KriT og ‘Design Based Research’

«If you want to change something, you have to understand it; and if you want to understand something, you have to change it»

Jan van den Akker, Principles and Methods of Development Research, 1999

I KriT er vi inspirert av prinsippene i ‘Design Based Research’ (DBR). Kjerneaspektet i slik metodikk er målet om å utvikle teori og samtidig oppnå et praktisk læringsutbytte. Disse to målene er det viktig å se i samspill med hverandre. I DBR forsøker man å oppnå disse målene ved å basere forskningen på et teoridrevet design man tester ut i praksis. Spørsmålet om nøyaktig hva det er man designer blir dermed viktig i et DBR-prosjekt. I KriT ønsker vi å utvikle didaktikk for kritisk tenkning på barnetrinnet ved bruk av nyheter og bildebøker.

Utover dette har DBR fire nøkkelelementer. For det første skal forskningen skje i autentiske settinger. Metodikken er inspirert av laboratorieforskning ved at man ønsker å introdusere en intervensjon og deretter se hva som skjer, men skiller seg fra slik forskning ved at man ønsker å gjøre dette i autentiske settinger. I KriT er denne autentiske settingen klasserommet på barnetrinnet.

For det andre skal forskningen være iterativ. Dette vil si at man ønsker å gjenta en intervensjon i flere omganger med mål om å forbedre det designet man baserer seg på. I KriT vil dette si at vi gjennomfører forskningen i tre sykluser, hvor vi mellom hver syklus samarbeider med de involverte lærerne for å forbedre intervensjonene våre.

For det tredje ser man på teori og praksis som tett forbundet og gjensidig avhengige. I KriT innebærer dette blant annet et tett samspill mellom de involverte lærerne og forskere i designet av selve intervensjonene, men også ved at vi bygger på et premiss om at teori utvikles gjennom praksis, og vice versa.

For det fjerde er uforutsigbarhet både et forventet og ønsket element i forskningen. Det uforutsigbare er en konsekvens av å forske i autentiske settinger, og det er gjennom det uforutsigbare at man lærer seg å forstå det man forsker på.

Så hva innebærer det egentlig – som Jan van den Akker hevder – at man for å endre noe må forstå, og at man for å forstå noe må endre? Det er en syklisk prosess, der vi hele tiden prøver å forstå praksis sammen med teori for å se hva som kan skape et rom for kritisk tenking hos elevene. Gjennom KriT ønsker vi å gjøre didaktikk rundt kritisk tenkning til en del av hverdagen i skolen, ikke bare et stunt som skjer når vi er på datainnsamling i noen sykluser. Sammen med lærere jobber vi nå med å forstå hva kritisk tenkning egentlig er, for førsteklassingen som har mista en tann og sjuendeklassingen i stemmeskiftet. Dette er krevende, og gjennom å endre noe på praksisen, håper vi å forstå litt mer hver gang.

Veien videre i 2021

Første syklus av datainnsamling i KriT er ferdig. Vi sitter igjen med indikasjoner på hva som legger til rette for at elevene på barnetrinnet kan øve på kritisk tenkning, i tillegg til hva som hindrer slik tenkning å finne sted. Vi tar med oss disse erfaringene videre.

Forskerne i KriT startet det nye året med et digitalt møte for å planlegge neste syklus av datainnsamling. Vi diskuterte blant annet: Hvilke nyheter og bildebøker kan være aktuelle å bruke? Hvilke vinklinger kan tas fra de ulike fagene for å fremme kritisk tenkning rundt temaet som er valgt? Hvordan kan vi best støtte lærerne i dette arbeidet?

Pandemien setter naturlig nok en demper på mulighetene for å drive klasseromsforskning, så for sikkerhets skyld har vi derfor besluttet å utsette andre syklus av datainnsamlingen til etter påske. Den ekstra tiden til å planlegge kommer likevel godt med, for i denne syklusen har vi nemlig fått med oss flere skoler på laget. Vi ser fram til å samarbeide med enda flere lærere om å skape undervisningsopplegg som legger til rette for at elevene på barnetrinnet kan øve på kritisk tenkning.

Å tenke kritisk om…

I KriT forsøker vi å finne ut av hvordan man kan stimulere til kritisk tenkning på barnetrinnet med utgangspunkt i bildebøker og nyheter. I løpet av første runde med datainnsamling har vi testet ut forskjellig materiell, tilpasset de forskjellige trinnene. Dette materiellet tenkte vi at, på forskjellige måter, kunne stimulere til kritisk tenkning om forskjellige tematikker som oppleves nært for eleven.


