Frokostmøte: Uber og organisering i delingsøkonomien

Gikk til sak mot Uber

Britiske Yaseen Aslam har gått til søksmål mot arbeidsgiver Uber. Kravet var om å bli regnet som ansatt framfor selvstendig næringsdrivende. Han har organisert mange sjåfører i løpet av de siste årene. Nylig var han initiativtaker til en internasjonal organisasjon for plattform-/app-arbeidere.

Kulturhuset, Laboratoriet, Youngs gate 6. 27. februar kl. 08.30–10.30

Hvorfor er saken viktig for demokratiet

Han vil fortelle om sine erfaringer med å organisere ansatte i en bransje de etablerte fagforeningene hadde gitt opp, og dele sine tanker om veien videre i møte med selskaper som insisterer på at de verken er arbeidsgivere eller forhandlingsmotparter. Yaseen Aslam aktiv i britiske Independent Workers Union. Nylig var han initiativtaker til en internasjonal organisasjon for plattform-/app-arbeidere, kalt International Alliance of App-Based Transport Workers

Paneldebatt

 • Yaseen Aslam, innlegg
 • Peter Hansen, overenskomstansvarlig for taxi i Fellesforbundet
 • Trude Tinnlund, LO-sekretær
 • Monica A. Paulsen, forbundsleder Negotia
 • Jonas Bals, LO, ordstyrer

Det vil bli servering av kaffe, te og enkel snacks.

Frokostmøte: Er demokratisk omstilling mulig?

Vi stiller spørsmålene: Er demokratisk omstilling i arbeidslivet mulig, og hvilken rolle spiller aksjonsforskning i dagens arbeidsliv?

Frokostmøte 27. november kl. 08.15–09.30 i Pilestredet 46. Enkel servering fra kl. 08.00.

Aksjonsforskning i dagens arbeidsliv

På 1970-tallet var det mange forskere som mente at de måtte være aktivt deltakende i det de forsket på for å kunne bidra til forbedringer. Dette ble kalt aksjonsforskning. Ideen var at forskerne og de som ble studert i fellesskap skulle finne frem til det som fungerte best.

Pionerne Einar Thorsrud og Bjørn Gustavsen brukte denne metoden i sin forskning på bedriftsdemokratiet, og denne framgangsmåten kjennetegner ledelse og omstilling i norske virksomheter også i dag. Hvordan bidro aksjonsforskning til utviklingen av den norske arbeidslivsmodellen?

Program

Johannes Oraug vil presentere et digitalt verktøy for virksomhetsstyring og omstilling av kommuner og bedrifter, som er basert nettopp på aksjonsforskningen fra 1970-tallet.

Deretter vil forsker Arne L. Bygdås fra Arbeidsforskningsinstittutet AFI fortelle om hvordan de i prosjektet OMEN (Organizing for Media Innovation) har brukt aksjonsforskningsmetoder for å få til medvirkningsbasert omstilling i mediebransjen.

70-tallets tanker om deltakerdemokrati lever videre i vår digitale hverdag!

Temamøte: Arbeidsmarkedet i EU, og betydning for Norge?

Arbeidslivspolitikk og stridigheter

Arbeidslivspolitikk er en av de viktigste områdene for EU, og en kilde til de største stridigheter innen unionen. Motstand mot arbeidsinnvandring var med å skape Brexit-kaoset i England, men arbeidslivspolitikk er mye mer enn dette. Hva planlegger EU på dette området, og hvilke utviklingstrender ser man, og hvordan vil dette påvirke arbeidsmarkedet og den politiske debatten her hjemme?

6. juni på OsloMet i Pilestredet 46, 3. etasje, kl. 14.00–16.00 

EØS-motstanden begrunnes i all hovedsak med arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsinnvandring, sosial dumping versus norske lønns- og arbeidsvilkår, regler for utestasjonering og vikarer, med mer. Står EU-retten over norske tariffavtaler? Hvordan kan partene løse dette? Dette blir en sjelden anledning til «inside information» fra EU-hovedstaden.

Til temamøtet torsdag har vi fått Mona Næss til å innlede. Hun er for tiden spesialutsending for arbeids- og sosialsaker ved den norske EU-delegasjonen i Brussel.

Som kommentator Jonas Bals, tidligere rådgiver for Jonas Gahr Støre, nå rådgiver i LO med sosial dumping som spesialområde.

Last ned presentasjonen fra Mona Næss

Temamøte: Løsarbeid på høyt plan

Ulike former for løsarbeid forekommer i nesten alle deler av arbeidslivet, ikke bare i byggebransjen. Helsesektoren og universitets- og høgskolesektoren er prega av midlertidige ansettelser som varer i mange år. Hva er årsakene til dette?

