AP 2: Forutsetninger for forskningsbasert naturfaglærerutdanning

Deltakere:

Ellen K. Henriksen (arbeidspakkeleder) OsloMet (UiO) 
Gunilla Eklund OsloMet (Åbo Akademi) 
Siv G. Aalbergsjø OsloMet 
Kirsti M. Jegstad  OsloMet 
Katarina Pajchel OsloMet 
Jessica Aspfors  Nord universitet 
Tonje T. S. Strat OsloMet 

Om arbeidspakken:
Arbeidspakke 2 (AP 2) legger grunnlaget for prosjekt TRELIS ved å kartlegge forutsetningene for forskingsbasert lærerutdanning i naturfag. Arbeidspakken vil identifisere muligheter og utfordringer forbundet med å integrere forskning i lærerutdanningen i naturfag. Vi vil også se etter eksempler på hvordan dette kan gjøres på best mulig måte. Vi vil gjøre empiriske undersøkelser av lærerstudenters og lærerutdanneres syn på forskningsbasert lærerutdanning i naturfag, og vi vil analysere struktur og innhold i naturfagkomponenten av de femårige lærerutdanningsprogrammene og se på hvordan forskning inngår på ulike måter i læringsmål, arbeidsformer og undervinsing, arbeidskrav og pensumlitteratur. Praksiskomponenten av utdanningen skal også studeres med hensyn på hvordan forskning inngår. Vi vil se spesifikt på utforskende arbeidsmåter i naturfag som et eksempel på et felt som naturfagdidaktisk forskning utpeker som sentralt. Utforskning er også en sentral arbeidsmåte i de nye læreplanene for naturfag i skolen.

ForskningsspørsmålDatagrunnlag og metoder
2.1 På hvilke måter ingår forskning i naturfagdelen av lærerutdanningen gjennom læringsmål, arbeidsmåter, arbeidskrav, pensumlitteratur osv?Dokumentanalyse
2.2 Hva er rollen til skolepraksis i forskningsbasert lærerutdanning – sett gjennom praksislærernes øyne?Intervjuer med praksislærere
2.3 Utforskende arbeidsmåter i naturfag som eksempel på forskingsbasert lærerutdanning: Hvordan inngår utforskende arbeidsmåter I naturfaglærerutdanning; hva sier tidligere forskning om muligheter og utfordringer med utforskende arbeid som komponent i lærerutdanningen, og på hvilke områder trengs mer forskning?Systematisk litteraturgjennomgang
2.4 Hvordan ser lærerutdannere og lærerstudenter på forskningsbasert lærerutdanning i naturfag – med utforskende arbeidsmåter som et eksempel?Intervjuer
med lærerutdannere i naturfag ved fem lærerutdannings-instuitusjoner. Intervjuer med studenter ved OsloMet og HVL
2.5 Hva er mulighetene og utfordringene i forskningsbasert lærerutdanning i naturfag? Hva er gode eksempler på implementering av forskningsbasert lærerutdanning i naturfagTeoretisk grunnlag og empiriske resultater samles fra de fire første forsknings-spørsmålene samt fra TRELIS-arbeidspakker 3-6