Erfaring ved å skrive veiledningsgrunnlag og gjennomføre førveiledning.

Et veiledningsgrunnlag er et notat som skal skrives av veisøker og gis til veileder i forkant av førveiledningen (Lauvås og Handal, 2014). Det å skrive dette grunnlaget synes jeg var en veldig god og klargjørende måte for meg å finne fokus på det jeg ønsket å bli veiledet på. Det gjorde at tankerekkene mine ble ryddige og fokuserte underveis i veiledningen. Det var lettere å være bevisst på akkurat det konkrete problemet som jeg trengte å refleksjon rundt. Tankemessige sidesprang ble lettere å unngå, da jeg hadde en agenda å holde meg til. Så jeg syntes dette var svært nyttig og en god arbeidsmetode som jeg ser jeg vil ha nytte av på arbeidssted i forhold til studenter og medarbeidere, men og i andre sosiale sammenhenger der jeg jobber sammen med andre mot et felles mål.

Jeg skrev et veiledningsgrunnlag som tok for seg hvordan jeg kan utnytte en kort stund på slutten av en travel arbeidsdag, til sammen med studenten reflektere over opplevelser og læresituasjoner som dagen har gitt. Dette fikk jeg svært god veiledning om, og jeg kommer til å gjøre endringer i min måte å legge opp dagen på sammen med studentene jeg har i fremtiden.

Vi valgte å sende veiledningsgrunnlaget til hverandre før vi tok samtalen over Skype. Det gjorde at vi ikke hadde non-verbal kommunikasjon å forholde oss til. Det er en faktor som kan gjøre at vi kan ha mistet noe i resultatet av veiledningen. Men på en annen side kan slik veiledning gjøre at terskelen for å «treffes» blir lavere, og man kan enkelt gjennomføre en veiledning på tross av avstand og mangel av god tid. For meg var det en nyttig opplevelse med absolutt større innsikt og nye handlingsmønster som skal implementeres i arbeidshverdagen min.  Men med-hjelper har en ikke ulik veilederrolle i arbeidssituasjonen sin som det jeg har, så vi har mange av de samme utfordringene og problemstillingene.

Vi var bare to studenter som hadde denne samtalen sammen over Skype, så vi hadde ingen som var observatør. Vi veiledet hverandre og var  veisøker hver vår gang. Så vi mistet muligheten til å få en tilbakemelding på hvordan vi gjorde det, ut fra en tredjepersons observasjon.

Lauvås, Per, & Handal, Gunnar. (2014). Veiledning og praktisk yrkesteori (3. Utg). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Erfaring med å skrive veiledningsgrunnlag og gjennomføre førveiledning

Det tok litt tid å veiledningsgrunnlaget, men jeg følte jeg fikk satt ord på en problematikk som stadig går igjen på vår arbeidsplass. Vi delte våre notater i gruppa på fire, og av praktiske hensyn gjennomførte vi veiledning to og to. Jeg og min kollega byttet på å være veileder og veisøker.
Innledning: vi hilste og sa noen uformelle hyggelige ord. Jeg sa litt om det praktiske rundt samtalen, bla hvor langt tid vi hadde til rådighet. Jeg sa også at jeg hadde lest notatet hennes, og at jeg syntes det var et spennende tema hun tok opp. I hverdagen vår er det svært viktig å etablere uformelle og trygge rammer, og jeg prøver å være bevisst hvordan jeg hilser (kulturforskjeller), at det er kaffe/ frukt tilgjengelig, og hvordan rommet er møblert/satt opp. Følte det ble etablert en trygg ramme rundt samtalen.
Jeg ga deretter ordet fritt til henne hvor hun fortalte om situasjonen hun står i, og hva hun trengte veiledning på. Jeg sørget for å lytte aktivt, og nikke og bekrefte henne når hun snakket. Jeg føler dette er virkemidler som bidrar til at samtalen flyter lettere.
Etter hvert ba jeg henne tydeliggjøre noen ting jeg ikke forsto helt, og så sjekket jeg ut med henne om det kunne gå an å snakke om en to-deling av problemet. Deretter prøvde jeg å oppsummere det hun har lagt frem, det føles viktig oppsummere grunnlaget for den videre samtalen. Og åpne for å rette opp i eventuelle misforståelser.
Deretter snakket vi litt om ulike scenarioer, flere handlingsalternativer, og jeg spurte mer om hva hun tenkte rundt disse. I løpet av samtalen ga jeg flere ganger støtte til at hennes utfordring, eller dilemma, er et tema som stadig kommer igjen på jobben. Avrundingen besto i en kort oppsummering og spørsmål om hvordan hun syntes samtalen gikk. Samtalen fløt fint, og jeg tror det var et pluss at hun vet jeg kjenner igjen problematikken.
Kunne også kanskje vært lurt å la henne gjøre oppsummeringen. Og jeg kunne også ha rettet samtalen mer spesifikt inn mot neste møte hun skulle gjennomføre hvor denne problematikken ville dukke opp. Hadde også vært nyttig å ha en observatør tilstede for å gi tilbakemeldinger.

