Om prosjektet

Målet for prosjektet var å kartlegge status for universell utforming ved praksisskoler tilknyttet vår institusjon, samt å øke bevisstheten om universell utforming blant ansatte, praksislærere og studenter.  

Undersøkelsen har hatt fokus på kunst og håndverksrom, men kartleggingsverktøyet kan på sikt muligens inngå i skolenes egne handlingsplaner for oppgradering til et tilfredsstillende nivå med tanke på UU.  

For EST, OsloMet er det nyttig å få etablert en oversikt over status vedrørende spesialrommene for kunst og håndverk i våre praksisskoler. Derfor er utvalget gjort bevisst ved å ta kontakt med praksisskoler, hvor vi har utført undersøkelsen ved 10 av våre praksisskoler. I tillegg har vi benyttet en referanseskole for å se hvilke krav for standarden i nybygg med tanke på universelt utformede rom.   

Målet er at kartleggingen som er gjort kan danne et godt grunnlag for å synliggjøre hvilke utbedringer som bør iverksettes for at den enkelte skole blir universelt utformet. 

Felles bilde av de involverte
Teamet bak kartleggingsundersøkelsen av universell utforming av kunst og håndverksrom i skolen.