Kategorier
Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt

Y-vei til barnehagelærerutdanning i 2017 – endelig!

Barne- og ungdomsarbeidere kan bli barnehagelærer

Nå kan barne- og ungdomsarbeidere (fagarbeidere) som vil bli barnehagelærer søke barnehagelærerstudier. Fra 2017 testes en ordning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU), hvor barne- og ungdomsarbeidere under 25 år og uten studiekompetanse kan søke om opptak til barnehagelærerstudiet. Frist for å søke på en av de 10 studieplassene er 1. mars.

Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd

I meldingen, som ble behandlet i Stortinget i mai 2012, går det frem at det skal gjennomføres forsøk med tilrettelagte utdanningsløp – y-veistilbud – for søkere som ikke tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse, men som har relevant yrkesfag fra videregående opplæring.

Det mangler i dag om lag 4000 førskolelærere på å oppfylle normen for pedagogisk bemanning i barnehagene.Gode utdanningsløp som gjør det mulig for de ansatte å ta høyere utdanning, kan bidra til å bøte på dette. Blant annet er det som tidligere nevnt igangsatt forsøk med arbeidsplassbaserte modeller for førskolelærerutdanning for assistenter i barnehagen. En Y-veiordning i førskolelærerutdanningen vil være et viktig bidrag for å få flere til å ta høyere utdanning rettet inn mot arbeid i barnehagen.

Les Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd.

Ordinær undervisning med forsterkning

Studentene følger undervisningen på det ordinære barnehagelærerstudiet, men vil i løpet av 1. studieår få forsterkning i fag som norsk og pedagogiske emner, samt fokus på akademisk lese- og skrivetrening og studiestrategier.

Kompetanseutviklingsprosjektet anbefalte utredning av Y-vei

Oppstart av en yrkesvei (Y-vei) til barnehagelærerutdanning er i tråd med rapport og anbefalinger til Utdanningsdirektoratet fra Kompetanseutviklingsprosjektet gjennomført ved HiOA/BLU.

Rapport Kompetanseutviklingsprosjektet ved HiOA/BLU

Med bakgrunn i oppsummeringen anbefaler prosjektledelsen overfor Utdanningsdirektoratet at de bidrar til at følgende skjer som del av Kunnskapsdepartementets kompetansestrategi for barnehageansatte (2014- 2020):

Utdanningsdirektoratet igangsetter et pilotprosjekt med Y-vei gjennom individuelle studieløp fra barne- og ungdomsarbeider til barnehagelærer.

Kompetanseutviklingsprosjektets blogg finner du her.

Se også min blogg-post Utdanningsbarnehager i Oslo kommune fra 2016.

Glede ved HiOA

I følge Fagbladet er Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er gledelig overrasket over den store interessen og ønsker alle søkere velkommen. Her ønskes flest mulig søkere for å få best mulig kvalifikasjoner, sier Martin Halvorsen, som er seksjonssjef for opptak og veiledning på Høgskolen i Oslo og Akershus. Ordningene for barnehagelærer og sykepleie gjelder for dem under 25 år, og er et forsøk ved HiOA, sier Halvorsen. Han oppfordrer alle som har spørsmål til å kontakte HIOA.

Fagforbundet er positiv

I følge Fagbladet er også Fagforbundet positiv. – Vi ønsker den yrkesfaglige veien (Y-veien) velkommen. Vi vet at studenter som går Y-veien, er svært dyktige og meget velansette i arbeidslivet, sier Mette Henriksen Aas, leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet. Hun mener det er en anerkjennelse av fagarbeidernes kompetanse, og at et slikt tilbud gir større mulighet for karriereutvikling for barne- og ungdomsarbeideren.

Fagarbeider. Skjermdump fra Fagbladet 22.1.17 [khh]

Y-vei. Skjermdump fra Fagbladet 22.1.17 [khh]
Se nettavisen Khrono sin omtale av saken fire dager etter jeg skrev denne blogg-posten.

Kategorier
Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt Tverrfaglig samarbeid

Barn og unge på tvers

Tverrfaglige tilnærminger

Dagens Barn og unge på tvers-konferanse viser et stort mangfold hva gjelder tverrfaglige tilnærminger til barn og unge. 20 minutters innlegg fra foredragsholderne ga innsyn i temaer spenner fra «Arkitektur og pedagogikk på tvers» ved Randi Evenstad og Birger Dahl til «Sårbar ungdom mellom velferdstjenester» ved Ida Hydle og Lars B. Kristoffersen.

paatversprogr
Utsnitt fra programmet

Foredragsholdere

Barnevernets nestor, forsker emeritus Kari Killen, NOVA, holdt er glitrende foredrag med tittelen «Felles teoretisk grunnlag for profesjoner som møter barn og foreldre i sitt arbeid».

wolf
Kristin Danielsen Wolf fra Institutt for barnhagelærerutdanning, under presentasjon av «Små barns spontane forestillinger og lek i barnehagen.

Lærerikt og en viktig møteplass

Det er viktig at fagfolk møtes på tvers med tanke på samarbeid om hovedpersonene: barn og unge. Alt i alt var dette en svært lærerik dag som viser hvor viktig det er å samarbeide – på tvers!

Kategorier
Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt

Arbeid i barnehage handler om mer enn «barnepass» og være lekekamerat

Undervurdering av yrket

HiOAs magasin for studiesøkere til Høgskolen i Oslo og Akershus, 16/17, lå i posthylla min i dag. Her får vi bl.a. et intervju med student Martine Lindgren Mulelid (24) som går sitt tredje år i bachelorutdanning, barnehagelærer, og som jobber i barnehage ved siden av studiene. Martine forteller hvordan folk undervurderer yrket som barnehagelærer og som tror at jobben i barnehagen dreier seg om kun å leke med, og passe på barna, og at hun jobber der mens hun venter på noe bedre.

3

Yrkesstolthet

Når hun skal oppsummere med ett ord forskjellen på å jobbe som assistent i barnehage og jobbe som barnehagelærer og pedagogisk leder, velger hun ordet yrkesstolthet og sier at hun gjennom utdanningen har forstått hvilket viktig samfunnsoppdrag barnehagelærere har.

Martine oppsummerer slik hvorfor arbeid i barnehagen er bra:

1

 

Faglært vs. ufaglært

Martines 6 grunner for å være utdannet barnehagelærer framfor å jobbe som ufaglært i barnehagen lyder slik:

2

(Alle 3 bilder er avfotografering av Magasin for studiesøkere til Høgskolen i Oslo og Akershus, 16/17/khh).

Kategorier
Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt

En god barndom varer livet ut – høring om endringer i lærerutdanningene

Høring i lærerutdanningene – vold og seksuelle overgrep mot barn

Framtidens barnehage har behov for ansatte med kompetanse til å oppdage vold mot barn. Kunnskapsdepartementet vil at alle kandidater fra lærerutdanningene skal ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Det foreslås derfor endringer i § 2 i rammeplanene for lærerutdanningene, herunder barnehagelærerutdanningen (for grunnskolelærerutdanningen skal læringsutbyttebeskrivelser i tråd med det som foreslås for de øvrige lærerutdanningene innarbeides i høringsutkast til nye rammeplan for grunnskolelærerutdanningen).

Endringsforslagene som gjelder barnehagelærerutdanningen

endringer_RPL-bhg
Endringsforslagene i Rammeplan for barnehagelærerutdanning [skjermdump: khh, 11.9.15].

En god barndom varer livet ut