08. NSD og GFU: personvern og masteroppgaver

Spørsmål 1 fra OsloMet til NSD: Hva er viktig når lærerstudenter skal arbeide med FoU og masteroppgave?

Spørsmål 2 fra OsloMet til NSD: Kan du gi eksempler på når en masterstudent skal registrere sitt prosjekt hos NSD, og når det ikke er nødvendig?

Her kan du gjennomføre testen hos NSD.

Spørsmål 3 fra OsloMet til NSD: Har NSD noen råd til masterveiledere?

Spørsmål 4 fra OsloMet til NSD: Har NSD råd til hvordan lærerutdanninga skal involvere dere i studentenes masterarbeid?

Lærerutdanning er en profesjonsutdanning. I praksisstudiet i utdanningen skal studentene øve på lærerprofesjonen. Praksisstudiet er ikke uttømmende- lærerne fortsetter sin profesjonalisering i yrkesutøvelse når de kommer i jobb. Kan studentenes praksisstudier være arenaen for innhenting av data til en masteroppgave?

I formelle dokumenter er det ikke skrevet noe eksplisitt om dette, men kan det som står tolkes i retning av at innhenting av data ikke skal blandes inn i praksisstudier?

Spørsmål 5 fra OsloMet til NSD: Hva hvis studenter ønsker å samle data i en praksisperiode?

Etter å ha gått igjennom Forskrift, nasjonale retningslinjer og OsloMet emneplan for praksisstudier kan vi lese følgende:

I forskrift: Praksisstudiet skal være en integrert del av alle fagene i utdanningen. Det skal fordeles på høyere og lavere årstrinn på grunnskolens trinn 5-10 trinn, være tilpasset studentenes fagvalg og bidra til at studentene utvikler evnen til å reflektere over og utvikle egen profesjonsutøvelse.

I nasjonale retningslinjer: Praksis skal være en arena for systematisk læring og øvelse ved at praksislærer i samarbeid med lærerutdanningsinstitusjonen tilrettelegger for læring gjennom øvingssituasjoner og veiledning. Under ferdigheter, praksis, syklus 2- står også dette: kan gjennomføre profesjonsrettete, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede forskningsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer

OsloMets emneplan for praksisstudier: Formålet med praksisstudiet er at grunnskolelærerstudenter skal tilegne seg profesjonell lærerkompetanse. Praksisstudiet er en integrert del av alle studiefagene i utdanningen. Gjennom et tett samarbeid mellom praksisfeltet, studiefagene og faget pedagogikk og elevkunnskap utvikles studentens lærerprofesjonalitet og læreridentitet.

 

Spørsmål 6 fra OsloMet til NSD: Ser du noen fagområder der beskyttelse av personvern er spesielt viktig?