Om studiet

Om studiet

Studiet er spesielt rettet mot veiledere som har studenter i deres praksisstudier. Veileders ansvar, rolle, funksjon og praktisk ferdighet i veiledning er sentrale temaer. Undervisningsopplegget kombinerer fellessamlinger med selvstudier og ulike former for samarbeidslæring og veiledning på egne nettsider. Teori kombineres med oppgaveløsning og praktisk arbeid i smågrupper, deling på studiets nettsider og med egen veiledningspraksis gjennom studiet. Studentene får tilbud om kurs i databasesøk tidlig i studiet. Sammenhengen mellom pedagogisk teori og praktisk veiledning blir knyttet til studentenes ulike profesjoner og virksomhetsområder. Innholdsmessig ligger vekten på fagområdene kommunikasjon, læring, vurdering og veiledning og både individuell- og gruppeveiledning.

Det legges stor vekt på å at studentene samarbeider tverrprofesjonelt. Derfor blir studenter med ulik profesjon og/eller utdanningsbakgrunn satt sammen i grupper for at de skal kunne utvikle kompetanse innen tverrprofesjonell kommunikasjon, samhandling og veiledning. Derved kan de både opparbeide seg kunnskap om andre profesjoners arbeidsfelt og kompetanse og stimulere hverandres læring.

Studiet er spesielt tilpasset veiledning i utdanningssammenheng innen helsesektoren, men kompetansen kan anvendes i andre virksomhetsområder. Videreutdanningen passer for alle som har ansvar for veiledning eller som har interesse for feltet. Dette åpner for at studentgruppen vil bestå av yrkesutøvere med ulik profesjonsbakgrunn som gir et mangfoldig og berikende læringsmiljø

Studiet er delvis nettbasert. Det vil si at undervisning, oppgaver og veiledning dels foregår på nett og dels på samlinger på høgskolen.

Gjennom studiet vil vi blant annet søke å svare på disse spørsmålene:

  • Hva er veiledning og spesielt praksisveiledning?
  • Hva innebærer rollen som praksisveileder?
  • Hvilke utfordringer kan vi stå overfor i rollen som praksisveileder og vurderer av og for studenters læring?
  • Hvilke veiledningsmodeller- og tradisjoner er relevante innen praksisveiledning ?
  • Hvilken betydning har kommunikasjon og relasjon i praksisveiledning?
  • Hvordan planlegge og gjennomføre veiledning og vurderingssamtaler i praksisstudiene?
  • Hvordan fremme læring og utvikling gjennom veiledning i praksisstudiene?

Veiledningens betydning for å støtte og motivere for læring diskuteres og analyseres. Etiske aspekter ved veiledningssituasjoner integreres gjennom studiet. Studiet vektlegger ulike innfallsvinkler for å få kunnskap om og ferdigheter i veiledning: undervisning med ulike læringsaktiviteter – lære av, med og om hverandre, veiledning på veiledning –  individuelt og i gruppe, skriftlig formidling av kunnskap og erfaringer i refleksjonsnotat og medstudentrespons, samt selvstudier.

Faglig ansvarlige:

Nina B.Ødegaard, e-post: Nina.Bjerketveitodegaard@hioa.no

kari Høium, e-post: Kari.hoium@hioa.no

Camilla Foss, e-post: Camilla.foss@hioa.no