Kategorier
Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt Framtidens barnehage

Barnehagelærerutdanningens digitale tilstand

 

Med tittelen Barnehagelærerutdanningens digitale tilstand – eller stillstand? spør jeg om barnehagelærere utdannes med den nødvendige digitale profesjonskompetanse for å jobbe i dagens og framtidens barnehage? Mitt svar er nei.

Mye er ved det samme

Artikkelen som er publisert i tidsskriftet Første Stegs mainummer (2/2016), innleder jeg slik:

15 år har gått siden jeg skrev min første fagartikkel om bruk av moderne teknologi i barnehagelærerutdanningen. Med den (for noen) provoserende tittelen «Førskolelærerutdanningens vei mot cyberspace» (Haug 2000) argumenterte jeg for at informasjonsteknologi (IKT) burde få en tydelig plass i profesjonsutdanningen. Denne og andre tekster utover 2000-tallet viser stor optimisme hva gjelder teknologiens pedagogiske muligheter i utdanning og barnehage.

fs1
Faksimile Første Steg 2/16 [khh].
I dagens artikkelen bruker jeg flere av de samme argumentene som da jeg skrev om samme tema og etterspurte digital kompetanse i utdanning og barnehage – altså for 15 år siden! Det kan synes som barnehagesektoren har stått ganske stille i disse årene.

Ikke helsvart

Bildet er dog ikke helsvart. Det gjøres mye spennende arbeid, der digitale verktøy og medier brukes i pedagogisk arbeid med barna. F.eks. i Myrertoppen barnehage, i Klepp friluftsbarnehage og i Kirketunet barnehage. Senter for IKT i utdanningen har spilt en viktig rolle både som inspirator, kurstilbyder og tilrettelegger for barnehagers bruk av informasjonsteknologi.

Stort kompetansebehov

Det er store variasjoner rundt om i norske barnehager hva gjelder bruk av teknologi og de ansattes kompetanse – to elementer som henger tett sammen. I et tidligere blogg-innlegg, Barnehagemonitor 2015 – barnehagenorges digitale tilstand, løfter jeg fram den siste barnehagemonitoren som bl.a. sier at det har vært en satsing på utstyr og Internett i barnehagene, sammenliknet med monitoren i 2013. Men det kan virke som om tilbudet om kompetanseheving i pedagogisk bruk av digitale verktøy ikke står i forhold til denne oppgraderingen. Fortsatt ønsker de fleste å lære mer om hvordan de skal bruke de digitale verktøyene i barnehagens pedagogiske arbeid. Andelen som trenger et digitalt kompetanseløft er den samme som 2 år tidligere.

fs2
Faksimile Første steg 2/2016 [khh].

Digital profesjonskompetanse

I artikkelen skriver jeg med henvisning til Barnehagemonitoren 2013 (2015-utgaven var ikke publisert da mitt manus ble ferdigstilt):

En profesjonsutøver som skal kunne håndtere morgendagens barnehage må være digitalt kompetent. […]. Manglende kompetanse blant personalet å være den faktoren som begrenser bruken av digitale verktøy i barnehagens pedagogiske arbeidet mest (Jacobsen, mfl. 2013)*.

TPACK – Technological – Pedagogical – Content – Knowledge

Digital kompetanse er mer enn verktøy-kunnskap ispedd entusiasme for bruk av digitale medier og verktøy.  I stadig flere sammenhenger, bl.a. i Marianne Undheims master-oppgave som jeg blogger om her, brukes denne modellen til å forklare og argumentere for at digital kompetanse inngår i en helhet. Den som skal bruke teknologi i en gitt kontekst må også inneha pedagogisk kompetanse og innsikt i det faget eller kunnskapsområdet som inngår i den aktuelle konteksten.

 

Tpack
TPACK-modellen (Koehler,mf. 2014**; Mishra og Koehler 2006, 2008) kobler sammen personalets teknologiske, pedagogiske og faglige kompetanse [skjermdump/khh fra Undheim 2015:18].

Barnehagelærerutdanningenes rolle

Den digitale kompetansebyggingen må starte i utdanningen. Det er et soleklart ansvar som barnehagelærerutdanningene må ta – primært i grunnutdanningen. I tillegg må det satser på videreutdanninger som kan styrke den digitale kompetansen til de som allerede jobber i barnehagen. I artikkelen peker jeg på ulike årsaker til at den digitale tilstanden er som den er i utdanningen og hvilke grep som må tas.

Klar til bruk!

Jeg avslutter artikkelen slik:

Det er som kjent vanskelig å spå framtiden. Imidlertid kan vi med rimelig sikkerhet fastslå at framtidens barnehagelærerutdanning og barnehage vil være i endring – også hva gjelder det digitale felt. Teknologien er der, klar til å tas i bruk.

cw
Skjermdump fra Facebook (khh)

*Jacobsen, H., Loftsgarden, M. & Lundh, S. (2013). Barnehagemonitor 2013. Barnehagens digitale tilstand. Oslo: Senter for IKT i utdanning.

