Diakonhjemmet

 

Om sykehuset:
Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt non-profit aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet, en stiftelse innen Den norske kirke. Sykehuset har driftsavtale med det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF. Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for befolkningen i bydelene Ullern, Vestre Aker og Frogner. Sykehuset har nasjonale og regionale spissfunksjoner innen revmatologisk rehabilitering, psykofarmakologi og psykisk helse og arbeid. Sykehuset mottar mange gjestepasienter fra hele landet. Det er 1350 årsverk knyttet til sykehuset, fordelt på omkring 1650 ansatte.

Diakonhjemmet Sykehus har et variert behandlingstilbud innen somatikk og psykisk helse. Vi er akuttsykehus og lokalsykehus for de ca. 145 000 innbyggerne i bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern. Fra 2014 avhjelper sykehuset i tillegg Ahus ved å ta i mot medisinske og kirurgiske pasienter fra bydelene Alna, Grorud og Stovner innen sykehusets akuttfunksjoner.

Vi tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, kirurgi, revmatologi/revmakirurgi og psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I løpet av 2020 vil vi begynne med infusjonsbehandling av enkelte krefttyper. I tillegg skal vi avlaste OUS med kontroller av spesifikke grupper av deres onkologiske pasienter.

Vi har regionsykehusansvar for Helse Sør-Øst innen revmatologi og revmakirurgi, og tilbyr elektiv behandling for pasienter fra hele landet innen våre behandlingsområder (se Lov om fritt sykehusvalg).

Sykehuset driver også utstrakt poliklinisk virksomhet. Vi tilbyr analyser innenfor klinisk kjemi og psykofarmakologi for enkeltpasienter og institusjoner, samt billeddiagnostikk.

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, NKRR og Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering, NBRR, er tilknyttet sykehusets revmatologiske avdeling.

Diakonhjemmet Sykehus er det sykehuset i landet utenom universitetssykehusene med størst forskningsproduksjon. Det er fem professorater knyttet til sykehuset, innen revmatologi og psykofarmakologi. I tillegg er det flere ansatte med professorkompetanse og med deltidstilknytninger til universitet og høgskoler.

Om avdelingen:
Radiologisk avdeling er en serviceavdeling, plassert rett innenfor sykehusets hovedinngang. Vi betjener hele sykehuset (inneliggende pasienter), polikliniske pasienter, samt de psykiatriske avdelingene som er plassert på Vinderen og Tåsen. Vi er en mellomstor avdeling med en spennende, og tidvis hektisk, arbeidshverdag.

Det arbeider flere yrkesgrupper på avdelingen, og vi er avhengige av å samarbeide godt med hverandre. Det er totalt 52 stillingshjemler fordelt på de forskjellige yrkesgruppene; avdelingssjef, enhetsleder, RIS/PACS-ansvarlig, 16 leger (overleger og leger i spesialisering, LIS), tre sekretærer, tre hjelpepleiere og 27 radiografer. Avdelingen bruker TRIS-RIS og Sectra PACS.

Radiologisk avdeling utfører medisinsk bildediagnostikk og bildeveiledede intervensjoner. Vi benytter ulike bildediagnostiske metoder som MR, CT, ultralyd, gjennomlysning og konvensjonell røntgen fordelt på åtte laboratorier.

Radiologene har demonstrasjon for de andre avdelingene. På demonstrasjon gjennomgås undersøkelser som er blitt gjort dagen før eller tidligere. Vi oppfordrer alle studenter til å gå på demonstrasjon da det kan gi et stort læringsutbytte. Tidspunkter for de forskjellige demonstrasjonene henger på døren til demonstrasjonsrommet. Dette kan avtales nærmere med din veileder. Hver tirsdag har vi internundervisning hvor studenter er velkomne til å delta, disse avholdes i lunsjen som regel fra kl. 11:45-12:30. Vi har avdelingsmøte en tirsdag per måned, studenter deltar ikke på dette.

Forventninger:
Det kan være mye spenning knyttet til en praksisperiode, og vanskelig å vite nøyaktig hvor mye som forventes av hver enkelt. Vi på Diakonhjemmet syns det er spennende og gøy med studenter, og vi lærer selv mye av å ha studenter i praksis. Som student hos oss kan du få delta på mye og gjøre mye selvstendig. Vi setter stor pris på initiativrike, engasjerte og aktive studenter som selv oppsøker nye læringssituasjoner i praksis. Det forventes at du som student har grunnleggende kunnskap om modalitetene som er aktuelle for praksisen. Det forventes også at du er kjent med relevant anatomi og fysiologi. Vi er opptatt av god kommunikasjon med pasienter og ansatte. Det er fokus på at man skal kunne se og ivareta den enkelte pasients behov. Det legges stor vekt på at du som student har ansvar for egen læring, samtidig som du skal finne trygghet i at vi følger deg på veien. Praksisboken din skal til enhver tid være med.

Arbeidstid:
Studenter hos oss følger i utgangspunktet dagvakten som er fra kl. 08:00-15:00. Det er anledning til å gå mellomvakter sammen med en radiograf, i tillegg til kveldspoliklinikk på enten MR eller RTG. Mellomvakten er fra kl. 13:00-20:00 og kveldspoliklinikk er fra kl. 15:00-21:30. Dersom man ønsker å gå enten mellomvakt eller være med på kveldspoliklinikk, er dette noe man avtaler med sin praksisveileder.

Sykdom
Ved sykdom gir man beskjed til vakthavende radiograf på tlf. 22 45 15 65 mellom kl. 07:30-08:00.

Praksisveiledere
Hos oss bruker vi en såkalt studenttett avdeling som praksismodell. Dette innebærer at du vil oppleve å gå sammen med mange forskjellige radiografer/ daglige veiledere. Du vil få én praksisveileder som er ansvarlig for å følge deg opp, og gjennomføre midt -og sluttevaluering. Når du er på CT eller MR vil det alltid være fagradiograf til stede.

Vi har forståelse for at denne modellen kan være krevende for studentene. Det blir mange mennesker å forholde seg til, og mange måter å gjøre ting på, men vi har stor tro på at læringsutbyttet blir større.

På avdelingen er det to studentkoordinatorer. Disse er ansvarlige for kontakten med skolen i forkant av praksisperioden, og å planlegge praksisforløpet. Studentkoordinator kan også veilede praksisveileder ved behov.

Skal du ha praksis på Diakonhjemmet sykehus kan du lese mer om våre ulike laboratorier og om hvordan det er å være student hos oss her.

Velkommen til oss!