Erfaringer med å skrive veiledningsgrunnlag samt gjennomføre førveiledning

 I mellomperioden etter 1. samling fikk vi i oppgave å utarbeide et veiledningsgrunnlag, gjennomføre førveiledning samt observasjon.

Veiledningsgrunnlag er i følge Lauvaås og Handal (2014) et notat som veisøker skriver og gir til veileder i forkant av førveiledning. Vi valgte å dele notatet innad i gruppen noen dager i forkant av førveiledning. Det er anbefalt at dette notatet gis i god tid i forkant av veiledning slik at veilederen har mulighet til å lese det og forberede seg til veiledningen (Lauvås & Handal, 2014). Grunnet knapp tid samt vansker med møtetidspunkt som passet alle, måtte vi dele gruppen i to. Dette medførte dessverre at vi ikke fikk muligheten til å ha en observatør under samtalen.

Jeg valgte å lage et veiledningsgrunnlag av en konkret utfordring jeg har med en turnuskandidat på arbeidsplassen. Veiledningsgrunnlaget omhandlet også hva jeg har tenkt å å gjøre, hvordan jeg vil gjøre det og hvorfor jeg vil gjøre det slik.

Jeg merket hvordan denne forberedelsen skapte refleksjon hos meg allerede før samtalen fant sted. Når jeg så problemstillingen min svart- på hvitt var det lettere å sortere tankene mine samt tenke løsninger.

Veiledningssamtalen foregikk over Skype. Begge to fikk anledning til å være i veileder- og veisøkerrollen. Vi gikk først gjennom notatet og sikret oss at det var en felles forståelse av problemstillingen.

Som veileder var det utfordrende å stille de gode spørsmålene da veisøker arbeider i en annen profesjon enn meg selv. Allikevel opplevde jeg at ved åpne spørsmål og parafrasering kom jeg inn i kjernen av problemstillingen til veisøker. Via åpne spørsmål opplevde jeg at veisøker reflekterte rundt hvordan ting kan gjøres på en annen måte. Jeg syntes det var vanskelig å selv gi råd. Etter å ha lyttet til veisøker la jeg merke til at arbeidsplassen hennes ikke la forholdene til rette for tilstrekkelig tid til veiledning. I forbindelse med dette merket jeg at jeg gikk mer over til ledende spørsmål samt med forslag til hvordan veiledning alternativt kan implementeres i en travel arbeidsdag basert på egne erfaringer.

Som veisøker opplevde jeg at veileder viste empati og forståelse. Hun stilte åpne spørsmål og var aktivt lyttende ovenfor det jeg reflekterte rundt. Selv om veiledningssamtalen ikke førte til løsning på problemstillingen, førte den med seg tanker og refleksjon utover hva jeg hadde tenkt på i forkant av veiledningen i hvordan jeg skal løse problemet i ettertid.

En erfaring jeg fikk med veiledning over skype er at man mister den non- verbale kommunikasjonen. Jeg vil i fremtiden tilstrebe at veiledning skjer med veisøker og veileder i samme rom.

Jeg ser i ettertid at det hadde vært hensiktsmessig å ha en observatør i tillegg for en mer utfyllende tilbakemelding på hvordan veileder- veisøkerseansen ble utført.

Prosessen med å lage veiledningsgrunnlag samt gjennomføre førveiledningssamtale var svært bevisstgjørende. Jeg opplevde at veiledningsgrunnlaget skapte en ramme for veiledning og var konkretiserende både i rollen som veisøker og veileder. Dette er absolutt noe jeg kommer til å implementere i min hverdag som veileder.

