OsloMet-logo på bygning

Vi søkjer stipendiat

BOVEL søkjer ein kvantitativt orientert person med interesse for og kunnskap om forskingsfelt knytt til bustadpolitikk, sosialpolitikk, bustadmarknad og/eller andre velferdsområde som utdanning, arbeid eller trygdeytingar.