Kategorier
Barnevern

Viktig bok om barn og traumer

«Det vi så var et svik mot barna. En ny retning for velferdsstaten» av Inga Marte Thorkildsen (2023) er en viktig bok for alle som arbeider med barn, også barnehagelærere.

«Boken angår også barnehagen hvor rammeplanen sier at et kompetent pedagogisk personale er en forutsetning for god barnehagekvalitet. Det er derfor vondt å lese om eksperimenter i barnehagen som gikk ut på at de ansatte skulle feste et hjerte ved siden av navnelappene til barna (s.101). Barnet de likte veldig godt skulle få et stort hjerte, barnet de mislikte skulle ikke få noe hjerte. Oppdagelsen de ansatte gjorde var at to barn ikke fikk noen hjerter. Ikke engang et bittelite et ved navnet sitt! Hvordan kjennes det for barn å tilbringe en hel dag uten at en voksen ser spesielt på dem – med kjærlighet?»

Nedenfor finner du min bokanmeldelse (skjermdump fra fagtidsskriftet Første steg nr. 4/2023).

Kategorier
Barnevern

Hvor er barnets stemme i barnevernet?

I Dagsavisen 8.juli 2022 etterspør jeg barnets stemme i barnevernssaker.

Dagens barnevernlov slår fast at barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører dem. Norge er også forpliktet av FNs barnekonvensjon til å følge overordnede mål om barns rett til deltakelse.

Dagens barnevernpraksis viser ofte noe annet.

Skjermdump fra Dagsavisen 8.7.22/KHH

Les hele debattinnlegget.

Kategorier
Barnevern Bokutgivelse løpende faglig aktivitet

Barnevern for barnehagefolk, 2. utgave

Andre utgave av Barnevern for barnehagefolk, Innføring om arbeid i barnevern i barnehagen, er utgitt.

Bokens målgruppe

Barnevern for barnehagefolk er skrevet for studenter, barnehagelærere og andre yrkesgrupper i norske barnehager som trenger barnevernfaglig påfyll. Dere har en unik mulighet til å se og høre, dere ønsker å se, men vet ikke alltid hva dere skal se etter eller hvordan dere skal gå fram. Barndommen kommer ikke i reprise.

Barnevern for barnehagefolk (2. utg.).

Barn vokser det ikke av seg

Barn vokser ikke av seg skader forårsaket av ugunstige omsorgsbetingelser, men setter varige spor. Å se og høre betyr å lytte til barnets signaliserer og ta innover seg barnets smerte og styrke. For å hjelpe disse barna kreves kunnskap og handlingskompetanse.

Revisjon

Den reviderte boken inneholder oppdatert forskning, statistikk og lovverk. Det er også viet plass til Barnevernsreformen og dens mål om å styrke forebyggende arbeid og tidlig innsats, med betydning for hele oppvekstsektoren. Barnehagen er en viktig del av laget rundt barnet.

Se den digitale historiefortellingen Forvandlingen (2:25).

Copyright: Kristin Holte Haug/Universitetsforlaget. Illustrasjon: Jon Haug.
Kategorier
Barnehagebasert kompetanseutvikling Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen

Fra mønsterbord til leirestasjon

Endring av barnehagens fysiske miljø

Fra mønsterbord til leirestasjon er tittelen på en fagartikkel skrevet fram i et spennende samarbeid mellom Myrertoppen barnehage og OsloMet som en del av barnehagens deltakelse i Regional ordning*.

Artikkelen handler om hvordan barnehagepersonalet og barna samarbeidet om å endre det fysiske miljøet og tilgjengelighet til kreativt materiale, med anerkjennende holdning til at barn vil og får til. Artikkelen gir også et innblikk i barnehagens dokumentasjonsarbeid og veiledning fra universitetets lærere/prosessveiledere.

