Pensum

Pensumliste

*Aigeltinger, E., Haugan, G. & Sørlie, V. (2012) Utfordringer med å veilede sykepleiestudenter i praksisstudier , Sykepleien Forskning 2012 7(2):160-166. [7 sider]  Hentet fra:
https://sykepleien.no/sites/default/files/electronic-issues/pdf/891691.pdf

Bjørndal, C.R.P (2017) Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling i pedagogisk praksis. (3.utgave). Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 1 og 2] [53 sider]

*Bjørndal, C.R.P. Hvordan forbedre veiledningssamtalen? Ni empirisk funderte anbefalinger. I Brekke, M. & Søndenå, K. (Red.) (2009). Veiledningskvalitet . Oslo: Universitetsforlaget. [Kap. 11] [20 sider]

Buberg, L.I & Hessevaagbakke, E. (2004) Røde tråder i praktiske studier. Et pedagogisk verktøy for sykepleiestudenter og deres veiledere . Kristiansand: Høgskoleforlaget. [Kap. 3-6] [59 sider].

Eide, S. B., Aasland, D. G., Grelland, H. H. & Kristiansen, A. (2008). Til den andres beste: en bok om veiledningens etikk . Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 2 og 4] [27 sider]

Lauvås, P. & Handal, G. (2014). Veiledning og praktisk yrkesteori (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk. [Kap. 1-5, 8, 10-11] [163 sider]

*Dreyfus, H. & Dreyfus, S. (1999) Mesterlære og eksperters læring. I Nilsen, K. & Kvale, S.(red.) (1999) Mesterlære. Læring som sosial praksis .. Oslo: ad Notam Gyldendal. [Kap. 3] [17 sider]

*Mathisen, P. & Kristiansen, A. (2005) Etiske-retningslinjer-i-profesjonelle-veiledningsforhold Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Årgang 89 / side 221 – 230

*Litteraturen vil være tilgjengelig på studiets nettsider

Selvvalgt litteratur: 50 sider