 

Lauvås, Per, & Handal, Gunnar. (2014). Veiledning og praktisk yrkesteori (3. Utg). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Erfaring med å skriva veiledningsgrunnlag og gjennomføra førveiledning.

I veiledningsgrunnlaget har eg teke utgangspunkt i ein tenkt situasjon på jobben. Har ikkje tidlegare erfaring med veiledning av studentar og skriving av veiledningsgrunnlag, så eg brukte litt tid på skrivinga.

Alle i gruppa skreiv sitt eige veiledningsgrunnlag som vi delte med kvarandre på e-post. Vi hadde såleis høve til å lesa veiledningsgrunnlaga, og stilla forberedt til Skype-møte.

Som veileiar synest eg det var vanskeleg å stilla gode åpne spørsmål til veisøker, særleg då eg ikkje har rette kompetansen på fagområdet. Veisøker var klar på kva ho ynskte veiledning på, og hadde også tenkt gjennom korleis ho ville løysa situasjonen. Vi hadde ein god og åpen dialog, der veisøker gav uttrykk for å ha nytte av veiledninga.

I rolla som veisøker vart eg godt motteken av veileder og vi hadde ein god relasjon gjennom møtet. Veileder var flink til å lytta og med spørsmål få meg til å reflektera litt vidare over situasjonen. Under samtalen kom eg dermed fram til alternative måtar å løysa situasjonen på, og følte sjølv eg hadde nytte av veiledninga.

Erfaring med å skrive veiledningsgrunnlag og gjennomføre førveiledning

Jeg har skrevet et veiledningsgrunnlag med utgangspunkt i en konkret utfordring jeg kan oppleve som praksisveileder. Det har vært utfordrende å beskrive problemstillingen, da det er første gang jeg har tatt del i dette. Likevel har det vært en læringsrik prosess, hvor jeg definitivt ser fordelene av å formulere sitt eget veiledningsbehov så konkret som mulig.

 Veiledningen:  

Etter at jeg mottok veiledningsgrunnlaget fra veisøkeren, oppsummerte jeg kort innholdet for å se om jeg hadde oppfattet veiledningsbehovet riktig. Under samtalen merket jeg stadig at jeg ønsket å komme med innspill eller svar til veisøkeren. I stedet for å avbryte veisøkeren, noterte jeg innspillene ned på et ark, som jeg senere kunne bringe frem i samtalen. I litteraturen står det presisert at det er viktig å fremme dynamikken i samtalen, noe jeg hele tiden prøvde å rette meg etter. Kommunikasjonsverktøyene som ble benyttet var både verbal- og nonverbal kommunikasjon. Som veileder la jeg vekt på å få veisøkeren til å føle seg hørt og tatt på alvor ved å aktivt lytte.

I veiledningssamtalen fikk jeg inntrykk av at veisøker følte seg sett og forstått, samtidig som at jeg som veileder kunne komme med konkrete tiltak og råd til veisøkers problemstilling. Vi ble enige om å avtale et nytt møte for å undersøke om tiltakene fungerte.

Det er vanskelig å komme på noe konkret som kunne blitt gjort annerledes under prosessen, men jeg tenker at kommunikasjon generelt er sammensatt og komplekst, og at det derfor alltid vil finnes et forbedringspotensial for enhver. Som veileder kan jeg kanskje bli enda mer bevisst på bruken av «åpne spørsmål», slik at veisøker kan identifisere sitt behov/problem ytterligere.

 

Erfaringene med å veilede og/eller observere

Først delte vi veiledningsgrunnlaget til hverandre på google doc slik at vi kunne gå gjennom hverandres grunnlag og være forberedt. Deretter hadde vi ett møte der 3 i gruppa møttes på skolen og 1 var med på facetime for diskusjon og veiledning.

Vi valgte å gjøre veiledningen på en litt annen måte der vi valgte at alle var observatører for å få flere tilbakemeldinger/synspunkter. Dette fordi veiledningsgrunnlaget var såpass konkret mtp problemstilling og gjennomføring/struktur.

Vi reflekterte rundt de ulike problemstillingene ved å bruke ulike teorier og egne erfaringer. Vi brukte aktiv lytting, positiv feedback, bygget videre på beskrivelsene, bekreftet at det vi hadde lest og hørt var riktig forstått. Vi kom med tips/råd til hverandre om hvordan man kunne lagt opp/gjort ting annerledes.

