2.samling

På 2.samling fortsetter vi med fokus på to sentrale tradisjoner innen veiledning: handlings- og refleksjonsmodellen og mesterlære/lærlingmodellen. I denne sammenheng vil vi tilrettelegge for veiledningstrening, diskusjon og deling i grupper og i plenum knyttet til tematikkene på samlingen. Kommunikasjonsverktøy er gjennomgående tematikk også på denne samlingen.

Før vi møtes, ber vi dere se på videoene om praktisk yrkesteori, og lese om denne tematikken i boken til Handal og Lauvås: Veiledning og praktisk yrkesteori (2014), (kap. 5) og bokkapitlet til Dreyfus, H. & Dreyfus, S. (1999) Mesterlære og eksperters læring. I Nilsen, K. & Kvale, S.(red.) (1999) Mesterlære. Læring som sosial praksis [Kap. 3]

I denne nettressursen kan du lese mer om de to modellene i kap.12-14: https://praksisveilederen.pressbooks.com/chapter/kapittel-13-handlings-og-refleksjonsmodellen/

Filmer om praktisk yrkesteori (PYT):

Film 1: http://film.hioa.no/veiledning-i-kunnskapsbasert-praksis-1

Film 2: http://film.hioa.no/veiledning-i-kunnskapsbasert-praksis-2

Refleksjonsoppgaver:

  • Hvilke tanker gjør du deg når du har hørt og lest om praktisk yrkesteori og illustrering av «praksistrekanten»?
  • Hvordan kan denne modellen benyttes i din veiledningspraksis?

Minner også om loggskriving: https://blogg.hioa.no/veiledning/arbeidsoppgaver/
Tenke over en veiledningssituasjon ut fra spørsmålene under logg, og som dere vil dele med gruppen dere er i på starten av samlingen torsdag 19.oktober. Vi ber dere også ta med dere tema/problemstillinger dere ønsker veiledning på.

Læringsutbytte av temaene og deltakelsen i aktivitetene på samlingen fordrer at dere har sett filmene og lest om tematikkene.