Tekst: Mark Sommerset. Illustrasjon: Rowan Sommerset. Oversatt av: Gry Aavik. Cappelen Damm.

Bæ Bæ, Lure Lam av Mark og Rowan Sommerset

Denne bildeboka ble brukt på 1. trinn. Boka handler om en spesielt rampete sau som lurer en naiv kalkun til å gjøre ting man helst ikke vil gjøre. Boka åpner for tanker om rett og galt, intensjoner bak handlinger, og følelser.


Tekst og illustrasjon: Kaja Dahle Nyhus. Cappelen Damm.

Verden sa ja av Kaja Dahle Nyhus

Denne bildeboka ble brukt på 3. trinn. Den er en slags faktabok om menneskets utviklingshistorie, fra vi krøp opp på land som fisker til vi reiser fra verden for å bosette oss på andre planeter. Hele veien har vi sagt JA til utvikling, forbruk og oppfinnelser, men har det bare vært positivt for menneskeheten? Boka tematiserer at det er på tide å si … . Hva tror du vi må si snart?


Tekst og illustrasjon: Jon Klassen. Oversatt av: Johanne Hille-Walle. Mangschou.

Vi fant en hatt av Jon Klassen

Denne bildeboka ble brukt på 4. trinn. Boka handler om en situasjon der to skilpadder finner en hatt. Denne hatten vil begge to gjerne vil ha, på sin vandring gjennom ørkenen. Utfordringen de står ovenfor – at de er 2 skilpadder, men det er bare 1 hatt – tenkte vi kunne åpne opp for ulike tanker og resonnement. Den verbale teksten, sammen med det visuelle, gir ulike rom og muligheter for undring og kritisk tenkning.


Utbygging av lokalt strandområde

På 6. trinn brukte vi nyheter i forsøket på å stimulere kritisk tenkning. Vi tok utgangspunkt i en lokal nyhet som vi håpet ville sette i gang spontane følelser hos elevene. Saken handlet om badestranda deres, om hva det vil si for lokalmiljøet og biologien i området dersom det ble bygget en større båthavn med flere båter. Saken kunne også åpne for kritisk tenkning rundt demokratiske prosesser.


Datainnsamlingen er i gang! (og vi er på jakt etter flere skoler som vil delta)

Første runde med datainnsamling er over og vi tar med oss erfaringene videre til neste runde. I KriT foregår forskningen design-basert i flere sykluser. Kjernen i slik forskning er målet om å utvikle løsninger på praksisnære problem. Det betyr at vi skal jobbe i flere runder med det samme, for stadig å bli bedre.

I vårt tilfelle jobber lærere og lærerutdannere sammen for å finne tilnærminger til kritisk tenkning i barneskolen. For å få til det arrangerer vi seminarer før hver runde med datainnsamling. På disse seminarene jobber vi mot en felles forståelse av kritisk tenkning. Seminarene skal vi filme, så vi kan forske også på oss selv om hvordan vår forståelse av kritisk tenkning utvikler seg i prosjektperioden.

På seminarene planlegger vi også undervisningsopplegg, rettet mot de ulike trinnene som de deltakende lærerne underviser på. Disse oppleggene prøves ut på skolene, der vi filmer både undervisningen generelt og noen elevgrupper spesielt. På bakgrunn av dette leter vi etter gode eksempler der lærerne fikk fram en kjerne i hva kritisk tenkning er. Disse gode eksemplene tar vi med oss videre, og bruker dem for å utvide forståelsen av hvordan man kan jobbe med kritisk tenkning på barnetrinnet.

Vi er fortsatt på jakt etter flere skoler som kunne tenke seg å delta i prosjektet. Kunne du eller din skole være interessert i å jobbe tett på en sentral problemstilling knyttet til Fagfornyelsen, med et team av andre lærere og forskere som brenner for kritisk tenkning? Ta kontakt med Mabel Øhlen eller Kirsti Marie Jegstad for mer informasjon dersom dette er av interesse.

Seminar og undervisningsplanlegging

Denne uken ble prosjektet sparket i gang, med felles lunsj og seminar på Thon Hotel Ullevål.

Lærere og lærerutdannere idémyldret om kritisk tenkning. Alle assosierte fritt før vi samlet oss i grupper og forsøkte å kategorisere alle bidrag under noen felles overskrifter. Møtet mellom teori og praksis ble fruktbart, og diskusjonene gikk livlig for seg!

Vi begynte også planlegging av undervisningen som skal gjennomføres i forbindelse med første runde av datainnsamlingen. I arbeidet med dette tok vi utgangspunkt i hovedspørsmålene: Hvordan kan undervisningsopplegget inspirere til kritisk tenkning hos elevene?​ Hvordan kan vi få elevene til å tenke kritisk og uttrykke seg om det de tenker?