Dette fungerte godt i vår gruppe fordi alle er aktivt deltakende. Har ulik bakgrunn.

Alle hadde forskjellige problemstillinger, men en løsning som stod sentralt i alle veiledningsgrunnlagene var at studenten/veisøker stod i sentrum, vi ble sammen enige om at vanskelige situasjoner ble best håndtert med åpne spørsmål og et ønske om å forbedre relasjonen gjennom god kommunikasjon, hvor man lytter og anerkjenner det studenten/veisøkeren formidler. “Å være tydelig i sin kommunikasjon er vesentlig for å skape gode relasjoner mellom mennesker. Det er spesielt viktig i veiledning” (Bjørke & Fleischer, 2007:43). Det var en enighet i gruppen om det å bruke de forskjellige kommunikasjonsverktøyene som; lytte – jeg budskap – oppsummere – støtte og utfordre – åpne/lukkede/ledende spørsmål, står sterkt i hvordan man best kan kommunisere og formidler budskap, slik at det ikke oppstår misforståelser, og forsterker relasjonen mellom partene. “Som veileder må en beherske og tilpasse spørsmålene til den fasen man er i, men også innhold, form og sammenheng” (Høigaard & Mathisen, 2004:113)

Vi opplevde under veiledningssamtalen at hver og en ble sett, og hørt. Alle i gruppen var deltakende, og interessert i hverandres problemstillinger. Vi synes det fungerte bra at tre stk observerte/veiledet. Dette førte til at alle fikk mulighet til å komme med tilbakemeldinger, innspill og synspunkter i de ulike veiledningsgrunnlagene, som igjen var med på å skape refleksjon, diskusjon og deling av erfaringer.

Erfaring med å skrive veiledningsgrunnlag og gjennomføre førveiledning

Vi startet med å utveksle veiledningsgrunnlag i forkant av skypemøte.  Vi bestemte rolleforedelingen og satte i gang, med utgangspunkt i casen under:

Veiledernotat

Jeg har en turnuskandidat . En lege har tatt kontakt om noe han mener er turnuskandidatens feilbehandling av en pasient . Jeg må informere kandidaten om legens henvendelse og drøfte hvordan denne situasjonen kan håndteres ift pasienten i et veiledermøte.

  • Hva har du tenkt å gjøre?
  • Hvordan vil du gjøre det?
  • Hvorfor du vil gjøre det slik?

Mine utfordringer er:

  1. Å formidle legens  klage uten å gjøre kandidaten unødvendig usikker. Jeg har tenkt å bekrefte at det ble tatt en grundig anamnese og undersøkelse og at de fleste funnene ikke pekte på at en skiveproblematikk var hovedproblem. Samtidig er det flere funn kandidaten kunne har stusset på og tatt hensyn til i behandlingssituasjonen. En slik tilbakemelding kan være traumatisk for en ung kollega, samtidig er det veldig heldig at legen har gitt tlbakemelding slik at man kan lære av situasjonen.
  2. Formulere et svarbrev til legen
  3. Planlegge hvordan å kontakte pasienten i en slik situasjon og hva som må kommuniseres til pasienten
  4. Planlegging av evtl oppfølgning av pasient, hvis pas ønsker det

Hvordan å føre denne samtalen og hvorfor jeg vil gjøre det slik?

  1. Åpne spørsmål for å stimulere selvrefleksjon
  2. Ta være på kandidatens selvfølelse i denne situasjonen (empati/observere kandidatens følelser og reaksjoner) slik at kandidaten føler seg sett og trygg
  3. Kandidaten får som oppgave å skrive svarbrev til legen og planlegge samtale med pasienten til neste veiledermøte innen 2 dager for å stimulere selvstendig refleksjon i en trygg ramme med støtte fra veileder

Hva ble gjort i starten av veiledning?

Som en introduksjon starter veileder med å fortelle bakgrunnen for møte, samt beskriver casen og hendelsesforløpet.  Videre berømte veilederen kandidaten med at vedkommende hadde gjort en grundig anamnese og en god jobb, før kandidaten fortalte at det har skjedd en feil med pasientskade som følge. Veileder forklarte hva som måtte gjøres videre, at legen må få en beskrivelse av forløpet.

