Praksis i 2. studieår

RabPra 2 er den andre praksisperioden på bildediagnostisk avdeling. Studenten skal i dette emnet videreføre ferdigheter fra praksisperioden i første studieår. I emnet inngår praksis i CT, MR, og konvensjonell røntgen. I denne perioden inngår også praksis i stråleterapi.
Det kan i tillegg være aktuelt med praksis i et eller flere av følgende tema: intervensjonsradiografi, barneradiografi, nukleærmedisin, og mammografi.

Emneplanen finner du her.

Generell informasjon:
Varighet: Praksis perioden er på 13 uker. Første dag i praksis 21/3 og siste dag er 17/6. Uke 15 er påskeferie. 
Det avholdes midt- og sluttvurdering med kontaktlærer fra utdanningen og veileder fra praksisstedet.
Stråleterapipraksis: I løpet av perioden skal studentene ha stråleterapipraksis. 

Studiedager: Studentene som har 7 studiedager som skal fordeles på hele perioden. 

Forventningsnotat:
Forventningsnotat skal kun skal sendes til veileder og radiografer på lab. Praksisstedene er fri til, men oppfordres til å kommentere notatene. Noen praksissteder har egne ordninger som kan erstatte notatet.
Notatet bør skrives for hver modalitet studenter er over en uke og bør inneholde følgende punkter:
– Hva har du gjort før?
– Hva forventer du?
– Mål for perioden?

Arbeidskrav i perioden:
– Refleksjonsnotat:
Studenten skal utarbeide et refleksjonsnotat som skal sendes til kontaktlærer 2 dager i forkant av sluttvurderingen. Notatet skal inneholde beskrivelser og refleksjoner over praksiserfaringer, noe som skal bidra til ny og økt faglig forståelse. Les mer her.