11. mars kl. 14.00–16.00. Pilestredet 46, 3. etasje, KK-senteret – Styrerommet

Fleksibilitet versus fremtid

Arbeidsgivere søker fleksibilitet og skyver økonomisk risiko over på arbeidstakerne. Høyt utdannete, som leger og forskere, får problemer med å planlegge framtid og familieliv i et arbeidsliv som preges av midlertidighet og korttidsansettelser.

I typiske serviceyrker er graden av midlertidigheten enda større, og skaper utrygghet for jobb og inntekt. Mange knytter dette til EØS og stor innvandring av billig arbeidskraft, men årsakene er mange og sammensatte, som vi skal få høre.

Innledere

Temamøte: Varsling – verdifullt, men vondt og vanskeleg?

Varsling og fleire varslingssakar har vore høgt på dagsordenen gjennom fleire år. Varsling er konfliktfylt, og det har også vore ein heftig debatt om korleis varsling kan og skal fungere.

Vi inviterar til temamøte tirsdag 13. november 2018, kl. 14.15–16.15, i Pilestredet 46, 3. etasje, KK-lounge.

Verdier og vern i lovverk

Varslarane tar ein høg risiko, og mange meiner varsling er nyttelaust. Likevel – varsling er ein verdi både for verksemdene og for samfunnet, så korleis gjer vi det?

Eit regjeringsoppnemnd utval, «varslingsutvalet», leverte i vår innstillinga NOU 2018-6 – Varsling – verdier og vern.

Aktuelle spørsmål:

 • Kva er varsling?
 • Kva er skilnaden på ein klage og eit varsel?
 • Kva inneberer varslarvernet i praksis?
 • Både varslarane og verksemdene/leiinga må høyrast. Korleis skal rettstryggleiken sikrast for alle parter?
 • Kan eit varslingsombod vere til hjelp?

Panel

Innleiing ved leiar i varslingsutvalet, Anne Cathrine Frøstrup.

Anne-Kari Bratten, administrerande direktør i Spekter

Kjetil Rekdal, forbundsstyremedlem i Politiets Fellesforbund og i Unio.

Temamøte: Kjønnsbalanse i ledelse

AFI-forsker Anne Grethe Solberg har vært sentral i forskningen og debatten om kvinner og ledelse i mange år.

Vi inviterer til temamøte, hvor vi ser på myter omkring kjønn og ledelse i næringslivet, og hva som kan bidra til å bedre å bedre kjønnsbalansen. Vi åpner for diskusjon i plenum etter Anne Grethe Solbergs innlegg.

Myter om kjønn

På møtet vil hun stikke hull på noen myter om kjønn, ledelse og karriere. Er det for eksempel sånn at:

 • kvinner og menn systematisk driver med ulike former for ledelse?
 • kvinner systematisk diskrimineres?
 • kvinner skal spesialbehandles for å bli toppledere?
 • det finnes «glasstak» som hindrer kvinner i å bli ledere?

Anne Grethe Solberg vil med utgangspunkt i sin egen bok «Kjønnsbalanse i ledelse»  fra 2017 argumentere for ulike veier til kjønnsbalanse i ledelse, se på forholdet mellom kvinnelig og mannlig ledelse, årsaker til ubalanse og tiltak som kan gi kjønnsbalanse.

Pilestredet 46, 3. etasje, Styrerommet. 16. oktober kl. 14.00 –16.00.

Temamøte: Varme konflikter i arbeidslivet?

Aldri har omtalen av arbeidslivet vært så preget av anklager om trakassering, varsling, krenkelser og konflikter. Forskerne Robert Salomon og Jan Erik Karlsen informerer om sine nyutgitte bøker omkring temaene, og innleder til diskusjon.

Styrerommet, Pilestredet 46, 6 juni kl. 14.00–1600

Har arbeidslivet blitt råere eller arbeidstakerne blitt mer fintfølende?

På kort tid har forskerveteranene Robert Salomon og Jan Erik Karlsen levert hver sine bidrag til forståelse av konflikt og samarbeid i arbeidslivet, i form av to solide bokverk.

Seniorforsker Robert Salomon med forskerkollega Hanne Heen, med flere, på AFI lanserte nylig «Varme konflikter i arbeidslivet», og professor emeritus Jan Erik Karlsen utga i våres «Visjoner for det gode arbeidsliv».

Begge tar arbeidslivet på pulsen og gir sterke bidrag til forståelsen av utviklingen i arbeidsmiljøet. Salomon og Karlsen vil presentere sine bøker og innlede om hvor vi står i dag og hvor veien videre må gå for å få et godt arbeidsliv.

Innledere

Ta gjerne kontakt med innlederne dersom du har noen spørsmål eller problemstillinger du ønsker belyst.

