Individuell mappe

Individuell mappe

Nedenfor finner dere en nærmere beskrivelse av den individuell mappen.

Emne har eksamensformen: Individuell mappe. Mappe med følgende innhold utarbeides individuelt:

 • et refleksjonsnotat med utgangspunkt i egen veiledningspraksis; omfang: 1200 ord +/- 10 %
 • ett innlegg på studiets nettsted, minimum 300 ord
 • en kommentar til en medstudents innlegg på nettstedet; minimum 100 ord

Studentene kan starte med denne arbeidet med innholdet i mappen så snart studiet er i gang. Mal_mappeeksamen_veipr6000_høst2017Mal_mappeeksamen_veipr6000_høst2017

Nærmere om de enkelte delene i mappen:

Om refleksjonsnotatet

I forbindelse med refleksjonsnotatet så har vi skrevet i Vurderingskriterier_emne VEIPR6000_høst2017 at;

 • studenten har valgt en relevant problemstilling og/eller avgrensing og begrunnet denne i innledningen

En problemstilling er gjerne formulert som et spørsmål, men kan også formuleres som en påstand. Nedenfor ser dere eksempler på hvordan avgrense ved bruk av problemstilling/spørsmål  og avgrense i forhold til tema;

”Hvordan kan åpne spørsmål bidra til økt refleksjon i veiledningssamtalen?”

”I dette refleksjonsnotatet ønsker jeg å fokusere på spørsmålenes betydning i veiledningssamtalen”.

Hensikten med refleksjonsnotatet er at du velger et tema du ønsker å fordype deg i. Refleksjonsnotatet skal ikke være en ren gjengivelse av hvordan veiledningssamtalen forløp. Målet med refleksjonsnotatet er at du setter ord på tanker og refleksjoner du gjør deg i møtet med fagstoff og/eller erfaringer du har gjort deg gjennom studiet. Synliggjør gjerne dine refleksjoner med eksempler fra veiledningssamtalen.

Refleksjon er knyttet til den profesjonelle yrkesutøvers kompetanse ved evnen til å reflektere over egen yrkesvirksomhet, og på denne måten få ny innsikt som er med å forbedre egen praksis (Lauvås & Handal, 2014). Gjennom å skrive refleksjonsnotat så ønsker vi at du, ved blant annet å bruke relevant faglitteratur, får muligheten til reflektere over egen veiledningsvirksomhet og gjennom dette utvikle egen veilederkompetanse.

I en refleksjonsprosess kan det være aktuelt å stille seg spørsmålene (Lauvås & Handal, 2014).;

 • Hva gikk bra?
 • Hva ble ikke bra?
 • Hvordan kan det forstås?
 • Hvordan kan det gjøres bedre neste gang?

For mer utfyllende informasjon om formelle kriterier, se Vurderingskriterier_emne VEIPR6000_høst201

Et refleksjonsnotat med faglige begrunnelser over veiledningssamtale

Refleksjonsnotatet skal være refleksjoner og faglige begrunnelser over veiledningssamtalen du har gjennomført. Det skal refereres til relevant litteratur i notatet. Refleksjonsnotatet skal være på 1200 ord, +/- 10 % . Det skal legges ved egen litteraturliste. Henvisningene skal være i henhold til APA style.

Blogg innlegg

Alle skal i løpet av studiet legge ut et innlegg på studiets blogg, knyttet til et tema innenfor veiledning. Blogginnlegget skal være på minimum 300 ord. Et blogginnlegg kan bestå av tekst, bilder, video

Krav til innlegge på blogg:

 • Kandidaten skal skrive et selvstendig innlegg i henhold til krav om antall ord
 • Blogginnlegget skal tematisk være knyttet til veiledning
 • I blogginnlegget skal kandidaten gi uttrykk for egne meninger, som skal begrunnes gjennom erfaring og teori eller andre relevante kildehenvisninger

Kommentar til blogginnlegg

Før siste samling skal du skrive en kommentar på en medstudents blogginnlegg. Hensikten er å lære av hverandre, og det er motiverende å få kommentarer på noe  har skrevet. Velg helst ut blogginnlegg som ikke har fått kommentarer enda. Kommentaren skal være på minimum 100 ord.

Krav til kommentar på blogg

 • Kommentarer til medstudents blogginnlegg skal inneholde henvisning til pensumlitteraturen og/eller evt. annen relevant litteratur eller andre relevante kildehenvisninger