HVEM ER VI

Som et tverrfaglig forskningsmiljø, samler STORBYBARN kompetanse fra ulike miljøer ved OsloMet, i tillegg til representanter i Oslo kommunes administrasjon og barnehager.

STORBYBARN ledes av Mette Tollefsrud.

Mette Tollefsrud

Hun er ansatt som førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonalisering ved OsloMet.

Mette var tidligere instituttleder på Barnehagelærerutdanningen og er nå leder for STORBYBARN.

Les mer om Mette på hennes profil på OsloMet.no


Emad Al-Rozzi portrettEmad Al-Rozzi

Emad Al-Rozzi er doktorgradsstipendiat ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonalisering på OsloMet.

Emad er tilknyttet tre forskningsgrupper:

Les mer om Emad på hans profil på OsloMet.no


Anne Stine Bergsløkken portrettAnne-Stine Tømmeraas Bergsløkken

Anne-Stine Tømmeraas Bergsløkken er spesialrådgiver i Seksjon for barnehage, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune. Anne-Stine er utdannet barnehagelærer og har master i barnehagepedagogikk. Hun har jobbet 16 år i privat barnehage som styrer, og var tidligere seksjonssjef for pedagogisk ressursteam og barnehager i Bydel St. Hanshaugen.

Oslo kommune er en viktig samarbeidspartner i STORBYBARN, og Anne-Stine bidrar med inngående kunnskap om barnehager og barndom i Oslo, satsinger og muligheter.


Ingar Brattbakk

Ingar Brattbakk er ansatt som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) OsloMet.

Ingar er samfunnsgeograf og tilknyttet forskningsgruppen Innovasjon og virksomhetsutvikling og er spesielt interessert i boligmarked, segregasjon, kvantitativ metode, gentrifisering, samfunnsgeografi, byforskning og nabolagseffekter.

Ingar har vært ansvarlig for å utvikle og analysere undersøkelsene blant foreldre med barn i barnehage i bydel Søndre Nordstrand under korona-epidemien som STORBYBARN fikk mulighet til å gjennomføre. Resultatene finner du her.

Les mer om Ingar på hans profil på OsloMet.no


Jonas Debesay portrettJonas Debesay

Jonas Debesay er ansatt som førsteamanuensis ved helsefakulteter, institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Han er utdannet sykepleier fra VID vitenskapelige høgskole og har statsvitenskap hovedfag, med samfunnsøkonomi og offentlig rett i fagkretsen, fra Universitet i Oslo. Debesay har PhD i profesjonsteori fra OsloMet og  har publisert en rekke artikler og bokkapitler innen temaene helsetjenester, profesjonsutøvelse, migrasjon og brukermedvirkning. Han har redigert to antologier med tittelen Migrasjon, helse og profesjon (2018), Gyldendal Akademisk (sammen med Tschudi-Madsen, Christine) og i Tilbakeblikk på velferdsstaten. Politikk, styring og tjenester(2016), Gyldendal Akademisk (sammen med Halvard Vike og Heidi Haukelien).

Debesay leder nå et prosjekt om foreldrekunnskap i regi av Områdeløftet og STORBYBARN.

Les mer om Jonas på OsloMet.no


Unn Granløv portrett

Unn Granløv

Unn Granløv er doktorgradsstipendiat på Barnehagelærerutdanningen, tilknyttet STORBYBARN. Prosjektet har arbeidstittelen «Antakelsens kraft – en studie om barnehagepersonalets antakelser om den mangfoldige foreldregruppa som ressurs». Rammeplanen vektlegger gode dialoger med foreldre og bruken av mangfold som en ressurs i barnehagen og Unn ønsker med bakgrunn i dette å studere foreldresamarbeid med fokus på personalsiden av samarbeidet. Prosjektet tar utgangspunkt i foreldregruppen som en mangfoldig gruppe med ulik kulturell, religiøs og sosioøkonomisk bakgrunn, der klasseforskjeller vil være like relevant for mangfoldet som det kulturelle.  Feltarbeidet skal foregå i en bydel i Oslo.

Unn har blant annet bakgrunn som universitetslektor i pedagogikk fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Les mer om Unn på OsloMet.no


Marit Haldar portrettMarit Haldar

Marit Haldar er professor i sosiologi ved Institutt for sosialfag ved Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet. Viktige temaer i hennes forskning er barndom, kjønn, familie, sosial ulikhet og sårbare subjekter i velferdsstaten. I den senere tid har hun utviklet forskningsprosjekter om velferdsteknologi. Hennes studier av ideologier, idealer, verdier og allmenne kulturelle oppfatninger av det «vanlige» og «normale» innen disse temaene, har bidratt til forståelse av hva som skaper sosial ulikhet og utenforskap. Haldar er engasjert i å utvikle metodologi og analysestrategier som er egnet til studier av ideologier og kulturelle oppfatninger, og har publisert flere internasjonale artikler om dette.

Marit leder den tverrfaglige forskningsgruppen Welfare Access Through Technology (WATT) og i tillegg er tilknyttet forskningsgruppene:

Les mer om Marit på hennes profil på OsloMet.no


Leif Hernes portrettLeif Hernes

Leif Hernes er ansatt som professor/koreografi ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonalisering, OsloMet.

Leif har blant annet vært involvert i Blikk for barn og GoBan-prosjektene ved OsloMet, og er for tiden involvert i forskningsprosjektet Mulighetenes barnehage som er tilknyttet STORBYBARN.

Leif har vært en av forskerne som har utviklet og analysert undersøkelsene blant ansatte i bydel Søndre Nordstrand under korona-epidemien som STORBYBARN fikk mulighet til å gjennomføre. Resultatene finner du her.

Les mer om Leif på hans profil på OsloMet.no


Sahaya Khaitampillai portrettSahaya Kaithampillai

Sahaya Kaithampillai har jobbet i Oslobarnehagen i mange år og er i dag pedagogisk leder i Dynekilen barnehage i Oslo. Han er særlig opptatt av temaet sosiale forskjeller i barnehagen.

Les Sahayas kronikk «Barn som jager livet», som stod på trykk i Klassekampen 16. februar 2019 og kronikken «Gutten med nye sko» i Dagsavisen 3.12.19.

Sahaya bidrar med et helt nødvendig perspektiv fra en barnehage i Oslo og til at STORBYBARN finner problemstillinger som ligger nært opp til barn, foreldre og barnehagene. Som Sahaya skriver, trenger barnehagene å holde seg oppdatert på hva forskningen viser, samtidig som forskerne trenger å vite hva som skjer i barnehagene og som ikke nødvendigvis fanges opp i statistikkene. Denne kunnskapsutvekslingen vil STORBYBARN kunne bidra til.


Inger Marie Lindboe portrettInger Marie Lindboe

Inger Marie Lindboe er fungerende instituttleder ved Barnehagelærerutdanningen (BLU) med ansvar for FoU og prosjektleder for Utdanningsbarnehager (Forskningsrådet, 2016 – 2019).

Inger Marie er Dr.theol. og førsteamanuensis i Religion, livssyn og etikk (RLE) ved BLU. Hennes fagfelt omfatter etikk, profesjonsetikk og profesjonsutøvelse, religion, Det nye testamente, verdier og mangfold, barndomshistorie og utdanningsforskning. Hun har publisert en rekke artikler på disse feltene.

Hennes særskilte interesser i STORBYBARN er verdier, religion og etikk, profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse i en mangfoldig storby.

Les mer om Inger Marie på hennes profil på OsloMet.no


Henry Mainsah portrettHenry Mainsah

Henry Mainsah er Forsker II ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, og har lang erfaring i forskningsområder som digitalisering, ungdomskultur, digital kompetanse, design, og brukermedvirkningsmetoder. Han er erfaren i bruk av kvalitative metodeverktøy, og deltagende designteknikker. Henry har jobbet med prosjekter om digital deltagelse blant unge med nedsatt funksjonsevne og eldre, og om digital kompetanse blant unge dataspillere.

Les mer om Henry på hans profil på OsloMet.no


Trine Myrvold portrettTrine Myrvold

Trine Myrvold er statsviter og forsker 2 ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet.

Trine har særlig forsket på kommunal organisering, kommunale tjenester og styringslinjen mellom stat og kommune. Hun har også ledet en rekke evalueringer av store statlige programmer rettet mot kommunesektoren, inkludert evalueringene av Opptrappingsplanen mot vold og overgrep; av forvaltningsreformen i barnevernet; og av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Trine behersker både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, og har erfaring med utforming av surveyer og kopling av surveydata og registerdata.

Trine har vært en av forskerne som har utviklet og analysert undersøkelsene blant ansatte i bydel Søndre Nordstrand under korona-epidemien som STORBYBARN fikk mulighet til å gjennomføre. Resultatene finner du her.

Les mer om Trine på hennes profil på OsloMet.no


Ellen Os portrettEllen Os

Ellen Os er ansatt som førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonalisering, OsloMet.

Ellen Os er ansatt som førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonalisering, OsloMet.

Ellen har blant annet vært engasjert i Blikk for barn ved OsloMet og er nå blant annet involvert i STORBYBARN-prosjektet «Mulighetenes barnehage». 

Ellen er spesielt interessert i de yngste barna og relasjoner mellom voksne og barn, og mellom barna og hvordan disse formes gjennom innholdet, rammene og gruppekonteksten i barnehagen. Ellen har også ledet prosjektene Klangfugl og Glitterbird som tilrettela kunst for de aller yngste barna.

