Praksis 1. studieår

Informasjon om praksis ved bildediagnostisk avdeling for 1. års studentene

Praksisperioden består av 3 uker på radiologisk avdeling. Hovedinnholdet i praksisperioden består av konvensjonelle røntgenundersøkelser av skjelett og thorax. Studenten skal opparbeide praktisk erfaring i gjennomføring av bildediagnostiske undersøkelser på en forsvarlig måte. Vi forutsetter at studentene kan ivareta både de tekniske og omsorgsmessige aspektene ved arbeidet basert på aktuell teori, samt gjennomføre røntgen thorax og de vanligste skjelettundersøkelser selvstendig ved slutten av praksisperioden. 

Lenke til emneplan : https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/emne/RAB1350/2021/H%C3%98ST

Merk at denne praksisperioden inngår i et større emne. Derfor er ikke alle læringsutbytter aktuelle for praksis. Hvilken læringsutbytter som studenten skal vurderes i finner dere under vurderingsskjemaer.

Studiedager:
Det er ingen studiedager i ekstern praksis.

Vurdering:
I denne praksisperioden skal veileder fra praksisstedet gjennomføre en midtveissamtale med studenten. Her skal prosedyreskjema gjennomgås. Ved slutten av perioden gjennomfører veileder på praksisstedet sluttvurdering sammen med studenten. Vurderingsskjemae
ne finnes her.

Arbeidskrav i perioden:
90% tilstedeværelse i praksis, både ekstern og intern praksis.