Temamøte: kontorutforming

Kontor, arbeidsmiljø og produktivitet er tema når arkitektene Elisabeth Paus og Oddvar Skjæveland innleder til diskusjon om hvordan arbeidsplassens utforming kan virke inn på ansattes helse og produktivitet.

28. september 2017, kl. 14.00–16.00. Møtesenteret til Tekna.

Fremtidens kontor?

Kontorarbeidsplassene tar nye former. På 1990-tallet kom åpne kontorlandskap på moten i noen bransjer. Dette er videreutviklet til modeller for «free seating», «clean desk» og andre modeller som gjør arbeidsplassene «fleksible» og «flytende». Arbeidet kan utføres nær sagt hvor som helst og når som helst ved hjelp av IKT. Kostnadene til lokaler kan reduseres.

Det hevdes at åpne løsninger styrker kommunikasjonen på jobben, og at det i sin tur gir mer kreative og innovative arbeidsmiljø. Men også det motsatte blir rapportert: at disse løsningene bl.a. svekker konsentrasjonen og produktiviteten på grunn av «støy»/dårligere arbeidsmiljø.

Hvordan vil fremtidens kontor se ut når arbeidet i stadig større grad standardiseres ved hjelp av digitale løsninger i «den fjerde industrielle revolusjonen»? Hvordan vil det virke inn på

 • Trivsel
 • Samarbeid
 • Produktivitet
 • Lønnsomhet
 • Nærvær/fravær

Hvilke løsninger er best til hvilke yrker og bransjer? Vi ser frem til en spennende dialog om hvordan vi kan ta vare på både arbeidstakers og arbeidsgivers behov.

Innledere

 • Elisabeth Paus , leder av firmaet IARK, og
 • Oddvar Skjæveland, som kaller seg “Arkitekturpsykolog” og driver firmaet “Mellomrom”

Temamøte: Konsekvenser av digitalisering på arbeidsplassen

Er moderne teknologi i form av digitalisering en trussel mot arbeidsplasser og arbeidsmiljø? Innledere fra blant annet DnB og Finansforbundet.

Halvering av antall jobber?

Toppledere i banksektoren spår en halvering av antall jobber i bransjen de neste fem årene. Samtidig åpner digitaliseringen for storstilt overvåking av ansatte mens store mengder følsomme data kan komme på avveier. Andre hevder nye jobber vil bli skapt til erstatning for dem som går tapt, og at digitaliseringen øker produktiviteten og lønnsomheten i bedriftene.

 • Vil vi mestre de store og raske omstillingene digitaliseringen skaper?
 • Får vi kontroll på de store mengdene persondata og annen informasjon som flyter rundt i kjølvannet av denne effektiviseringen?
 • Vil digitaliseringen komme samfunnet som helhet til gode, eller vil det føre til større forskjeller hvor et mindretall med riktig kompetanse inntar nøkkelposisjoner mens resten faller utenfor?

Innledere

 • HR-direktør i DnB,  Solveig Hellebust
 • Nestleiar i Finansforbundet Bente H. Espenes
 • Sikkerhetsrådgiver Tore Amundsen, Multisys AS
 

Digitalisering og robotisering i arbeidslivet

Digitaliseringen slår innover oss som en enorm bølge. Digitalisering, automatisering og robotisering fjerner arbeidsplasser og de ansattes rolle i arbeidsprosessen, og gjør de tradisjonelle samarbeidsformene i den norske modellen i arbeidslivet overflødige.

Eller er det tvert om slik at digitaliseringen er en forutsetning for den norske modellen i framtida ved at virksomheter kan drive lønnsomt i Norge, og samtidig gir de ansatte større kontroll over produksjonsmidlene og flere redskaper for påvirkning og likestilling med ledelsen? Eller kan digitaliseringen føre til økt overvåking og styring av de ansatte?

Innledere

 • Anette Pollen og Johanne Kjuus, fra Virke
 • Trude Tindlund, fra LO
 • Paul Chaffey, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vel møtt!

Med hilsen Norsk arbeidslivsforum

 • Rolf Utgård (styreleder)
 • Solveig Hæreid ( sekretariat – for påmelding, senest tirsdag 28. februar)

Lenke til artikkel i Dagens næringsliv  27. januar 2017: «DNB-sjefen: Digitalisering: Venter halvering av staben»:

Er den norske arbeidslivsmodellen i ubalanse?

Det er uenighet om hvor mye medbestemmelse arbeidstakerne reelt har, og hvor mye de faktisk bør ha. Vi inviterer til halvdagskonferanse onsdag 9. november kl. 12 – 16.

 • Vi har fått med oss de fremste forskerne fra FAFO, SINTEF og AFI til å belyse dette med utgangspunkt i en rekke forskningsprosjekter de har gjennomført de siste årene.
 • Vi får også representanter for partene til å presentere sine erfaringer og synspunkter.
 • Vi får dialog med og innspill fra salen.