Ellen har vært en av forskerne som har utviklet og analysert undersøkelsene blant ansatte i bydel Søndre Nordstrand under korona-epidemien som STORBYBARN fikk mulighet til å gjennomføre. Resultatene finner du her.

Les mer om Ellen på hennes profil på OsloMet.no


Ardis Storm-MathisenArdis Storm-Mathisen portrett

Ardis Storm-Mathisen er førskolelærer, med PhD i sosiologi og ansatt som som professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning på OsloMet, tilknyttet STORBYBARN. Hun har også en deltidsstilling som forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, tilknyttet forskningsgruppen Teknologi og Bærekraft.

Ardis er opptatt av barn og familiers hverdagsliv og hvordan (digitalt) forbruk og markedslogikker virker inn på og endrer relasjoner, forskjellsskapende mekanismer og sårbarheter i hjem, fritid, barnehage/skole og samfunnet som helhet. Med analytisk fokus på praksiser i aktør-nettverk, jobber hun tverrfaglig og multimetodisk og har publisert en rekke artikler og bokkapitler, og har redigert to antologier.

Ardis har ledet SIFOs forskning på kjerneområdet Digital hverdag og SVAs strategiske satsning om Digitalisering. Hun har bred erfaring fra arbeid med prosjekter finansiert av Norges forskningsråd og leder for tiden prosjektet RELINK.

På OsloMet deltar hun blant annet i forskningsgruppene Welfare Access Through Technology (WATT) og Mangfold, makt og ulikhet.

Les mer om Ardis på hennes profil på OsloMet.no


Marie Louise Seeberg portrettMarie Louise Seeberg

Marie Louise Seeberg er forskningsleder for seksjon for barndom, familie og barnevern på NOVA. Hun er sosialantropolog og har bred kvalitativ forskningskompetanse og lang erfaring med feltarbeid og intervjuer av barn, ungdom og voksne.

Marie Louise har blant annet forsket på situasjonen for enslige mindreårige flyktninger, på barns hverdager og rammevilkår i asylmottak, og på etniske relasjoner i skole og arbeidsliv. Hun er koordinator for det internasjonale forskernettverket Contested Childhoods: Growing up in Migrancy, som står bak boka ved samme navn (Seeberg & Goździak 2016) der forfatterne undersøker samspill mellom barndom, migrasjon, politikk, og identitet.

Marie Louise er spesielt opptatt av barndom som sosial institusjon og som normativt begrep, særlig i sammenheng med uttrykk for nasjonal og etnisk identitet.

Les mer om Marie Louise på hennes profil på OsloMet.no


Frode Thorjussen

Frode Thorjussen er leder for barnehageenheten i Bydel Søndre Nordstrand i Oslo kommune som består av 21 kommunale og 15 private barnehager. Frode er utdannet faglærer i musikk og har master i småbarnspedagogikk. Han har tidligere jobbet som styrer i barnehage og som studieleder ved barnehagelærerutdanningen på Steinerhøyskolen. Hans forskningsfelt er musikalsk kommunikasjon i barnehagen.

Frode er prosjektleder for samarbeidsprosjektet «Faglig samarbeid som kvalitetsutvikling» hvor bydelen, sammen med STORBYBARN-nettverket, skal utvikle gode modeller for brukeridentifisert forskning som kan heve kvalitet og gi mer målrettet kunnskap til beste for bydelens barnehager.


Nina Winger portrettNina Winger

Nina Winger er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonalisering, OsloMet. Hun er særlig opptatt av barns posisjoner i samfunnet, deres rett til deltakelse og et meningsbærende og verdig hverdagsliv i barnehagen.

Nina har deltatt i flere større flermetodiske forskningsprosjekter og har lang erfaring fra tverrfaglig og tverr-institusjonelt forskningssamarbeid. Hun har de siste årene har vært engasjert i Blikk for barn og er nå involvert i forskningsprosjektet Mulighetenes barnehage som er tilknyttet STORBYBARN.

Nina har vært en av forskerne som har utviklet og analysert undersøkelsene blant ansatte i bydel Søndre Nordstrand under korona-epidemien som STORBYBARN fikk mulighet til å gjennomføre. Resultatene finner du her.

Les mer om Nina på hennes profil på OsloMet.no


Arild Julius Østrem

Arild Julius Østrem er doktorgradsstipendiat på Barnehagelærerutdanningen, tilknyttet STORBYBARN. Prosjektet hans handler om mangfold og demokrati i barnehagen, og har arbeidstittelen «Pluralitet i barns demokratiske samspill». Arild Julius er opptatt av demokrati som livsform, og av hvilken rolle likhet og ulikhet spiller i demokratiske fellesskap.

Les mer om Arild Julius på hans profil på Oslomet.no