AP 4: Utforskende arbeidsmåter

Deltakere:

Idar Mestad (arbeidspakkeleder)Høgskulen på Vestlandet (HVL)
Ingjald PilskogHVL
Mukadder (Felek) BaranHVL
Jørgen Stange LarsenHVL
Bernt Rydland OlsenHVL
Tonje T. S. StratOsloMet
Charlotte AkslandOsloMet
Kirsti M. JegstadOsloMet
Ellen K. HenriksenOsloMet
Torill HøibyLillestrøm realfagssenter
Vanessa KindDurham University

Om arbeidspakken:

Arbeidspakke 4 (AP 4) vil undersøke hvordan naturfagdidaktisk forskning på utforskende arbeidsmåter kan bidra til å utvikle nye og bedre læringsaktiviteter i naturfaglærerutdanningen. Målet for disse aktivitetene er at lærerstudentene utvikler forståelse for naturvitenskaplige kunnskap og for hvordan denne kunnskapen utvikles og brukes. Samtidig ønsker prosjektet å gi studentene erfaring med og innsikt i aktiviteter og forskning som de selv kan bruke med egne elever i skolen.  

Ifølge fagfornyelsen skal elever i skolen arbeide praktisk og utforskende med naturfaget, og de skal utvikle og ta i bruk et naturfaglig språk. Utforskende læringsaktiviteter kan legge til rette for at studentene erfarer og utvikler praksiser som ligner på de naturvitenskaplige forskere bruker for å bygge kunnskap. Slike praksiser involverer metodekunnskap, praktiske ferdigheter, evne til å resonnere og evne til å tenke kritisk. De er også språklige og involverer tolking av tekst, symboler og grafer, muntlige diskusjoner og forklarende og argumenterende skriving.  

Det kan være krevende å få til aktiviteter i naturfagklasserommet som gir studentene trening i slike praksiser.  Derfor er forskning på hvordan lærer legger til rette for slike aktiviteter avgjørende for at de skal gi både nok frihet for elevens utforskning og nok rammer for at de skal utvikle ny kunnskap og nye og bedre praksiser. 

AP 4 har som mål å utvikle konkrete utforskende aktiviteter som blir prøvd ut i lærerutdanningen og i skolene. AP 4 vil og undersøke hvordan lærerstudentenes innsikt i forskningslitteratur om utforskende arbeidsmåter kan bidra til at de får en mer forskende og reflektert holdning til egen praksis når de gjennomfører utforskende aktiviteter med egne elever.

ForskningsspørsmålDatagrunnlag og metode
4.1 Hvordan kan naturfagdidaktisk forskningslitteratur om utforskende arbeidsmåter inkluderes og brukes i lærerutdanningen for å utvikle nye og bedre læringsaktiviteter? Litteraturgjennomgang. 
Utviklingsarbeid: 
– pilot 
– gjennomføring 
4.2 Hvordan kan de utforskende aktivitetene som er utviklet bidra til læring av naturfaglige ideer og arbeidsmåter? Video- og lydopptak av undervisningsaktiviteter og diskusjoner. 
Studentoppgaver. 
Videostimulerte intervjuer. 
4.3 Hvordan oppfatter lærerstudentene de utforskende aktivitetene, og hvilke utfordringer og muligheter beskriver de? Intervju.
Skriftlig refleksjonsnotat/logg. Studentoppgaver. 
4.4 Hva karakteriserer lærerstudentenes evne til å reflektere kritisk om egen praktisering av utforskende arbeidsmåter slik det kommer til uttrykk i diskusjoner og oppgaverVideo- og lydopptak av diskusjonsaktiviteter. 
Transkriberte diskusjoner. 
Studentoppgaver. 
4.5 Hvordan oppfatter lærerstudentene relevansen av utforskende aktiviteter i egen praksis?Intervju. 
Skriftlig refleksjonsnotat/logg.
Studentoppgaver.