Foto: Celine Hauge Nilsen
Foto: Celine Hauge Nilsen

Å endre og videreutvikle barnehagens fysiske miljø har vært et delmål i barnehagens deltakelse i Regional ordning. Prosjektet med å gjøre endringer i barnehagens fysiske miljø viser at barn vil og får til når de gis tillit og personalet tilrettelegger. Barnehagens bekymring for at dette ville bli «sølete, kaotisk og arbeidskrevende» slo ikke til.

Les hele artikkelen Fra mønsterbord til leirestasjon. Artikkelen er publisert på oslovikenbarnehager.no

Regional ordning

*Regional ordning startet 2019 og skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak slik at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Barnehagebasert kompetanseutvikling er ment å gi innsikt hos den enkelte medarbeider, og med det bidra til å styrke kompetansen i hele personalgruppen. Vi snakker om barnehagen som […] en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller» (Rammeplan for barnehagen/Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 15).

Kategorier
Barnehagebasert kompetanseutvikling Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen

Padlet – et nyttig verktøy i barnehagers kompetanseutvikling

Teksten Padlet – et nyttig verktøy når barnehagen skal utvikle sin kompetanse er publiserte på oslovikenbarnehager.no. Teksten handler om hvordan man kan bruke padlet, som er en virtuell interaktiv tavle for kunnskapsdeling og kommunikasjon, i barnehagers kompetanseutvikling. Teksten bygger på mine erfaringer som prosessveileder fra OsloMet i Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen fra 2019 og til dags dato. Hovedbudskapet er at padlet er et nyttig verktøy for å dokumentere individuelle og kollektive faglige prosesser.

Et eksempel på en padlet som kan brukes i Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen

Les teksten og test gjerne ut padleten OsloVikenBarnehager | Padlet-eksempel. Jeg er interessert i alle kommentarer, ris & ros, som kan bidra til å videreutvikle dette verktøyet i barnehagers arbeid med kvalitet og fagutvikling.

Kategorier
Barnehagebasert kompetanseutvikling

OsloVikenBarnehager

Nettsted

Nettstedet OsloVikenBarnehager er en del av Regional ordning, barnehagebasert kompetanseutvikling. På dette nettstedet finner du mange ulike fagressurser til nytte og inspirasjon i din barnehages arbeid med kompetanseutvikling. Kanskje er det du som neste gang vil bidra med en fortelling fra barnehagen din? Her skriver vi bl.a. om hvordan barnehagepersonalet og vi fra OsloMet tok i bruk digitale verktøy i dokumentasjonsarbeidet.

Skjermdump OsloVikenBarnehager.no (20.9.21)

Regional ordning

Regional ordning startet 2019 og skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak slik at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet (Utdanningsdirektoratet, 2018). Utviklingsarbeidet skal være forankret i kompetansestrategien (Kunnskapsdepartementet, 2017). Barnehagen vurderer sitt behov for kompetanseutvikling, f.eks. gjennom ståstedsanalyse, og søker om prosjektdeltakelse gjennom en behovsmelding som skal bidra til at barnehagene får inn ønsket og nødvendig kompetanse. Lærere fra Universiteter og høgskoler (UH) deltar som prosessveiledere, og bidrar med forskningsbasert og praksisrettet innhold. I samarbeidet mellom barnehage og UH ligger det også at universiteter og høgskoler får mer praksisnær kompetanse.

Kompetanseutvikling og samarbeid

Jeg har vært så heldig å få være en del av dette arbeidet gjennom 3 år, både som deltaker i prosjektgruppen for OsloVikenBarnehager.no og som prosessveileder i flere barnehager som er en del av regional ordning. Jeg lærer hele tiden noe nytt om barnehagehverdagen, utviklingsarbeid, og de utfordringer man kan møte.

Skjermdump Første steg (20.9.21).

Fagartikkel

Spesielt interessant var kanskje de erfaringene vi gjorde i Corona-året, bl.a. under nedstengningen i 2020. Noen av disse erfaringene kan du lese om i fagartikkelen Kompetanseutvikling krever godt samarbeid, publisert i tidsskriftet Første Steg (5. februar 2021).

