AP 2: Forutsetninger for forskningsbasert naturfaglærerutdanning

Deltakere:

Ellen K. Henriksen (arbeidspakkeleder) OsloMet (UiO) 
Gunilla Eklund OsloMet (Åbo Akademi) 
Siv G. Aalbergsjø OsloMet 
Kirsti M. Jegstad  OsloMet 
Katarina Pajchel OsloMet 
Tonje T. S. Strat OsloMet 

Om arbeidspakken:
Arbeidspakke 2 (AP 2) legger grunnlaget for prosjekt TRELIS ved å kartlegge forutsetningene for forskingsbasert lærerutdanning i naturfag. Arbeidspakken vil identifisere muligheter og utfordringer forbundet med å integrere forskning i lærerutdanningen i naturfag. Vi vil også se etter eksempler på hvordan dette kan gjøres på best mulig måte. Vi vil gjøre empiriske undersøkelser av lærerstudenters og lærerutdanneres syn på forskningsbasert lærerutdanning i naturfag, og vi vil analysere struktur og innhold i naturfagkomponenten av de femårige lærerutdanningsprogrammene og se på hvordan forskning inngår på ulike måter i læringsmål, arbeidsformer og undervinsing, arbeidskrav og pensumlitteratur. Praksiskomponenten av utdanningen skal også studeres med hensyn på hvordan forskning inngår. Vi vil se spesifikt på utforskende arbeidsmåter i naturfag som et eksempel på et felt som naturfagdidaktisk forskning utpeker som sentralt. Utforskning er også en sentral arbeidsmåte i de nye læreplanene for naturfag i skolen.

ForskningsspørsmålDatagrunnlag og metoder
2.1 På hvilke måter ingår forskning i naturfagdelen av lærerutdanningen gjennom læringsmål, arbeidsmåter, arbeidskrav, pensumlitteratur osv?Dokumentanalyse
2.2 Hva er rollen til skolepraksis i forskningsbasert lærerutdanning – sett gjennom praksislærernes øyne?Intervjuer med praksislærere
2.3 Utforskende arbeidsmåter i naturfag som eksempel på forskingsbasert lærerutdanning: Hvordan inngår utforskende arbeidsmåter I naturfaglærerutdanning; hva sier tidligere forskning om muligheter og utfordringer med utforskende arbeid som komponent i lærerutdanningen, og på hvilke områder trengs mer forskning?Systematisk litteraturgjennomgang
2.4 Hvordan ser lærerutdannere og lærerstudenter på forskningsbasert lærerutdanning i naturfag – med utforskende arbeidsmåter som et eksempel?Intervjuer
med lærerutdannere i naturfag ved fem lærerutdannings-instuitusjoner. Intervjuer med studenter ved OsloMet og HVL
2.5 Hva er mulighetene og utfordringene i forskningsbasert lærerutdanning i naturfag? Hva er gode eksempler på implementering av forskningsbasert lærerutdanning i naturfagTeoretisk grunnlag og empiriske resultater samles fra de fire første forsknings-spørsmålene samt fra TRELIS-arbeidspakker 3-6