Kommunikasjonsverktøy

Positiv feedback før kritikk

Bekreftende kommunikasjon, god bruk av nonverbal kommunikasjon

Bruk av åpne spørsmål: «Hva tror du..?»

Anerkjennende kommunikasjon (Veldig bra, helt riktig)

Hva fungerte?

I en slik situasjon kan kandidggen føle på en usikkerhet mtp om valg og vurderinger var rett. I veiledningssamtalen er veileder dyktig med å ta vare på veisøker, veileder betrygger kandidaten med at vedkommende har gjort alt rett. I tillegg veiledes veisøker i hva som må gjøres videre, hvordan situasjonen skal håndteres og hvilke oppgaver som gjenstår. Det blir konkret og håndterlig for veisøker, og veileder skaper en trygghet i en usikker situasjon.

Gir studenten flere valg ift kommunikasjonsform med lege, tenker langsiktig mtp at brev er dokumentasjon.

Avtaler nytt møte – forutsigbart.

Hva kunne gjort annerledes?

Som observatør oppfattes veiledningen som god og nyttig for veisøker. Har ingen klare forslag til hva som kunne blitt gjort annerledes.

Erfaring med å skrive veiledningsgrunnlag og førveiledning

Veiledningsgrunnlag

Skriving av veiledningsgrunnlaget gikk greit siden jeg tok i utgangspunktet en situasjon jeg opplever som veileder (har ansvar for studenter under praksis). Men jeg er usikker på om det er riktig å skrive veiledningsgrunnlaget fra veileders perspektiv.

Alle gruppemedlemmer skrev våre egne veiledningsgrunnlaget og sendte til hverandre i forkant av veiledningsmøte. Vi leste hverandres veiledningsgrunnlaget og tenkte over de ulike situasjonene og forberedte oss til førveiledningssamtale. Noen av problemstillingene var vanskelig å veilede siden jeg manglet merkompetanse i det fagområdet.

Førveiledning

Vi valgte å gi veiledning over Skype. Veisøker, veileder og to observatører var tilstede. Veilederen åpnet samtalen med en introduksjon og ga ordet til veisøkeren. Veisøkeren utdypet problemstillingen etter ønske fra veileder.

Som observatør merket jeg at veilederen var flink til å starte samtalen med åpnespørsmål og veisøkeren og veilederen fikk god kontakt. Veisøkeren åpnet seg og utdypet situasjonen. Veilederen viste tilstedeværelse med aktiv lytting og ledet samtalen ved hjelp av småord og døråpnere. Veilederen kom med spørsmål som åpnet for refleksjon hos veisøker. Veisøker  fikk tenkt gjennom problemstillingen og hadde meninger om hvordan problemstillingen kan løses. Samtalen ble avsluttet med oppsummering.

Som veisøker opplevde jeg at jeg fikk tenkt over situasjonen og fikk ideer som jeg kan bruke fremover. Jeg ville foretrukket «face to face» veiledningen, som ville bidratt til mer kontakt med veilederen, isteden for Skype.

Erfaringer fra å skrive veiledningsgrunnlag og gjennomføring av førveiledning

I vår gruppe skrev hver enkelt et veiledningsgrunnlag som de selv ønsket veiledning på. Jeg tar  derfor utgangspunkt i mitt eget veiledningsgrunnlag og erfaringene fra min rolle som veileder på medstudent sitt veiledningsgrunnlag.

 

Erfaring fra å skrive veiledningsgrunnlag

Det å skrive et veiledningsgrunnlag var noe utfordrende i begynnelsen fordi dette er en form jeg ikke har erfaring med tidligere. Det å forme skrivet slik at det er informativt ovenfor medstudenter, men også finne kjernen i hva jeg trengte veiledning på.  Samtidig var det en god erfaring å sette ord på hva jeg trengte veiledning på, gjennom denne prosessen så jeg også selv hva jeg kunne gjort annerledes.

 

Erfaring fra rollen som veileder

Veiledningen ble gjennomført over skype. Hele gruppen hadde fått tilsendt veiledningsgrunnlag et par dager i forveien slik at vi var forberedt hva veisøker ønsket veiledning på.

Jeg startet veiledningen med å ønske velkommen, deretter refererte jeg til veiledningsgrunnlaget og fortalte litt kort om min forståelse av hva hun trengte veiledning på. Deretter spurte jeg om hun kunne fortelle litt mer om dette. Dette gjorde jeg for at hun skulle få en følelse av at jeg hadde forberedt meg, men også gi henne en mulighet til å legge til eller korrigere meg slik at vi hadde lik forståelse av hva utgangspunktet for veiledningen var.

Det jeg opplevde fungerte var selve veiledningen, siden veisøker gav tilbakemelding om at hun følte at hun nå hadde fått råd og verktøy som hun kunne bruke på problemet hun ønsket veiledning på.

Som veileder opplevde jeg at det å bruke Skype i veiledning gir mulighet for fleksibilitet, men det tar også vekk kommunikasjonsverktøy en kan bruke i et personlig møte som for eksempel blikkontakt, plassering i rom og kroppsspråk som er viktig for å skape trygghet. Derfor ville jeg nok heller foretrukket et personlig møte hvis det var i starten av en veiledningsperiode.

 

Kommunikasjonsverktøy som ble brukt;

– Aktiv lytting (nikk, m´m)

– Åpne spørsmål

– Anerkjenne og bekrefte

– Positive tilbakemeldinger

Erfaringer fra å skrive veiledningsgrunnlag og gjennomføring av førveiledning

Veiledningsgrunnlag

Som gruppe synes vi at det var vanskelig å skulle skrive grunnlaget som skulle brukes i veiledningen. Likevel så var det nyttig å få skrevet ned og dermed kunne vi forberede oss og reflektere over hva slags veiledning vi kan trenge. Spørsmålene hva, hvordan og hvorfor var til stor hjelp. Både veileder og veisøker fikk tid til å forberede seg på hva som skulle gjennomgås under veiledningen. Vi fikk skrevet de og sendt de på mail til hverandre og ble enige om at vi skulle Skype under veiledningen.

Veiledningen

Vi startet med å bli enige om hvilke grunnlag vi skulle ta for oss og hvem som skulle være veileder og veisøker.

Kommunikasjonsverktøy som ble benyttet var åpne spørsmål, kroppsspråk, stillhet(gi tid til å tenke), aktiv lytting, speiling/korte oppsummeringer

Veileder sine tanker

Som veileder opplevde jeg at veisøker hadde reflektert og tenkt mye gjennom problemstillingen og ønsket å finne løsninger. Det gjorde et til en takknemlig jobb å være veileder. Mine forsøk på å la veisøker tenke høyt videre i samtalen gjennom å speile hennes uttalelser, bekrefte hennes fornuftige tanker rundt problemstillingen og gi tid til å snakke/fullføre tankerekker uten å forstyrre, virket til å fungere godt i denne veiledningssituasjonen.

Til hva som kunne vært gjort annerledes kunne vi ha satt av bedre tid til selve veiledningen.

Veisøker sine tanker

Som veisøker opplevde jeg at veileder stilte åpne spørsmål. Var veldig fint at hun startet med å spørre meg om hvilken problemstilling jeg sto overfor. Det fikk meg til å tenke på hva som var det viktigste å snakke rundt. Veileder fikk meg til å sette fokus på tid og ikke nødvendigvis de ansattes frustrasjon og stressende hverdag. Og skape tid i hverdagen kan være med på å skape mindre stress og dermed mindre frustrasjon. Det ble også viktig for meg og sette grenser for hva jeg selv skal få til uten at det skal gå ut over barna i barnehagen eller jobben min generelt. Veileder var lyttende og snakket på en rolig måte, noe som fikk meg til å slappe av gjennom hele økten.

Observatør sine tanker

Som observatører opplevde vi veileder som åpen og imøtekommende. Hun startet med å spørre veisøker om en oppsummering av problemstillingen, og gjennom hele veiledning fikk hun veileder til å tenke selv for å se etter en løsning. Hun stilte åpne spørsmål og lot veisøker få nok tid til å tenke og svare før hun kom med noen kommentarer.

Vi opplevde veisøker som reflektert og interessert i å bli veiledet.

Til hva som kunne vært gjort annerledes så kunne vi ha satt av mer tid til selve veiledningen. Utenom det så føler vi at vi fikk til mye under veiledningen og at dette var en god erfaring og ta med videre i studiet og i jobbsammenheng.