Barnehageansatte med minoritetsbakgrunn en ressurs under korona

– Jeg blir både rørt og stolt over alle de barnehageansatte som gikk på jobb under koronakrisen, tross bekymring for å bli smittet og en vanskelig situasjon, sa Inga Marte Thorkildsen, Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, da hun fikk presentert resultatene av REACH sine koronaundersøkelser fra april.

Thorkildsen løftet også frem hvor viktig ressurs de minoritetsspråklige barnehageansatte i barnehagene og samarbeidet med foreldrene. Samtidig var hun bekymret for de sårbare familiene, og rettet hun blikket mot at undersøkelsene må følges opp for å få svar på hvorfor mange foreldre ikke benyttet tilbudt barnehageplass, og hvilke konsekvenser dette har fått for barna. – Dette er problemstillinger som REACH også ønsker å ta videre gjennom nye undersøkelser, sier Mette Tollefsrud, prosjektleder for REACH.

I perioden 3.-16. april gjennomførte OsloMet, i samarbeid med Bydel Søndre Nordstrand, en undersøkelse blant ansatte og familier i bydelens barnehager. To rapporter ble publisert 24. april, én med fokus på barnefamilienes opplevelse av situasjonen, og den andre om hvordan barnehageansatte opplevde sin hverdag.

Idag publiserer vi tre nye rapporter:

  • REACH-notat 3/2020: Barnehagenes oppfølging av barna og familiene hjemme når barnehagen er koronastengt
  • REACH-notat 4/2020: Barnehagenes oppfølging av sårbare barn og familier under koronakrisen
  • REACH-notat 5/2020: Minoritetsspråklige barnehageansattes rolle under koronakrisen
Barn og voksen leker sammen Foto: Benjamin A. Ward / REACH OsloMet

Barn og voksen leker sammen Foto: Benjamin A. Ward / REACH OsloMet

Utydelige forventninger og varierende oppfølging av barn og familier

Notater fra Oslo kommune til barnehagene i Oslo viser at det ble gitt utydelige forventninger til barnehagene under koronasituasjonen, og det ble opp til hver enkelt barnehage hvordan de ville tilby et innhold for barna hjemme. Undersøkelsen viste også at de fleste barnehagene ikke fulgte opp familiene daglig, og det var flere pedagogiske ledere/barnehagelærere som fulgte opp familiene enn assistenter/faglærte. Omtrent 1 av 3 holdt kontakten med familier gjennom videosamtaler.

Mange ansatte samarbeidet likevel om å lage aktiviteter som barna kunne gjøre hjemme, mens færre deltok i digitale samlingsstunder.

Last ned REACH-notat 3/2020 (pdf)

6 av 10 ansatte var bekymret for de sårbare barna under koronakrisen

Undersøkelsen viste at flere barnehageansatte var bekymret for de sårbare barna. Oslo kommune ga tydelige føringer om at sårbare barn og barn til foreldre i samfunnskritiske yrker skulle tilbys plass i barnehagene dersom de hadde behov, men undersøkelsen viser at mange familier ikke benyttet seg av tilbudet.

Noen ansatte visste om barn som ikke var blitt kontaktet, men mange var usikre på om det kunne finnes barn som barnehagen ikke hadde kontaktet i denne perioden. Et flertall av barnehagene i Bydel Søndre Nordstrand hadde retningslinjer for hvilke ansatte som skulle kontakte de sårbare familiene, og på hvilken måte. Det er mulig at dette var et ansvar for styrerne i barnehagene, som ikke ble gitt mulighet til å svare i vår undersøkelse.

De 60 % av de ansatte som var bekymret for hvordan det gikk med de sårbare barna som var hjemme under koronakrisen, opplevde også selv koronasituasjonen som mer krevende. Undersøkelsen sier ikke noe om hvorfor dette er tilfellet. I underkant av 6 av 10 ansatte var likevel trygge på at sårbare barn fikk hjelp, og det kan se ut som disse også var mindre bekymret for barna enn de som ikke trodde at de fikk hjelp.

Last ned REACH-notat 4/2020 (pdf)

Minoritetsspråklige barnehageansatte en ressurs under korona-krisen

Undersøkelsen gjenspeiler at det er mange minoritetsspråklige barn i Bydel Søndre Nordstrand, og 4 av 10 av de ansatte som svarte på vår undersøkelse er også minoritetsspråklige. De jobber oftere som assistenter/faglærte enn som pedagogiske ledere/barnehagelærere.

De minoritetsspråklige ansatte som svarte på vår undersøkelse opplevde at de blir sett på som en ressurs i barnehagen, og at de fyller en viktig rolle på grunn av nettopp sin kulturelle og språklige bakgrunn. Blant annet kommer de lettere i kontakt med foreldre med et annet morsmål enn norsk, og de kjenner også på et ekstra ansvar for å følge opp nettopp disse foreldrene.

Mens de norskspråklige ansatte i stor grad hentet sin informasjon fra myndighetenes nettsider, fikk de minoritetsspråklige ansatte informasjon gjennom kommunens nettsider/Workplace. Det var stor tillit til den informasjonen som ble gitt. Styrerne var en svært viktig informasjonskanal for alle ansatte under koronakrisen.

7 av 10 ansatte, og flere blant de minoritetsspråklige ansatte, mente at familier med et annet språk enn norsk fikk god nok informasjon.

De minoritetsspråklige ansatte opplevde hverdagen som mer krevende under koronakrisen, og var mer redde for å gå på jobb fordi de kunne bli smittet. Et sterkt fokus på smittervern gjorde ansatte mer bekymret, uansett språkbakgrunn, og det er en sammenheng mellom de som syntes hverdagen var mer krevende og de som var redde for å bli smittet på jobb.

Last ned REACH-notat 5/2020 (pdf)

Fakta om undersøkelsene

Da barnehagene ble stengt 13. mars 2020 ble hverdagen snudd på hodet for barnefamilier og ansatte i barnehagen. I denne situasjonen fikk man en unik mulighet til å dokumentere og studere hverdagslivet under koronakrisen – en situasjon ingen av oss har opplevd før. Dette gir også samfunnet en mulighet til å lære av denne situasjonen, hva som skjedde og hvordan hverdagen ble håndtert.

Bydel Søndre Nordstrand er en samarbeidspartner for REACH og har gitt forskningsmiljøet en unik mulighet til å undersøke hvordan korona-situasjonen påvirket bydelens barnehager og barnefamilier i tiden da barnehagene var stengt. Bydelen er særlig interessant fordi den med sine 40 000 innbyggere representerer et mangfold som er karakteristisk for mange storbyer.

REACH er et tverrfaglig forskningsmiljø med forskere og fagfolk fra ulike fagfelt og disipliner, som samarbeidet om å utvikle nettbaserte undersøkelser til barnehageansatte og barnefamilier i perioden 3.-16. april 2020. Det er resultater fra disse undersøkelsene som presenteres her og i saken fra 24. april.

En undersøkelse ble sendt til alle barnehageansatte (unntatt styrere) i kommunale og private barnehager i Bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Den andre undersøkelsen gikk til 1500 foreldre med barn i de samme barnehagene. Denne siste undersøkelsen ble oversatt til engelsk, polsk, somali, urdu og arabisk for å nå ut til foreldre og foresatte som ikke har norsk som morsmål. Begge undersøkelsene ble sendt ut via bydelens digitale kommunikasjonsplattformer.

Undersøkelsene var anonyme, dataene eies av OsloMet og analysene er gjennomført av forskere ved OsloMet. Bydelen har bidratt i utforming av spørreskjemaet og i utsendelsen av undersøkelsen.