Masteroppgaveformatet entreprenørielt utviklingsarbeid

Et format på masteroppgaven der du utvikler ditt eget didaktiske produkt til bruk i skolen.

Den entreprenørielle masteroppgaven er en variant av masteroppgaven der du utvikler et didaktisk produkt og argumenterer for hvorfor dette egner seg i skolen. Produktet skal testes ut i skolen og forbedres gjennom minst to sykluser. Produktet skal være mulig å bruke, ikke kun være en idé. Innlevering til eksamen er et didaktisk produkt, en tekst på 5000 ord og en muntlig presentasjon med fagsamtale på 45 minutter.

Aktuelle fag

  • Naturfag, norsk, engelsk, musikk, RLE, digitalt støttet pedagogikk, profesjonspedagogikk, spesialpedagogikk og begynneropplæring

Forslag til didaktiske produkter du kan utvikle innenfor ditt fag

  • Spill: brettspill, digitale spill, blanding av analogt og digitalt spill
  • Rammelek, storyline, fiksjonsramme, lærer i rolle
  • Læringsressurs: konkretiseringsmateriell, støtte til å øve inn noe faglig
  • Database av undervisningsopplegg for læreren innen spesielt tema
  • Sakprosa eller skjønnlitteratur med tilknyttet undervisningsopplegg
  • Forestilling, praktisk-estetisk tilnærming, konsert
  • Undervisningsopplegg, utviklingsplan

Forskningsmetode

Det legges opp til intervensjonsstudier. De fleste studentene bruker pedagogisk designforskning, aksjonsforskning eller lesson study.

Kontaktperson(er)

Ta kontakt med Tuva Bjørkvold tuvbj@oslomet.no om formatet entreprenøriell masteroppgave. Tuva kan videreformidle til kontaktpersoner i de ulike fagene.