AP 3: Studentenes forskningsoppgaver

Deltakere:

Gunilla Eklund  (arbeidspakkeleder) OsloMet (Åbo Akademi) 
Kirsti M. Jegstad  OsloMet 
Charlotte AkslandOsloMet 
Jessica Aspfors  Nord universitet 
Idar MestadHVL

Om arbeidspakken:

Arbeidspakke 3 (AP 3) retter søkelyset mot de eksplisitte aspektene ved forskningsbasert lærerutdanning og forskningsoppgavene studentene gjennomfører som en del av studiet (FoU-oppgaven og masteroppgaven). Målet er å identifisere fruktbare måter å organisere og gjennomføre oppgavene på slik at de oppleves som verdifulle for studentene samtidig som de forbereder dem på en forskningsbasert praksis i deres fremtidige læreryrke. Lærerstudentene vil skrive tekster både før og etter skriving av oppgaven der de reflekterer over sine erfaring med og syn på forskningsoppgaver. Data vil bli samlet fra de samme informantene etter at de har jobbet ett år for å undersøke hvordan de opplever nytten av forskningsoppgavene for yrkesutøvelsen. Veiledere vil også bli intervjuet. Lærerstudentenes kunnskap og erfaringer vil bli brukt for å undersøke deres erfaringer med forskningsbasert lærerutdanning og utvikle forskningsoppgaver som er relevante for deres fremtidige yrkesutøvelse. AP 3 vil bidra med retningslinjer for å jobbe med eksplisitt forskningsbasert lærerutdanning gjennom FoU- og masteroppgaven.

Forskningsspørsmål: Datagrunnlag og metode
3.1 Hvordan opplever lærerstudenter arbeidet med forskningsoppgaver (FoU- og masteroppgaven)Åpne spørreundersøkelser eller tekster skrevet av lærerstudenter ved OsloMet og HVL. Tematisk analyse.
3.2 Hvordan opplever nyutdannede lærere relevansen av forskningsoppgavene for deres yrkesutøvelse?Åpne spørreundersøkelser eller tekster skrevet av lærerstudenter ved OsloMet og HVL. Tematisk analyse.
3.3 Hvordan ser lærerutdannere på sin rolle som veileder i lærerstudentenes arbeid med masteroppgaven?Semistrukturerte intervju med lærerutdannere ved OsloMet og HVL. Tematisk analyse.