Introduksjon – Mesterlære – Hva skal til for å bli gode masterveiledere?

Ansvarlig for utvikling og gjennomføring av kompetansehevingsprosjektet «Mester-Svenn: Alle som masterveiledere» er Vibeke Bjarnø og Janne Herseth.


Dette er en digital læringsressurs for å forberede alle tilknytta de nye 5-årige grunnskolelærerutdanningene til masterveiledning.

I forbindelse med implementering av 5-årige grunnskolelærerutdanninger skal flertallet av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger involveres i masterveiledning. Ledergruppa ved institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har derfor tatt initiativ til og utvikler et kompetansehevingsprogram som skal bistå alle som har behov for økt kompetanse i veiledning, vitenskapsteori og metode. Hensikten er også å utvikle en felles forståelse for masteroppfølging i våre utdanninger, samt videreutvikle personalets FoU-kompetanse.

Kompetansehevingsprogrammet er organisert som blandet læring, «Blended Learning», det benyttes ulike tilnærminger som læringsstrategi – programmets tre deler er: I. Den digitale læringsressursen II. Seminarer og møter på utvalgte temaområder. Det blir benytta både interne og eksterne bidragsytere. III. Bruk av ekstra ressurser til biveiledere. Her tar en erfaren hovedveileder med seg en biveileder, i neste runde bytter de rollene. På denne måten får stadig flere ved instituttet erfaring med masterveiledning.

Programmets tittel «Mester-Svenn» er basert på at instituttet har erfaring med masterstudier og -studenter, dog ikke i det omfanget som vi nå skal ekspandere til. Det blir da viktig å gjøre den kompetansen som allerede personalgruppa besitter transparent for de øvrige. vi må utvikle situasjoner der «Mesterne» demonstrerer og veileder, for deretter av den lærende får veiledning på sin egne utøvelse. Ved å legge til rette ønsker ledergruppa å bistå til etablering av praksisfelleskap for mesterlære.

Fra læring til mester – NRK Anno

Dette kompetansehevingsprogrammet er grunnlagt i at de ansatte skal lære av hverandre etter en mester-svenn-tankegang. En slik læringsform kan være omdiskutert. Tradisjonelt har denne arbeidsformen vært knyttet til arbeidslivet og yrkesopplæring.

Professor Kaare Skagens forhold til mesterlære

Skagen om ideen til at kompetanseprosjektet bygger på mester-svenn-prinsippet

Diskusjonsoppgave: Mester-Svenn-prinsippet som læringsform?