Stråleterapi

I behandling av kreft er stråleterapi/strålebehandling essensielt. Formålet med strålebehandlingen er å kontrollere eller ødelegge kreftcellene. Strålebehandling gis enten som eneste behandling eller i kombinasjon med andre behandlingsformer, som kirurgi og/eller kjemoterapi. Behandlingen er lokal, det vil si at strålingen rettes utelukkende mot det området der kreftcellene er. Hensikten med behandlingen kan være at pasienten skal bli frisk (kurativ behandling) eller at behandlingens gis dom en del av symptomforebygging og symptomlindring (palliativ behandling).

I norske stråleterapiavdelinger arbeider stråleterapeuter som har videreutdanning i stråleterapi. Stråleterapeutene har etter endt studium innsikt i medisinske, omsorgsmessige, fysikalske, biologiske og tekniske aspekt som ligger til grunn for stråleterapi. De utfører fiksering, doseplanlegging og simulatorinnstilling, samt gjennomfører planlagt strålebehandling samtidig som de ivaretar hver enkelt pasients behov for oppfølging og omsorg i alle fasene av et strålebehandlingsforløp.

Radiografstudetene ved OsloMet skal i praksisperioden RADPRA3 ha to uker stråleterapipraksis der deltagelse i planlegging og gjennomføring av stråleterapi er sentralt. I de to ukene tilegner studentene seg grunnleggende innsikt i hvordan stråleterapi­maskiner og annet utstyr kan brukes ved ulike behandlingsopplegg. Dette innbefatter grunnleggende kunnskaper om simulering, feltarrangement og doseringsgrunnlag i samsvar med avdelingens retningslinjer og rutiner. I tillegg fokuserer læringsutbyttene i stråleterapipraksis på at studentene opparbeider kjennskap til avdelingens rutiner og systemer for dataflyt, kvalitetssystemer og prosedyrer:

–              kan delta ved planlegging og gjennomføring av stråleterapi (3C, 3F)
–              har kjennskap til rutiner og systemer for dataflyt i stråleterapiavdeling (3D)

Hovedvekten i praksisperioden vil være på Linac hvor erfarne stråleterapeuter er veiledere og studentene får doseplanundervisning. I tillegg avholdes en workshop i stråleterapipraksis. Mer informasjon om innholdet i undervisning og workshop får dere første dag i stråleterapipraksis.

I løpet av praksisperioden har du et ansvar for egen læring og utvikling, og til å gi tilbakemelding til veileder og praksisansvarlig lærer ved studiestedet om praksis ikke gjennomføres i henhold til avtale. Studentene forventes å holde seg innenfor sitt kompetanseområde, følger yrkesetiske retningslinjer og overholder taushetsplikten.

Praksis utgjør full arbeidsdag, 07.30 – 15.00 samtlige dager. Det er forventes at studentene jobber aktivt med læringsutbyttene, og melder fra om fravær så raskt som mulig til veileder.

Skriftlig sluttvurdering utføres med student og veileder på stråleterapiavdelingen. Her benyttes vurderingsskjema for stråleterapi. Læringsutbytter for perioden er de samme ferdighetene som finnes i vurderingsskjemaet og er hentet direkte fra emneplanen i RABPRA2: Stråleterapi-vurdering

Studenter som skal starte opp praksis på Radiumhospitalet må ha med 50 kroner til depositum for garderobe.

Nettressurser:

Kreftforeningens informasjonsfilm om stråleterapi : https://www.youtube.com/watch?v=rJrJil4osvQ

Kreftlex: https://kreftlex.no/Gyn-livmorhalskreft/ProsedyreFolder/BEHANDLING/Stralebehandling/generell_strale?lg=ks&containsFaq=True

Lineærakselerator: https://www.youtube.com/watch?v=jSgnWfbEx1A

Stråleterapi – Kreftbehandling i utvikling https://sykepleien.no/sites/sykepleien.no/files/electronic-issues/articles/14kr1_straleterapi_m_figurer_2992.pdf