Veiledningsgrunnlag og gjennomføring av førveiledning

Skriving av veiledningsgrunnlag

I utgangspunktet syns jeg det var vanskelig å komme i gang med å skrive veiledningsgrunnlaget, det var vanskelig å skulle sette seg inn i veisøkerrollen igjen. Med tanke på fremtidige veiledningssituasjoner, er det likevel nyttig å ha jobbet med et veiledningsgrunnlag selv. Lauvås og Handal (2014) sier at det å skrive et veiledningsgrunnlag, også kalt et problemnotat, kan oppleves både omstendelig og byråkratisk. Dette kan jeg være enig i, men med litt erfaring i å skrive og å bruke veiledningsgrunnlag som hjelpemiddel i veiledningen, er det ingen tvil om at det er et nyttig verktøy. Veiledningsgrunnlaget bidrar til at begge parter blir nødt til å forberede seg i forkant av veiledningen, det være seg både skriftlig og med egne tankerefleksjoner.

Gjennomføring av førveiledning

Gjennomføring av førveiledningen var en god erfaring. Det var nyttig å få prøvd seg i alle rollene, både som veileder, veisøker og observatør.

Som observatør merket jeg meg at veileder stilte gode åpne spørsmål som oppfordret til egen videre tenking for veisøker. Veileder var flink med øyekontakt, og benyttet seg både av verbal og nonverbal kommunikasjon. Et eksempel på nonverbal kommunikasjon er kroppsspråket vårt. Kroppsspråk er noe de fleste bruker ubevisst, likevel kan kroppsspråk ofte vise seg å bety mer enn ord (Mathisen & Høigaard, 2004). Dette kan det være greit å tenke over som veileder i veiledningssamtaler.

Det er viktig å stille gode spørsmål underveis i veiledningen sånn at veisøker får hjelp til å finne svar selv, dette bør man ha som et overordnet mål. Fordelen ved å sitte som veileder er at man kan komme med de ”dumme” spørsmålene som setter i gang veisøker sine tankeprosesser. Det å stille disse gode og riktige spørsmålene som setter veisøker på rett spor, syns jeg kan være vanskelig, og dette er tydelig noe jeg trenger å jobbe mer med. Det er nyttig å evaluere seg selv og den jobben man gjør som veileder, dette bidrar til bedre kompetanse og sikrer kvaliteten på veiledningen, både for sin egen del og for veisøkers del (Mathisen og Høigaard, 2004).

Som veisøker ble jeg veiledet på en case hvor jeg skulle meddele en kollega at vedkommende ikke fungerte i en tiltenkt rolle. Vedkommende har gjennomgående vanskeligheter med å forstå tilbakemeldinger som ikke er utelukkende positive. Dette gjør at det for meg var utfordrende å skulle ta opp dette med tanke på blant annet fremtidig forhold med vedkommende. Veiledningen ga meg gode svar jeg tar med meg videre.

Til slutt snakket vi også litt om at mange syns det kan være vanskelig å skille mellom rollen som venn og profesjonell veileder, da disse har lett for å flyte litt inn i hverandre. Kanskje blir veiledningen best dersom de faktisk gjør det?

Kilder

 • Mathisen, P. & Høigaard, R. (2004). Veiledningsmetodikk: en håndbok i praktisk veiledningsarbeid. Høyskoleforlaget
 • Tveiten, S.( 2008). Veiledning – mer enn ord… Bergen, Fagbokforlaget
 • Lauvås, P. & Handal, G. (2014). Veiledning og praktisk yrkesteori (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademiske

Erfaringer fra å skrive veiledningsgrunnlag og gjennomføring av førveiledning.

