Praksis 3. studieår

I dette siste praksisemnet skal studenten bygge på kunnskaper og ferdigheter fra tidligere emner. I emnet skal alle studenter ha praksis innen CT- og skjelett-undersøkelser. Her forventes det høy grad av selvstendighet, særlig ved skjelett -undersøkelser. I tillegg til dette skal studenten ha praksis innen minimum to av følgende modaliteter: angiografi, mammografi, MR, barneradiologi, stråleterapi, nukleærmedisin.

Varighet: RADPRA3 er fra uke 36-47. Første dag i praksis er mandag 5. september og den siste dagen er fredag 25. november.

Studiedager: Studentene har 7 studiedager som skal fordeles på hele perioden.

Forventningsnotat:
Forventningsnotatet kun skal sendes til veileder og radiografer på lab. Praksisstedene er fri til, men oppfordres til å kommentere notatene. Noen praksissteder har egne ordninger som kan erstatte notatet.
Notatet bør skrives for hver modalitet studenter er over en uke og bør inneholde følgende punkter:
– Hva har du gjort før?
– Hva forventer du?
– Mål for perioden?

Arbeidskrav i perioden:
– Refleksjonsnotat: Studenten utarbeider et refleksjonsnotat i forkant av sluttvurderingen. Notatet skal leveres til kontaktlærer senest to dager før vurderingen. Utdypende informasjon finner du her.

-Muntlig fremlegg:
Studenten skal ved midtvurderingen ha et muntlig fremlegg som inngår i den formelle vurderingen. Fremlegget vurderes til enten ”Godkjent” eller ”Ikke godkjent”. Hvis framlegget blir vurdert til ”Ikke godkjent” ved midtvurderingen, må studenten forbedre det og legge det fram på nytt ved sluttvurderingen. Veileder fra praksisfeltet, kontaktlærer og medstudenter er med på framlegget. Det
forventes at det stilles faglige spørsmål til studenten i forbindelse med fremlegget.
Faglig innhold:
– Studenten velger tema med utgangspunkt i aktuelle læringsutbytter.
– Tema skal legges fram med dokumentasjon i litteratur og praksiserfaringer.
Formelle kriterier:
– Temaet skal legges frem muntlig.
– Det bør legges vekt på å presentere temaet på en oversiktlig måte ved bruks av for
eksempel PowerPoint.
Det avsettes ca 15 min. til framlegget.

Emneplan finner du her