Kategorier
dagsaktuelt Kontantstøtten

En urettferdig og diskriminerende statlig ordning

Endring i kontantstøttereglene i 2017 med innføring av 5 års botidskrav for personer utenfor EU/EØS har en urettferdig slagside som bidrar til økte forskjeller mellom småbarnsfamilier. I tillegg diskriminerer den personer født og oppvokst i Norge. Dette skriver kollega Theo Koritzinsky og jeg om i debattinnlegg i Dagsavisen 25. februar 2021.

Skjermdump/Dagsavisen 25.2.2021

Jeg har over to tiår skrevet om den norske kontantstøtteordningen:

Kategorier
løpende faglig aktivitet NBF

Relansering av Nordisk barnehageforskning

Et drøyt år er gått siden jeg gikk av som ansvarlig redaktør i tidsskriftet Nordisk barnehageforskning (NBF) i desember 2019. Det har ikke vært noen utgivelser eller annen faglig aktivitet fra 1.1.2020 og fram til januar 2021 i dette viktige tidsskriftet som Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet har driftet i over 10 år. Det er derfor gledelig at NBF nå relanseres.

Skjermdump fra UiS 27.1.21. https://www.uis.no/nb/relanserer-tidsskriftet-nordisk-barnehageforskning

Det nye vertskapet er Elin Eriksen Ødegaard, BARNKunne (HVL) og Elin Reikerås, FILIORUM – Senter for barnehageforskning (UiS). Jeg ønsker dem lykke til videre med dette viktige arbeidet.

Se artikkel fra Universitetet i Stavanger om relanseringen, Relanserer tidsskriftet Nordisk barnehageforskning.

Kategorier
dagsaktuelt løpende faglig aktivitet

Hva skjer med omstridt avtale mellom OsloMet og NHC GRoup?

Det har nå gått over to måneder siden 23 vitenskapelig ansatte skrev innlegget Oppfordrer ledelsen til å tre ut av omstridt avtale på #Khrono, Her uttrykte vi vår bekymring og uro knyttet til at en samarbeidsavtale med et konsern som NHC Group svekker vår uavhengig og troverdighet som universitet og som profesjonsutdannere. Etter at debattinnlegget ble publisert har det vært øredøvende stille. Kan noen svare på hvor dette arbeidet står?

NCH Group er en av Nordens største velferdsaktører, og eier blant annet Norlandiabarnehagene.

«I tillegg til at avtalen svekker vår troverdighet som profesjonsuniversitet, mener vi avtalen er problematisk ut fra det forskningsetiske prinsippet om frihet og uavhengighet»

Debattinnlegg i Khrono 4.11.2020 https://khrono.no/oppfordrer-ledelsen-til-a-tre-ut-av-omstridt-avtale/529122
Kategorier
dagsaktuelt Fengsels- og friomsorgsetaten

Når skal fengsels- og friomsorgsetaten ta lærdom?

Jeg var også aspirant da det som ikke skulle skje skjedde. Med aleneansvar for korridoren med 10-12 straffedømte, som med ulåste celledører kunne bevege seg fritt på avdelingen, ble jeg brutalt overfalt.

Denne artikkelen skrev jeg som en reaksjon på reportasjen om Tariq Arshads (25) møte med en fengselshverdag som holdt på å knekke ham (NFF-Magasinet 3/2020).

Les hele artikkelen «Når skal fengsels- og friomsorgsetaten ta lærdom?» i bildet nedenfor (publisert i NFF-magasinet 4/2020/LOMedia).

Bilde av oppslaget i NFF-magasinet 4/2020

Det krever styrke og mot å fullføre etatsutdanningen etter slike brutale møter både med fengselshverdagen og systemet. Mange forlater etaten etter kort tid, meg selv inkludert.

Etaten bør […] vurdere hvilken kompetanse den går glipp av ved slik mangelfull ivaretakelsen av sine aspiranter.