Om TRELIS

I prosjektet TRELIS vil vi utdanne naturfaglærere som kan bruke forskningsresultater til å utvikle egen undervisning og skape gode læringsmiljøer i naturfag for elevene. Vi arbeider med utdanningen på campus så vel som med praksisskoler og søker å bygge «lærende nettverk» der både lærerstudenter og erfarne lærere inngår.

I prosjektet samarbeider naturfaglærerutdanningsmiljøene ved OsloMet og Høgskulen på Vestlandet med Lillestrøm kommune (gjennom Lillestrøm realfagssenter), VilVite vitensenter i Bergen, Durham University, Nord universitet, Københavns Professionshøjskole og Universitetet i Oslo. TRELIS søker å utvikle lærende nettverk der lærerutdannere, lærerstudenter (på campus og i skolepraksis) og praktiserende lærere utforsker hvordan forskningsresultater kan brukes til å støtte elevers motivasjon og læring i naturfag.

TRELIS vil bl.a. bruke case-studier og designbaserte forskningsmetoder til å studere forutsetningene for forskningsbasert lærerutdanning på høyskoler og universiteter, samt på skoler. Videre vil vi bidra til å videreutvikle utdanningsprogrammene: Vi vil se på struktur og innhold i lærerutdanningsprogrammene med fokus på forskningsoppgaver (spesielt masteroppgaven) som studentene møter gjennom studiet.  

De nye læreplanene i naturfag har utforskende arbeidsmåter og programmering og modellering som to framtredende elementer. TRELIS vil utvikle og prøve ut læringsressurser til bruk i skolens naturfagundervisning innen disse to områdene. I utviklingen tar vi utgangspunkt i eksisterende naturfagdidaktisk forskning, og gjennom designbaserte forskningsmetoder bidrar vi til å videreutvikle forskningen samtidig som vi leverer velprøvde og forskningsbaserte læringsressurser til norsk lærerutdanning og skole. Master- og PhD-studenter vil delta i denne prosessen, og utvikling, utprøving og spredning vil skje i samarbeid med Lillestrøm realfagssenter og VilVite-senteret i Bergen.  

Siden 5-årig grunnskolelærerutdanning (spesielt masterdelen) nettopp nå er under utvikling samtidig som nye læreplaner trer i kraft i skolen, er TRELIS i en unik posisjon til å følge, dokumentere og bidra positivt til implementeringen av begge disse store utdanningsreformene. Prosjektet vil samtidig styrke de involverte lærerutdanningsmiljøene og gjøre disse bedre rustet til å videreutvikle forskningsbasert lærerutdanning – blant annet ved å utdanne PhD-kandidater og bidra til diskusjonen om hva som er god naturfagopplæring og god naturfaglærerutdanning.

TRELIS er delt i 6 arbeidspakker (AP):

AP 1: Prosjektledelse, administrasjon, kommunikasjon

AP 2: Forutsetninger for forskningsbasert naturfaglærerutdanning

AP 3: Studentenes forskningsoppgaver i naturfaglærerutdanningen

AP 4: Utforskende arbeidsmåter i naturfaglærerutdanningen

AP 5: Programmering og modellering i naturfaglærerutdanningen

AP 6: Forskningsbasert naturfaglærerutdanning gjennom læringsnettverk med praksisfeltet

TRELIS prosjektbeskrivelse levert til FINNUT-programmet i Norges forskningsråd