I Forkant av førveiledningen sendte vi veiledningsgrunnlaget til hverandre:

Veiledningsgrunnlag: (Student til veileder)

«I tidligere praksisperioder har jeg opplevd at både pasienter og pårørende henvender seg til sykepleier, selv om det er jeg som har oppfølging og ansvaret for pasienten. De snakker over hodet på meg, for å få prate med veileder. Det får meg til å føle meg så liten og underlegen. Jeg forstår godt at sykepleier har større troverdighet enn meg som student, men det er ofte jeg kan svarene og.  Da jeg har lyst å utvikle meg mest mulig ila disse praksisukene ønsker jeg så inderlig å bryne meg på spørsmål fra pasienter og pårørende, og heller konferere med veileder når jeg blir usikker.»

 • Hva har du tenkt å gjøre? Definere forventinger og mål for praksisperioden. Tydelig at målet er å bli mest mulig selvstendig. Hvordan kan studenten oppnå det?
 • Hvordan vil du gjøre det? Innkalle til et veiledningsmøte der man tydeliggjør målet, og ikke minst framgangsmåte for å nå det. Forklare hvordan veileder-veisøkerrelasjonen er bygget på tillit, og at man vil få større ansvar og selvstendighet etter hvert som veileder ser når det er hensiktsmessig og trygt. La studenten fortelle hva hun mestrer, hvilke situasjoner hun klarer å stå i selv og kartlegge hva som oppleves som utfordrende. Ha en åpen dialog, la studenten få uttrykke sitt synspunkt på pasientsamhandlingen. Bruk av logg kan være nyttig for å vurdere progresjon. Være bevisst min rolle som veileder – spesielt i pasientkontakt; at jeg holder med i bakgrunnen.
 • Hvorfor vil du gjøre det? Med en felles forståelse av forventninger og mål, kan tiden brukes mer hensiktsmessig for å få størst utbytte. Ved å styrke studentens selvstendighet, fremmes den sykepleiefaglige identitet. Ved å øke mestring hos studenten, får hun større eierskap til yrket

Hvordan fungerte veiledningen:

I forkant av veiledningen ønsket veileder studenten velkommen. Det ble spurt om hva som er studentens forventninger til praksis, og veileder tar tak i problemet beskrevet ovenfor med en gang. Hun roser studenten for å ta kontakt. De kartlegger situasjonen sammen, og lager delmål.

Kommunikasjonsverktøy som blir brukt i samtalen var:

 • Åpne spørsmål (Kan du beskrive det mer?/ Hva kan du gjøre for å nå dine mål?)
 • Støtter veisøker, og bekrefter at det er bra han tar kontakt.
 • Aktiv lytting (sier ja, mm osv) når veisøker snakker.

Det som fungerte bra i samtalen var at studenten ble stilt til ansvar samtidig som han ble sett. Det blir stilt spørsmål om hva han mestrer. Studenten setter seg mål om å bli mer selvstendig, og han ser selv sine begrensninger. Han får beskjed fra veileder om at kan få ytterligere hjelp dersom han er usikker.

Samtalen gikk veldig fint, og studenten følte seg ivaretatt. Det som kunne vært gjort anderledels var å ha en sammenfatning på slutten, samt å konkret avtale tidspunkt for neste møte.

Erfaring rundt veiledningsgrunnlag til webinar

Det er å skrive et veilednings grunnlag var vanskelig. Det å prøve å beskrive situasjonen slik at andre lettere kan veilede deg riktig og ikke minst evaluere seg selv og komme med forslag til hva man selv tenker at man trenger veiledning med.

I starten av veiledningen sendte vi veiledningsgrunnlaget til hverandre per epost slik at vi skulle få litt til å sette oss inn i de forskjellige grunnlagene til hverandre.
Vi avtale en dag vi skulle møtes på Skype for så et klokkeslett.
Vi snakket løst med hverandre over skype, slik at vi skulle bli kjent med programmet og ikke minst hverandre igjen. Jeg tror det var riktig måte å gå frem på for oss slik at vi skulle føle oss mer kjent med hverandre slik vi ville gjort i en reell situasjon med en veisøker. Deretter ble oppgavene fordelt mellom oss.

Kommunikasjonsverktøy som ble brukt under veiledningssamtalen var:

 • Aktiv lytting
 • Oppsummering
 • Bruk av åpne spørsmål
 • Det ble også i varierende grad brukt «støtte» ovenfor veisøker. For eksempel at vi forstå og syntes noen av tiltakene som veisøker kom med var bra.

Under veiledningssamtalen synes jeg begge samtalene fungerte bra. Det virket som at det var en positiv og hyggelig tone mellom veisøker og veifører. Det var fine åpne spørsmål som ble stilt begge veier og ledet til en fin åpen samtale mellom dem.

 

Det er vanskelig å komme med konstruktiv kritikk da jeg synes at veiledningen gikk bra, tross for at man ikke har så mye innsikt i fagområdene som trenger veiledning. Men vi klarte å skape en god tone og en fin åpen diskusjon begge gangene slik at veisøker fikk reflektert godt over veiledningsgrunnlaget sitt. Dette førte også til at veisøker i en viss grad fikk noe veiledning.
Man skulle kanskje satt seg noe mer inn i fagområdet?

Informasjon til webinaret

Vi skal ha webinar 26.september med tema “Observasjon og vurdering i veiledningssamtalen”. I denne sammenheng vil også gi og motta tilbakemelding være et tema (se for øvrig informasjon om webinaret og testing i tidligere innlegg).

Webinaret er fra kl 0900-1100 (med en pause i løpet av denne tiden). Se for øvrig innlegget om deling av erfaringene som vi ber dere skrive på bloggen innen mandag formiddag. Det dere skriver her, kan dere også bygge videre på i senere innlegg, evt kommentarer og i refleksjonsnotatet som skal inn i den individuelle mappen.

Erfaringene fra skriving av veiledningsgrunnlag og gjennomføring av førveiledning, vil derfor være viktig bidrag fra gruppene inn i tematikken i webinaret. Se for øvrig fanen “Arbeidsppgaver” og om veiledningsgrunnlag og førveiledning, samt dokument om de ulike rollen i veiledning. Les mer om førveiledning i boken til Handal og Lauvås «Veiledning og praktisk yrkesteori»(2014) og  i innføringsdelen på studiet. Nedenfor kan dere se et eksempel på en førveiledningssamtale og analyse av samtalen:

Nedenfor kan dere også lese mer om noen av tematikkene vi snakket om på 1.samling – veilednings/samarbeidskontrakt. Videre kan dere lese om ulike skriftlige refleksjonsredskaper og her spesielt veiledningsgrunnlag, for bruk i veiledning: https://praksisveilederen.pressbooks.com/chapter/kapittel-4-skriftlige-refleksjonsredskap-i-praksisveiledningen/

I lenken vises det til veiledning av lærerstudenter i deres praksisstudier, men det flere sammenfallende momenter uavhengig av profesjons- utdanning.

Se for øvrig informasjon om webinaret i eget innlegg.

1.samling

Vel gjennomført 1.samling! Under fanen “Samlinger” og “1.samling” finnere dere oppsummering og presentasjonen fra samlingen. Passordbeskyttet oversikt over deltakere, tillitsvalgt og vara finner dere under fanen “Studieinformasjon”. Her finner dere også notat om oversikt over datoer, uker og aktiviteter. Nærmere informasjon om webinaret 26.september legges ut i uke 38. Se for øvrig under fanen “Arbeidsoppgaver” for oppgaver i
mellomperiodene og spesielt 1.mellomperiode før webinaret.

Forberdelse til webinaret – faglig og teknisk

Faglige forberedelser

I den 1. mellomperioden har dere fått i oppgave at alle skriver et veiledningsgrunnlag og gjennomfører 1-2 førveiledninger. Oppgavene nedenfor ber vi dere reflekter over og dele på bloggen innen mandag 25.september.

Erfaringene med å veilede og/eller observere – spesielt i forhold til struktur/faser og kommunikasjonsverktøy:

– hva ble gjort i starten av veiledningen?
– hvilke kommunikasjonsverktøy ble benyttet i veiledningssamtalen?
– hva opplevde du fungerte i veiledningssamtalen?
– hva kunne vært gjort annerledes?

Tekniske forberedelser

I forkant av webinaret kan du teste om du kommer deg inn i programmet vi bruker (Adobe Connect). Dette kan du gjøre torsdag 21/9 kl 10-11 eller kl 14-15 eller kl 21-22.

Det er viktig å være teknisk godt rustet til webinaret. Test om du har installert Flash Player og Adobe Connect Add-in, samt om du har god nok nett-tilgang. Dette gjør du ved å følge lenken her: (testen kan ta noen minutter)

http://admin.adobeconnect.com/common/help/en/support/meeting_test.htm

Videoen under forteller og viser hvordan det er å være student i Adobe Connect. Denne må du ha sett på før du skal teste om du kommer deg inn i møterommet:

https://support.ecampus.no/wp-content/uploads/2014/08/ac_som_gjest_1.mp4?_=2

Vi kommer ikke til å bruke kamera-funksjonen på dere studenter, men dere må ha headset (eller øreplugger).

Om du bruker mobile enheter, må du benytte appen Adobe Connect Mobile.

Testrom torsdag 21/9 (klikk på lenken og logg deg inn som gjest):

https://connect.uninett.no/r514uv7tu3h/

OBS! Det blir lagt ut ny lenke til det rommet vi skal bruke på selve webinaret (26/9).

Ring Camilla hvis problemer med det tekniske (mob. 97627035)

Forberedelse til 1.samling!

Det nærmer seg studiestart! Vi ber dere gjøre følgende før vi møtes på 1.samling:

1) Gjennomføre «Innføringsdelen i veiledning»

2) Tenk på en problemstilling/tema knyttet til en veiledningssituasjon som du ønsker veiledning på

3) Skriv et ½-1 sides notat om deg selv som veileder:

a) Hva kjennetegner din måte å veilede på? Dersom du ikke har hatt veiledningsansvar, tenk over hvordan du kommuniserer med andre – noen kjennetegn ved din kommunikasjonsmåte og hva du legger vekt på når «den andre» er i en læringssituasjon.

b) Hva ønsker du å arbeide med for å bli en bedre veileder?

Vennligst ta med notatet til 1.samling.

Denne bloggen er studiets nettsted: https://blogg.hioa.no/veiledning/ Her vil det bli publisert innhold frem til studiestart og fortløpende i studiet. Det vil bli informert om blogg og tilgang til å skrive på bloggen på 1.samling.

 

 

Innføringsdel i veiledning

Innføring i veiledning: e-læringskurs

I lenken nedenfor finner du innføringskurset i veiledning.
Innholdet i kurset forventes at deltakerne har tilegnet seg kunnskap før første samling 14.september. Undervisningen på samlingene  bygger på innholdet og oppgavene i innføringskurset, men det gis ikke tilsvarende teoriundervisning i tematikkene på samlingene. Her vektlegger vi først og fremst trening på ulike veiledningssituasjoner og deling av erfaringer og kunnskap. Besvar gjerne oppgavene som ligger i innføringsdelen. Fra tidligere erfaringer har medstudenter hatt stor glede av å lese og kommentere hverandres innlegg og vi har også brukt disse aktivt inn i undervisningen.

Innføringskurs i veiledning

Lykke til!

 

Velkommen til studiet!

Vi ønsker alle studenter velkommen til 1.samling torsdag 14.september kl. 09.00 i Pilestredet 48, rom S642(6.etg.).

Det er nå ca 40 studenter som har takket ja til studiet. Vi er veldig spente på å møte dere og bli kjent med dere!

Vi kommer til å bruke bloggen aktivt i studiet, så gjør deg kjent med denne før studiestart. På 1.samling får dere nærmere orientering om innlogging for å skrive innlegg og kommentarer på bloggen.

Innhold på bloggen oppdateres fortløpende frem til studiestart.

Lenke til innføringsdelen legges ut på bloggen innen 25.august!

Ta kontakt hvis du har spørsmål.

Vel møtt!

Hilsen Nina Ødegaard, Camilla Foss og Kari Høium