Program

12.00 – 13.30 – Åpning v/Rolf Utgård, styreleder i Norsk arbeidslivsforum, og innledning fra forskere :

 • Sissel C. Trygstad , forskningssjef, FAFO
 • Tore Nilssen, forskningssjef, SINTEF teknologi og samfunn
 • Eivind Falkum , seniorforsker, AFI

13.30 – 13.45 – Pause

13.45 – 16.00 Presentasjoner og synspunkter fra partene, med debatt.

 • Karin Aslaksen , Avdelingsleder HR/HMS. Politidirektoratet
 • Sigve Bolstad , Forbundsleder, Politiets Fellesforbund
 • Asmund Knutsen, Konserntillitsvalgt, Aker Solutions
 • Knut E. Sunde , Norsk Industri
 • Espen Strandhus , Hovedtillitsvalgt, Schenker AS

Debattledere: Tore Eugen Kvalheim , Spekter, og Anders Folkestad

V E L K O M M E N!

Bakgrunn

Etterkrigstida preges av demokratisering og en rekke reformer av lov og avtaleverk. Særlig fremheves 1970-tallet med Arbeidsmiljøloven av 1977 og Aksjeloven av 1972 som ga de ansatte representasjon i bedriftenes styrer. Noen mener reformene tok slutt med 70-tallet, mens andre mener fagbevegelsen og de ansatte stadig har økt sin innflytelse.

Det er også betydelig uenighet om medbestemmelse og medvirkning bør utvikles videre. I 2010 kom den partssammensatte rapporten NOU 2010-1 «Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet», hvor man ikke kom til enighet om noen endringer. Arbeidsgivere sier «hit, men ikke lenger», «det er nok medbestemmelse nå», og «fagforeninger og ansatte har veto og for mye makt i noen saker».

Fagbevegelsen på sin side hevder ansatte og tillitsvalgte har mista innflytelse og makt, og overkjøres av «hard HR», New Public Management og utenlandske autoritære styringsformer. Uttrykk som «brutalisering av arbeidslivet» og «fryktkultur» høres jevnlig fra noen bransjer og miljøer. Hva er virkeligheten på arbeidsplassene?

«Strid om tid» – Kvifor får vi kamp om arbeidstida?

Arbeidstid stod sentralt i striden om regjeringa sine forslag til endringar i Arbeidsmiljølova i 2015. Ikkje før var endringane sette i verk, så blussa striden opp att då det regjeringsoppnemnde «Arbeidstidsutvalet» la fram innstillinga si tidlegare i år.

Er arbeidstid ei så grunnleggande interessemotsetning at det blir ein evig strid? Eller har vi kunnskap som kan gi grunnlag for felles løysingar?

Innleiarar

 • Ingeborg Moen Bergerud – advokat, med arbeidsrett som spesialområde, partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche. Leiar for Arbeidslivslovsutvalet (2004),  medlem i arbeidstidsutvalet (2016).
 • Ebba Wergeland – lege, forskar og spesialist i arbeidsmedisin, forfattar og debattant. Ho har sin yrkesbakgrunn m.a. frå Arbeidstilsynet.

Debattantar

 • Solveig Kopperstad Bratseth, nestleiar i Unio og i Norsk sykepleierforbund.
 • Anne Turid Wikdahl, arbeidslivsdirektør i Spekter –  utgår. Vi har fått inn  avdelingsdirektør Anne-Cathrine Hjeraas fra KS i staden.

V E L K O M M E N!

2015: Medlems- og temamøter med presentasjoner/referat

Jubileumskonferanse 19 februar

Samarbeidsforsøkene 50 år: Den norske samarbeidsmodellen – nye bransjer, nye tider.

10 september: Hvorfor er produktivitetsarbeidet så vanskelig i offentlig sektor? Eller – er det det?

Presentasjoner:

10 desember: Norsk Ledelsesbarometer og dagens HR-trender

Presentasjoner:

2014: Medlems- og temamøter med presentasjoner/referat

Pensjon og arbeidsmobilitet

Presentasjoner 27. mars:

Karakter i arbeidslivet

Temamøter i Oslo og Trondheim 20. og 21. mai, her er presentasjonene:

2013: Medlems- og temamøter med presentasjoner/referat

Hva trenger vi ledere til?

Presentasjon fra temamøte 12. mars:   «Hva trenger vi ledere til?» (PDF)

Innleie av utenlandsk arbeidskraft

Presentasjon fra temamøte 16. april:   Er innleie av utenlandsk arbeidskraft en trussel for den norske modellen? (utgått lenke)

Ledelse i offentlig sektor

Presentasjon fra temamøte 12. juni: «Fort og riktig – ledelse og styring i offentlig sektor» (PDF)

Særaldersgrenser

Presentasjon fra temamøte 26. september:  «Særaldersgrenser – til glede og besvær…» (PDF)

LEAN PRODUCTION – forbannelse eller velsignelse, for hvem?

Presentasjoner fra temamøte 14. november: