Generelt om den formelle vurderingen

Den formellevurderingen

Den formelle vurderingen i praksis forgår ved en midt – og sluttvurdering. Her beskrives og vurderes studentens progresjon i forhold til læringsutbyttene. Vurderingen basers også på tilbakemeldinger fra veiledere, fremlegg (der dette er et krav) og på det faglige nivå studenten viser i selve vurderingssituasjonen. Ved midt- og sluttvurderingene stilles det faglige spørsmål med utgangspunkt i læringsutbyttene for praksisperioden. Studenten skal under vurderingssituasjonen ha anledning til å kommentere tilbakemeldinger og vurderinger.

For å få bestått i praksisperioden må studenten:

  1. Har oppfylt krav om tilstedeværelse
  2. Oppfyller krav til læringsutbyttene i praksisperioden
  3. Overholder obligatoriske forpliktelser og avtaler som taushetsløfte og arbeidskrav
  4. Følger yrkesetisk retningslinjer og holder seg innenfor sitt kompetanseområde
  5. Viser respekt for pasienter/brukere, pårørende og medarbeidere på praksisstedet

Læringsutbyttene i hver enkelt periode tilsvarer punktene på midt- og sluttvurderingsskjemaene

Studentens egenvurdering
Studenten skal i forkant av midt – og sluttvurdering (gjelder ikke radpra1) foreta en vurdering av egen progresjon i vurderingsskjemaet for aktuelle periode. Ved RADPRA1 skal prosedyreskjema fylles ut i forkant av midtveissamtalen og sluttvurderingen. 

Forløpende vurdering
Kontinuerlig veiledning og tilbakemeldinger er en forutsetning for at studenten skal oppnå forventet læringsutbytte i praksisperioden. Veiledning gis muntlig underveis i arbeidet og som skriftlige ved å benytte «Fortløpende vurderingsskjema».

Modalitetsskjema

«Modalitetsskjema» skal fylles ut underveis og/eller ved avsluttet periode på en modalitet. Modalitetsskjema bør fylles ut av en veileder som ikke er med på midt-/sluttvurderingen.

 Advarsel / Ikke bestått

Dersom det i løpet av en praksisperiode kan være tvil om studentens faglige nivå eller skikkethet, skal det kalles inn til et møte mellom berørte parter; student, representant for utdanningen/kontaktlærer og praksisveileder/representant for praksisstedet. Studenten skal ha et skriftlig referat fra møtet. Hvis det er risiko for at studenten kan få advarsel bør vedkommende varsles om dette på forhånd. Det kan gis advarsel i forhold til kun ett av læringsutbyttene dersom studenten ikke har tilfredsstillende progresjon.  Begrunnelse for advarselen skrives på eget skjema. Der skal det komme klart frem hvilke(t) læringsutbytte(r) advarselen er knyttet til og hvilke krav studenten må oppfylle for å få bestått praksis.

Når anses en student for ikke å være skikket? Les mer om skikkethetsvurdering her.