Torsdag 15. oktober setter vi i gang med datainnsamling. Vi er klare, og gleder oss!

Ønsker du og din skole å være med i KriT?

I forbindelse med Fagfornyelsen har elevers evne til å tenke kritisk blitt fremhevet som særlig viktig. Ønsker din skole støtte i arbeidet med å opparbeide dere med kompetanse på dette området? Ønsker dere mer kunnskap om kritisk tenking og hvordan dere kan arbeide for å legge til rette for at elevene skal utvikle kritisk tenking?

Da er dere velkommen til å delta i prosjektet ‘Kritisk tenking i barneskolen (KriT)’. Så langt har vi fått én skole på laget og vi ønsker ytterligere 2-3 skoler. Helt konkret ønsker vi å følge klasser fra 1.trinn, 3. trinn, 4.trinn og 6.trinn gjennom 1 – 1.5 år. Oppfølgingen gjøres i tre sykluser over denne perioden. Din skole kan ha med klasser fra ett eller flere trinn.

Gjennom å være med på forskningsprosjektet får dere:

  • Muligheten til å delta på to typer kompetansehevende seminarer: 
    • Seminar med involverte lærere før hver av de tre syklusene der vi utarbeider og videreutvikler undervisningsoppleggene
    • Seminar for skolen tilpasset skolens ønsker, med mål om å støtte implementering av arbeidet med kritisk tenkning på hele skolen
  • Faglig oppdatering på den internasjonale forskningsfronten
  • Være med på å utvikle en forståelse av hva kritisk tenkning på barnetrinnet kan være
  • Tilgang til praktiske, gjennomarbeidede undervisningsopplegg som er utarbeidet i samarbeid mellom lærere og lærerutdannere
  • Frikjøp av lærere, samt relevant undervisningsmateriell (digitalt og analogt)

Ta kontakt med Mabel Øhlen eller Kirsti Marie Jegstad for mer informasjon dersom dette er av interesse.

Hva er KriT?

Høsten har kommet og vi er godt i gang med forskningsprosjektet KriT. Lurer du på hva kritisk tenking i barneskolen handler om? Hva som kjennetegner barns kritiske tenking? Hvordan lærere kan jobbe med kritisk tenking i barneskolen? Det er dette vi ønsker å finne ut mer om; vi vil finne ut hvordan lærere kan fremme kritisk tenking med bruk av nyheter og barnelitteratur som inngang. I tillegg ønsker vi å utarbeide kjennetegn ved kritisk tenking for elever i 1-7. trinn.

Prosjektet skal bruke en design-basert forskningsmetode, noe som innebærer at prosjektet er bygget opp i tre sykluser, der vi arbeider tett med lærerne og skolene mellom datainnsamlingene i klasserommet. Med den nye læreplanen LK20, har elevers evne til å tenke kritisk blitt fremhevet som et viktig element for å møte fremtiden. Med utgangspunkt i lærernes undervisning, nyheter og barnelitteratur tilpasset elevenes alder, og kjennetegn ved kritisk tenking, ønsker vi å utvikle en didaktikk for kritisk tenking. Les mer om prosjektet her.

Støtte til KriT fra Norges forskningsråd

30. april fikk vi telefon fra Norges forskningsråd om at prosjektet Kritisk tenkning i barneskolen hadde fått sju millioner kroner i støtte. Prosjektet skal utvikle en didaktikk for elever på barnetrinnet med vekt på bruk av nyheter og barnelitteratur. Prosjektet starter opp i juni 2020 og vil vare i tre år. 

Utdanningsetaten i Oslo Kommune er prosjekteier og prosjektgruppa på OsloMet har det faglige og forskningsmessige ansvaret. Prosjektgruppa har deltakere fra fem ulike fagområder på grunnskolelærerutdanningen: pedagogikk, naturfag, samfunnsfag, norsk og engelsk. Andre partnere i prosjektet er Norsk Rikskringkasting (NRK), Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og Norsk barnebokinstitutt (NBI).

I prosjektet skal vi lage læringsressurser for kritisk tenkning som vil bli presentert her på KriT-bloggen. Målet er at lærere, forskere og foreldre skal kunne benytte seg av våre erfaringer fra prosjektet. De vil møte didaktiske opplegg som er prøvd ut, og de vil se hvordan nyheter og barnelitteratur kan brukes innenfor og utenfor klasserommet for å jobbe med kritisk tenkning.

Vi gleder oss til fortsettelsen! 🙂