Rapporter

Om prosjektet “Kvalitet i praksisstudier”: Målet med praksisprosjektet er å gjennomføre et nasjonalt utviklingsarbeid som skal bidra til å heve kvaliteten og sikre relevansen i de eksterne praksisstudiene i helse- og sosialfagutdanningene, slik at de kan møte framtidens kompetansebehov. Formålet med praksisstudier er å styrke studentens kunnskap om arbeidsfeltet og trene på reelle arbeidssituasjoner, og derigjennom forberede dem best mulig til yrket http://www.uhr.no/prosjekter/kvalitet_i_praksisstudier

Rapport om kvalitet i praksisstudier:http://www.uhr.no/prosjekter/kvalitet_i_praksisstudier

Ny forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfager

Om bakgrunn for prosjektet om felles innhold i de fellesfaglig helse- og sosialfag profesjonsutdanningene: http://www.uhr.no/prosjekter/felles_innhold_i_de_helse-_og_sosialfaglige_profesjonsutdann/om_bakgrunn_for_prosjektet
Rapport:
http://www.uhr.no/documents/ferdig_rapport_Felles_innhold_290515_1500.pdf

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning: Praksis i helse- og sosialfagutdanningene: En litteraturgjennomgang. Kårstein, Asbjørn ; Caspersen, Joakim