Fordeling av ansvar

Fordeling av ansvar mellom student, praksisveileder og kontaktlærer

Praksisansvarlig/ praksisveileders ansvar:

 • Være bindeledd mellom praksissted og universitetet
 • Gjøre seg kjent med innhold og krav til aktuell praksisperiode og med studentenes teorigrunnlag og eventuelt tidligere praksiserfaringer
 • Legge til rette for at praksisstudiene kan oppfylle aktuelle krav
 • Hjelpe studenten til å prioritere læringssituasjoner slik at læringsutbyttene kan oppnås
 • Veilede og fortløpende vurdere studenten
 • Stille faglige krav og etterspørre teoretiske begrunnelser for studentens handlinger i praksis
 • Påse at studenten ikke får oppgaver som kan gå ut over pasientens sikkerhet
 • Følge opp og rapportere til kontaktlærer/ praksisansvarlig ved studentens fravær
 • Delta på forventningssamtale og ved midt- og sluttvurdering
 • Møte forberedt og ha innhentet tilstrekkelig informasjon om studentens faglige nivå i forkant av midt- og sluttvurdering
 • Varsle universitetet snarest hvis det oppstår tvil om studenten kan bestå praksisperioden og ved mistanke om at studenten ikke oppfyller kravene til skikkethet

Studentens ansvar:

 • Være kjent med, og oppfylle krav som gjelder for den enkelte praksisperioden
 • Stille forberedt og bruke vurderings- og modalitetsskjemaene aktivt.
 • Benytte de muligheter praksisstedet legger til rette for, og gi tilbakemelding til praksisveileder/lærer dersom praksisperioden ikke gir forventet læringsutbytte
 • Delta i laboratoriets/ avdelingens program, og vise sin kunnskap i praktisk arbeid
 • Forberede seg til midt- og sluttvurdering ved å fylle ut prosedyreskjema (kun 1. år) og egenvurdering i vurderingsskjemaet
 • Overholde frister og krav til skriftlige innleveringer og faglige fremlegg relatert til praksisstudiene
 • Holde seg innenfor sitt kompetanseområde
 • Melde fra til praksissted/praksisansvarlig og kontaktlærer ved fravær
 • Søke råd hvis det oppstår vanskeligheter av faglig eller personlig art
 • Forholde seg til yrkesetiske retningslinjer og overholde taushetsplikten

Kontaktlærers ansvar:

 • Være bindeledd mellom universitetet og praksisstedet
 • Bidra i arbeidet med å tilrettelegge praksisstudiene ut fra krav i programplanen
 • Sikre at praksisveileder er kjent med krav og praksisperiodens innhold
 • Ha jevnlig kontakt med studenten i praksisperioden og hjelpe med tilrettelegging ved behov
 • Være kjent med studentens faglige utvikling i løpet av praksisperioden
 • Avtale tid for forventningssamtalen og midt- og sluttvurderingen og å lede disse
 • Ha det overordnede ansvaret for at midt- og sluttvurderingen skjer i tråd med : Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet
 • Sørge for eventuell advarsel til studenten om fare for ikke-bestått praksis i samarbeid med praksisveileder/praksisansvarlig. Ved tvil om bestått/ikke bestått har kontaktlærer avgjørende myndighet