinklinger kan tas fra de ulike fagene for å fremme kritisk tenkning rundt temaet som er valgt? Hvordan kan vi best støtte lærerne i dette arbeidet?

Covid-19 setter naturlig nok en demper på mulighetene for å drive klasseromsforskning, så for sikkerhets skyld har vi derfor besluttet å utsette andre syklus av datainnsamlingen til etter påske. Den ekstra tiden til å planlegge kommer likevel godt med, for i denne syklusen har vi nemlig fått med oss flere skoler på laget. Vi ser fram til å samarbeide med enda flere lærere om å skape undervisningsopplegg som legger til rette for at elevene på barnetrinnet kan øve på kritisk tenkning.

Datainnsamlingen er i gang! (og vi er på jakt etter flere skoler som vil delta)

Første runde med datainnsamling er over og vi tar med oss erfaringene videre til neste runde. I KriT foregår forskningen design-basert i flere sykluser. Kjernen i slik forskning er målet om å utvikle løsninger på praksisnære problem. Det betyr at vi skal jobbe i flere runder med det samme, for stadig å bli bedre.

I vårt tilfelle jobber lærere og lærerutdannere sammen for å finne tilnærminger til kritisk tenkning i barneskolen. For å få til det arrangerer vi seminarer før hver runde med datainnsamling. På disse seminarene jobber vi mot en felles forståelse av kritisk tenkning. Seminarene skal vi filme, så vi kan forske også på oss selv om hvordan vår forståelse av kritisk tenkning utvikler seg i prosjektperioden.

På seminarene planlegger vi også undervisningsopplegg, rettet mot 1., 3., 4. og 6. trinn. Disse oppleggene prøves ut på skolene, der vi filmer både undervisningen generelt og noen elevgrupper spesielt. På bakgrunn av dette leter vi etter gode eksempler der lærerne fikk fram en kjerne i hva kritisk tenkning er. Disse gode eksemplene tar vi med oss videre, og bruker dem for å utvide forståelsen av hvordan man kan jobbe med kritisk tenkning på barnetrinnet.

Vi er fortsatt på jakt etter flere skoler som kunne tenke seg å delta i prosjektet. Kunne du eller din skole være interessert i å jobbe tett på en sentral problemstilling knyttet til Fagfornyelsen, med et team av andre lærere og forskere som brenner for kritisk tenkning? Ta kontakt med Mabel Øhlen eller Kirsti Marie Jegstad for mer informasjon dersom dette er av interesse.

Seminar og undervisningsplanlegging

Denne uken ble prosjektet sparket i gang, med felles lunsj og seminar på Thon Hotel Ullevål.

Lærere og lærerutdannere idémyldret om kritisk tenkning. Alle assosierte fritt før vi samlet oss i grupper og forsøkte å kategorisere alle bidrag under noen felles overskrifter. Møtet mellom teori og praksis ble fruktbart, og diskusjonene gikk livlig for seg!

Vi begynte også planlegging av undervisningen som skal gjennomføres i forbindelse med første runde med datainnsamling. I arbeidet med dette tok vi utgangspunkt i hovedspørsmålene: Hvordan kan undervisningsopplegget inspirere til kritisk tenkning hos elevene?​ Hvordan kan vi få elevene til å tenke kritisk og uttrykke seg om det de tenker?

Torsdag 15. oktober setter vi i gang med datainnsamling. Vi er klare, og gleder oss!

Hva er KriT?

Høsten har kommet og vi er godt i gang med forskningsprosjektet KriT. Lurer du på hva kritisk tenking i barneskolen handler om? Hva som kjennetegner barns kritiske tenking? Hvordan lærere kan jobbe med kritisk tenking i barneskolen? Det er dette vi ønsker å finne ut mer om; vi vil finne ut hvordan lærere kan fremme kritisk tenking med bruk av nyheter og barnelitteratur som inngang. I tillegg ønsker vi å utarbeide kjennetegn ved kritisk tenking for elever i 1-7. trinn.

Prosjektet skal bruke en design-basert forskningsmetode, noe som innebærer at prosjektet er bygget opp i tre sykluser, der vi arbeider tett med lærerne og skolene mellom datainnsamlingene i klasserommet. Med den nye læreplanen LK20, har elevers evne til å tenke kritisk blitt fremhevet som et viktig element for å møte fremtiden. Med utgangspunkt i lærernes undervisning, nyheter og barnelitteratur tilpasset elevenes alder, og kjennetegn ved kritisk tenking, ønsker vi å utvikle en didaktikk for kritisk tenking. Les mer om prosjektet her.

Støtte til KriT fra Norges forskningsråd

30. april fikk vi telefon fra Norges forskningsråd om at prosjektet Kritisk tenkning i barneskolen hadde fått sju millioner kroner i støtte. Prosjektet skal utvikle en didaktikk for elever på barnetrinnet med vekt på bruk av nyheter og barnelitteratur. Prosjektet starter opp i juni 2020 og vil vare i tre år. 

Utdanningsetaten i Oslo Kommune er prosjekteier og prosjektgruppa på OsloMet har det faglige og forskningsmessige ansvaret. Prosjektgruppa har deltakere fra fem ulike fagområder på grunnskolelærerutdanningen: pedagogikk, naturfag, samfunnsfag, norsk og engelsk. Andre partnere i prosjektet er Norsk Rikskringkasting (NRK), Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og Norsk barnebokinstitutt (NBI).

I prosjektet skal vi lage læringsressurser for kritisk tenkning som vil bli presentert her på KriT-bloggen. Målet er at lærere, forskere og foreldre skal kunne benytte seg av våre erfaringer fra prosjektet. De vil møte didaktiske opplegg som er prøvd ut, og de vil se hvordan nyheter og barnelitteratur kan brukes innenfor og utenfor klasserommet for å jobbe med kritisk tenkning.

Vi gleder oss til fortsettelsen! 🙂