Seniorforsker, Robert Salomon, Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet: robesa@oslomet.no

Professor emeritus Jan Erik Karlsen: Jan.e.karlsen@uis.no

Referanser:

Visjoner for det gode arbeidsliv – Arbeidsmiljøloven i samfunnsvitenskapelig lys. Jan Erik Karlsen

Varme konflikter i arbeidslivet – Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. Hanne Heen og Robert H. Salomon

Temamøte: Ansattevalgte styrerepresentanter

Inger Marie Hagen ved Fafo presenterer ny forskning, som blant annet viser at knapt ett av fem selskaper oppfyller kravene om ansatterepresentasjon i styrene. LO og NHO ved Gro Granden og Halvor E. Sigurdsen kommenterer, og vi får innspill fra salen.

Det går nedover med styrene

Styrene i norske selskap er virksomhetenes øverste ledelsesorgan, og har blitt viktigere både for eierne og for de ansatte. Med Aksjeloven av 1973 fikk de ansatte rett til å være representert i styrene, men ny forskning viser dette skjer i knapt 1 av 5 selskap og at andelen er synkende. Derfor spør vi:

 • Styrerepresentasjon er en av de viktigste kildene til innflytelse og medvirkning for de ansatte, og for eiere og ledelsen til å få viktige bidrag fra organisasjonen. Hvorfor utnyttes ikke rettighetene?
 • De ansatte må aktivt kreve å bli representert; men hvordan ser fagbevegelsen og arbeidsgiverne på dette?
 • Ønsker man økt representasjon, eller ser man på dette som en konkurrent til tariffavtalene, Hovedavtalen og AML?

Program

 • Innledning :
  Inger Marie Hagen, FAFO
 • Kommentarer:
  Gro Granden, spesialrådgiver, LO og
  Halvor E. Sigurdsen, fagleder næringsjus, NHO
 • Innspill fra deltakerne

Sted: Styrerom PA 301, Pilestredet 46, 3. etasje. Dette er i HiOAs campus-område v/gml. Frydenlund

Relevant litteratur

Les Inger Marie Hagens artikkel: Flere styrer – færre ansattevalgte styremedlemmer

Temamøte: kontorutforming

Kontor, arbeidsmiljø og produktivitet er tema når arkitektene Elisabeth Paus og Oddvar Skjæveland innleder til diskusjon om hvordan arbeidsplassens utforming kan virke inn på ansattes helse og produktivitet.

28. september 2017, kl. 14.00–16.00. Møtesenteret til Tekna.

Fremtidens kontor?

Kontorarbeidsplassene tar nye former. På 1990-tallet kom åpne kontorlandskap på moten i noen bransjer. Dette er videreutviklet til modeller for «free seating», «clean desk» og andre modeller som gjør arbeidsplassene «fleksible» og «flytende». Arbeidet kan utføres nær sagt hvor som helst og når som helst ved hjelp av IKT. Kostnadene til lokaler kan reduseres.

Det hevdes at åpne løsninger styrker kommunikasjonen på jobben, og at det i sin tur gir mer kreative og innovative arbeidsmiljø. Men også det motsatte blir rapportert: at disse løsningene bl.a. svekker konsentrasjonen og produktiviteten på grunn av «støy»/dårligere arbeidsmiljø.

Hvordan vil fremtidens kontor se ut når arbeidet i stadig større grad standardiseres ved hjelp av digitale løsninger i «den fjerde industrielle revolusjonen»? Hvordan vil det virke inn på

 • Trivsel
 • Samarbeid
 • Produktivitet
 • Lønnsomhet
 • Nærvær/fravær

Hvilke løsninger er best til hvilke yrker og bransjer? Vi ser frem til en spennende dialog om hvordan vi kan ta vare på både arbeidstakers og arbeidsgivers behov.

Innledere

 • Elisabeth Paus , leder av firmaet IARK, og
 • Oddvar Skjæveland, som kaller seg “Arkitekturpsykolog” og driver firmaet “Mellomrom”

Temamøte: Konsekvenser av digitalisering på arbeidsplassen

Er moderne teknologi i form av digitalisering en trussel mot arbeidsplasser og arbeidsmiljø? Innledere fra blant annet DnB og Finansforbundet.

Halvering av antall jobber?

Toppledere i banksektoren spår en halvering av antall jobber i bransjen de neste fem årene. Samtidig åpner digitaliseringen for storstilt overvåking av ansatte mens store mengder følsomme data kan komme på avveier. Andre hevder nye jobber vil bli skapt til erstatning for dem som går tapt, og at digitaliseringen øker produktiviteten og lønnsomheten i bedriftene.

 • Vil vi mestre de store og raske omstillingene digitaliseringen skaper?
 • Får vi kontroll på de store mengdene persondata og annen informasjon som flyter rundt i kjølvannet av denne effektiviseringen?
 • Vil digitaliseringen komme samfunnet som helhet til gode, eller vil det føre til større forskjeller hvor et mindretall med riktig kompetanse inntar nøkkelposisjoner mens resten faller utenfor?

Innledere

 • HR-direktør i DnB,  Solveig Hellebust
 • Nestleiar i Finansforbundet Bente H. Espenes
 • Sikkerhetsrådgiver Tore Amundsen, Multisys AS