Universell utforming av kunst og håndverksrom i skolen

Institutt for estetiske fag (EST) har på oppdrag fra Bufdir, gjennomført en kartlegging av spesialrom for kunst og håndverk i grunnskolen, ved ti av våre praksisskoler. 

Med forankring i regjeringens handlingsplan med mål om at alle grunnskoler skal være universelt utformet innen 2030 (Veikart. Universelt utformet nærskole 2030 (2018) – Bufdir), ser vi på dette som et svært viktig og spennende tiltak for videre utvikling.  

Målsettingen er å avklare status for universell utforming ved praksisskoler tilknyttet EST, samt å øke bevisstheten om universell utforming blant ansatte, skoleeiere, skoleledere, praksislærere og studenter. Kunst- og håndverksfaget er et praktisk fag der omgivelser med god tilgjengelighet for de som skal utføre oppgaver i faget, er avgjørende. Fysiske omgivelser som tilrettelegger for riktige arbeidsstillinger, tilgjengelighet til maskiner og verktøy og hensiktsmessige romløsninger som gjør arbeidet i rommene mer tilgjengelig for flest mulig, dette er områder vi har kartlagt i prosjektet.