** Koehler, M. J., Mishra, P., Kereluik, K., Shin, T. S., & Graham, C. R. (2014). The technological pedagogical content knowledge framework. In J.M. Specter, M.D. Merrill, J. Elen, & M.J. Bishop (Eds.), Handbook of research on educational communications and technology (pp. 101-111). Springer New York. DOI: DOI 10.1007/978-1-4614-3185-5_9

Kategorier
dagsaktuelt

NIFUs årskonferanse | Fremtidens innovatører

Sist fredag deltok jeg på NIFUs Årskonferanse 2016, som hadde tittelen Fremtidens innovatører. Hvordan utvikle fremtidens innovatører i skolen, på universitetene og i forskningen? Etter at direktør Sveinung Skule hadde ønsket velkommen, fulgte innleding ved kunnskapsministeren.

Program

Et rikholdig program kretset om følgende hovedpunkter:

  • Hva skal til for at skoler, læresteder og forskerutdanninger utvikler innovasjonskompetansen hos elever, studenter og forskere?
  • Hva hemmer og hva fremmer bruk av ny læringsteknologi og innovative læringsformer i skolen?
  • Kan innføring av læringsmål fremme studentenes kreative ferdigheter?
  • Hvordan kan forskerutdanningene bidra til et mer innovativt arbeidsliv?
nifu
NIFU Årskonferanse

Fremtidens innovatører – lærerne

Fremtidens skole krever nytenkende lærere og nye læringsverktøy. NIFU har gjennom flere år studert ulike IKT-satsinger i norsk skole. Forsker Jorgen Sjaastad, NIFU, presenterte «En fiasko, en suksess og fire IKT-lærdommer for norsk skole» med basis i prosjektet Den Virtuelle Matematikkskolen. De fire lærdommene formulerte han slik:

  • At utstyr finnes betyr ikke nødvendigvis at utstyret fungerer
  • At de (unge) lever på nett betyr nødvendigvis ikke at de lærer på nett (studentene må lære å lære på nett)
  • En god lærer betyr ikke nødvendigvis en digital kompetent lærer
  • Digitale løsninger betyr ikke nødvendigvis innovative løsninger.

Universitetet – et kloster?

HiOAs prorektor Morten Irgens holdt et interessant innlegg, hvor han knyttet forbindelseslinjer mellom høyere utdanning og klostrene. Se hans blogg-innlegg: Universitetet er et kloster der han bl.a. skriver: Også ny teknologi utfordrer klostermetaforen og dens arbeidsformer. Våre unge finner sine lærde, sine mestere, på internettet først, hvor de gjerne finner bedre og mer interessante lectio enn enn på sitt fysiske universitet. Mobiltelefonen gir deg tilgang til nært sagt all menneskelig kunnskap.  Hva skal da være universitetets rolle?  Har klostermetaforen utspilt sin rolle?  Hvilke metaforer er nyttigere?

Arrangementet fant sted på Munchmuseet på Tøyen, hvor vi etter konferansen, mingling, mat & drikke fikk en meget interessant guidet omvisning på utstillingen Mapplethorpe + Munch.

Barnehageforskningen – ikke tilstedeværende

Noe skuffende var det at barnehager og barnehageforskning var totalt fraværende i konferansen. Dette til tross for at det gjøres mye viktig FoU-arbeid knyttet til barnehagesektoren – også på det digitale felt. I en tid hvor mange mener mye om barnehagens innhold og oppgaver, hva barn skal lære, hvordan det skal dokumenteres, osv., bl.a. slik det målbæres i Stortingsmelding 19 Tid for lek og læring (2015-2016). Her vises det bl.a. til arbeid utført av nettopp NIFU:

I en rapport fra 2015 har NIFU sett nærmere på utviklingen innen barnehageforskningen. Barnehageforskningen utgjorde 11 prosent av total utdanningsforskning i 2013, mot 13 prosent to år tidligere. I 2013 hadde 44 miljøer utdanningsforskning på barnehageområdet, og de fleste av disse var pedagogiske miljøer eller lærerutdanninger. Det har vært en positiv utvikling i retning av flere store kvantitative forskningsprosjekter om barnehager og barns utvikling, jf. kapittel 2. Rapporten viser at antallet utdanningsforskere på barnehageområdet har økt fra 292 i 2009 til 482 i 2013. Antallet barnehageforskere med professorkompetanse er mer enn fordoblet i perioden 2009 til 2013, fra 19 til 43. Kvinneandelen blant barnehageforskerne er betydelig høyere enn for utdanningsforskning totalt, 77 mot 61 prosent, og professorandelen på feltet er fem prosentpoeng lavere enn for utdanningsforskning totalt. Andelen barnehageforskere med doktorgrad er også betydelig lavere. (s. 79).

NiFUs historie

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning en sentral leverandør av statistikk, utredninger og forskning på området. Se NIFUs historikk.