Erfaringene med å veilede og/eller observere

Først delte vi veiledningsgrunnlaget til hverandre på google doc slik at vi kunne gå gjennom hverandres grunnlag og være forberedt. Deretter hadde vi ett møte der 3 i gruppa møttes på skolen og 1 var med på facetime for diskusjon og veiledning.

Vi valgte å gjøre veiledningen på en litt annen måte der vi valgte at alle var observatører for å få flere tilbakemeldinger/synspunkter. Dette fordi veiledningsgrunnlaget var såpass konkret mtp problemstilling og gjennomføring/struktur.

Vi reflekterte rundt de ulike problemstillingene ved å bruke ulike teorier og egne erfaringer. Vi brukte aktiv lytting, positiv feedback, bygget videre på beskrivelsene, bekreftet at det vi hadde lest og hørt var riktig forstått. Vi kom med tips/råd til hverandre om hvordan man kunne lagt opp/gjort ting annerledes.

Dette fungerte godt i vår gruppe fordi alle er aktivt deltakende. Har ulik bakgrunn.

Alle hadde forskjellige problemstillinger, men en løsning som stod sentralt i alle veiledningsgrunnlagene var at studenten/veisøker stod i sentrum, vi ble sammen enige om at vanskelige situasjoner ble best håndtert med åpne spørsmål og et ønske om å forbedre relasjonen gjennom god kommunikasjon, hvor man lytter og anerkjenner det studenten/veisøkeren formidler. “Å være tydelig i sin kommunikasjon er vesentlig for å skape gode relasjoner mellom mennesker. Det er spesielt viktig i veiledning” (Bjørke & Fleischer, 2007:43). Det var en enighet i gruppen om det å bruke de forskjellige kommunikasjonsverktøyene som; lytte – jeg budskap – oppsummere – støtte og utfordre – åpne/lukkede/ledende spørsmål, står sterkt i hvordan man best kan kommunisere og formidler budskap, slik at det ikke oppstår misforståelser, og forsterker relasjonen mellom partene. “Som veileder må en beherske og tilpasse spørsmålene til den fasen man er i, men også innhold, form og sammenheng” (Høigaard & Mathisen, 2004:113)

Vi opplevde under veiledningssamtalen at hver og en ble sett, og hørt. Alle i gruppen var deltakende, og interessert i hverandres problemstillinger. Vi synes det fungerte bra at tre stk observerte/veiledet. Dette førte til at alle fikk mulighet til å komme med tilbakemeldinger, innspill og synspunkter i de ulike veiledningsgrunnlagene, som igjen var med på å skape refleksjon, diskusjon og deling av erfaringer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *