Hverandreundervisning – utforsk en ny pedagogisk arbeidsform som maksimerer læringsutbytte

Å lære ved å undervise

I dette prosjektet er det lagt opp til at man skal forske på bruk av hverandreundervisning som pedagogisk arbeidsform. Dette er en pedagogisk praksis som legger opp til at alle studenter eller elever bytter på å undervise hele klassen på ulike måter (Baltzersen 2024). Dette kan være knyttet til samarbeidslæring i mindre grupper, hverandreveiledning, produksjon av undervisningsvideoer, men også at elever (studenter) får ansvar for undervisningen i klassen. Dette prosjektet søker masterstudenter som er interessert i å være med å utforske det pedagogiske potensiale i denne læringsformen.

Hverandreundervisning kan oversettes til «peer teaching» på engelsk (Baltzersen 2023) og befinner seg innenfor et større pedagogisk paradigme som blir betegnet som «learning by teaching (Duran 2017; Fiorella og Mayer 2016). Som pedagogisk arbeidsform er for eksempel hverandreundervisning særegen ved at den forsøker å opimalisere kollektive læringsprosesser i klassen (Baltzersen 2022; Baltzersen 2023). Læringen kan forklares gjennom tre ulike læringsposisjoner i klassen (Baltzersen 2023; Håkensen 2024). I forhold til masteroppgavearbeidet er det flere muligheter for å delta.

Forskning i grunnskolen:

– Flere Osloskoler i dag satser på samarbeidslæring/hverandreundervisning. Det vil være mulig å teste ut ulike faglige undervisningsopplegg i samarbeid med lærere som allerede i dag jobber med denne tematikken. Ved en samarbeidsskole, så ønsker vi høsten 2024-våren 2025 å teste ut hverandreundervisning i matematikk og naturfagsundervisning på ungdomsskolen.

– Utprøving av denne type undervisningsmetoder i egen undervisning dersom du selv jobber deltid i skolen allerede.

– Utforskning av hvordan lærere underviser og lærer av hverandre i skolen. Her vil du utforske hvilken rolle hverandreundervisning kan ha i forhold til kollegaveiledning og etablering av profesjonelle læringsfellesskap.

Ved å delta i dette prosjektet får du en unik mulighet til å være med å utvikle fremtidens skole og lærerutdanning. Du vil dessuten få muligheten til å komme tidlig i gang med masteroppgavearbeidet (i høst) og du blir en del av en prosjektgruppe som gjør det enklere å følge en progresjon i arbeidet ditt. Vi håper flere vil delta i dette prosjektet slik at vi da kan tilby en god del gruppeveiledning underveis i masteroppgavearbeidet.

Grip sjansen nå og bli en del av skolens fremtid – la oss starte samtalen før sommeren!

Aktuelle fag

Matematikk, naturfag, profejsonsrettet pedagogikk, spesialpedagogikk og digitalt støttet pedagogikk.

Kontaktperson

Prosjektleder Rolf Baltzersen (robalt@oslomet.no)

Aktuell litteratur

Baltzersen, R. K. (2022). Cultural-historical perspectives on collective intelligence. Cambridge: Cambridge University Press. Open Access

Baltzersen, R.K. (2023). Effective Use of Collective Peer Teaching in Teacher Education: Maximizing Student Learning (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003403586 (Lenke til boken)

– Baltzersen, Rolf K. (2024). Hverandreundervisning. Pressbooks. https://pressbooks.pub/laerersamarbeid/chapter/hverandreundervisning/

– Baltzersen, Rolf K. (2024) Design av hverandreundervisning. Pressbooks.
https://pressbooks.pub/laerersamarbeid/chapter/design-av-hverandreundervisning/

– Baltzersen, Rolf K (2024). Studentevaluering for 9.semester ved OsloMet (høsten 2023). https://rolfbaltzersen.blogspot.com/2024/01/ser-vi-begynnelsen-pa-en.html

Duran, D. (2017). Learning-by-teaching. Evidence and implications as a pedagogical mechanism. Innovations in Education and Teaching International, 54(5), 476-484.

Fiorella, L., & Mayer, R. E. (2016). Eight ways to promote generative learning. Educational Psychology Review, 28, 717-741.

Håkensen, Siv Tonje (2024) Studenter som underviser hverandre. Forskning.no

https://www.forskning.no/oslomet-partner-pedagogikk/studenter-som-underviser-hverandre-utfordrer-alt-vi-trodde-vi-visste-om-effektiv-laering/2309362

Skolehage og uteskole som bidrag til elevers lesing

Bakgrunn og hensikten med prosjektet

Vil du være med å bidra til utvikling av leseglede for elever på en grunnskole? Vi har samarbeid med en skole som ønsker studenter som er nysgjerrige på hvordan få til dette for eksempel gjennom å utforske praktiske opplegg. Her får du mulighet til å utforske elevaktive arbeidsmåter gjennom å integrere arbeid i rom ute med arbeid i klasserommet inne.

Forslag til tema/problemstillinger

Forslag til tema/problemstillinger studentene kan jobbe med kan være:

Hvordan kan bruk av skolehage og uteskole bidra til å forbedre elevers lesing?

Hvordan kan bruk av muntlig fortelling ute og inne bidra til å øke elevers motivasjon for lesing?

Foreliggende data

Her har du mulighet til å utforske opplegg og få data på en skole som er opptatt av lesing og elevaktive arbeidsformer. Data kan samles inn gjennom ulike metoder. Metoder og utprøving av eventuelle praktiske opplegg kan også utvikles i fellesskap.

Hvor mange studentoppgaver er det aktuelt å knytte til prosjektet

Vi legger opp til at studentene skriver sammen i gruppe på to eller tre. Her kan det være to grupper av to eller tre studenter.

Aktuelle fag

Her kan det være aktuelt både med begynneropplæring, profped, eller spesped.

Format

Ulike former for akademiske eller entreprenørielle oppgaver.

Søknadsfrist

Uke 35, 2024.

Kontaktpersoner

Lene Ramberg lenera@oslomet.no

Lise Lynum lisemer@oslomet.no

Janne Svenningsen rektor Slemmestad skole: janne.andrea.svenningsen@asker.kommune.no

Lenke til skolen: Slemmestad barneskole | Asker kommune

Lesing og elevmedvirkning

Bakgrunn og hensikten med prosjektet

Forskning viser at barn og unge leser mindre og mindre. Skoler sliter med å få til motiverende leseundervisning som stimulerer til leseengasjement. Noen av OsloMets universitetsskoler ønsker spesielt å fornye sine pedagogiske opplegg knyttet til lesing.

Utvikling pr. 24.04.2023

Dette prosjektet er i stadig utvikling. Etter et nylig møte mellom forskere, ledelse og lærere på vår universitetsskole er forsknings- og utviklingsfokus spisset ytterligere. Vi oppfordrer særlig studenter som er interessert i ett eller flere av understående tema til å søke:

  • Leselyst og motivasjon: Skolen oppfatter at det er utfordrende å barn og unge til å lese mer. Dette gjelder både begynneropplæringen og den andre leseopplæringen. De ønsker å utforske hvordan eldre elever kan veilede, motivere eller undervise yngre elever i lesing. Enkelte av lærerne har tidligere hatt undervisningsopplegg der eldre elever har inspirert yngre elever til å lese, f. eks 7.klassinger som har lest egenskrevne Halloween-fortellinger for 2.klassinger. Dette opplegget ble gjennomført på biblioteket og var en stor suksess. Det ble opplevd som motiverende for begge elevgruppene.

  • Biblioteket som en alternativ læringsarena: To lærere har ansvar for biblioteket på skolen og vil gjerne at studentene involverer seg i den pedagogiske videreutviklingen av dette læringsmiljøet.

  • Satsning på nettbrett: Alle elever på 1 til 3.trinn har fått tilgang til iPad. Skolen ønsker at studenter er med på å utvikle interessante opplegg med bruk av nettbrett. En mulighet er for eksempel å la elevene lager produkter selv, som bildebøker eller tegneserier i program som Book Creator. En annen mulighet er at elever lager lesespill for hverandre, for eksempel at eldre elever kan gjøre dette for yngre elever. Skolen ønsker å være i en dialog med oss om hvilke apper på nettbrett som er mest egnet å bruke.
     
  • Lekbasert lese- og skriveundervisning for de yngste elevene: Skolen jobber mye med stasjonsundervisning fra 1-7 og har uttrykt et ønske om å utvikle den lekbaserte pedagogikken for de aller minste. Dette kan for eksempel være at man lager opplegg der barn deltar i ulike typer rollelek (leke butikk, sykehus eller hotell).

Forslag til tema/problemstillinger

Hovedproblemstillingen er: Hvordan kan elever bidra til nye former for leseopplæring? Vi ønsker i dette prosjektet å utforske hvordan man kan drive leseopplæring som bygger på stor grad av elevmedvirkning. Prosjektet omfatter leseopplæringen i grunnskolen med fokus på utvikling av skolebibliotek, lesefadderordning, digitale lesestrategier, lesegrupper etc.).

Forskningsstrategi og datamateriale

Ved å delta i dette prosjektet vil du bli en del av et forskningsmiljø der vi ønsker å forbedre leseopplæringen gjennom flere tiltak som vi utarbeider i samarbeid med en utvalgt skole. Masteroppgavearbeid vil bli gjennomført innenfor rammen av pedagogisk designforskning med vektlegging på sykluser av planlegging, utprøving og evaluering av undervisningsopplegg. Datamaterialet vil kunne bestå av observasjoner av undervisning og analyse av elevarbeid.

Fokus blir på å følge deler av en større utviklingsprosess på skolen som kan danne grunnlag for utvikling av en modell for lesing og elevmedvirkning. Vi legger til rette for at man kan skrive sammen i grupper på 2 og 3 dersom man ønsker det. Studenter kan også samarbeide om å samle inn observasjonsdata fra undervisningen. Vi ønsker å ha et fokus på kollektive læringsprosesser.

Dere vil få muligheten til å bli med i et miljø med andre masterstudenter, lærere og lærerutdannere. Forskningsprosjektet vil foregå i tett samarbeid med en av våre universitetsskoler. Gjennom prosjektarbeidet vil du sikre progresjon og fremdrift i ditt arbeid med masteroppgaven. Du vil også få en unik mulighet til å styrke din endringskompetanse og reflektere over nye måter å drive leseopplæring.

Aktuelle fag

Studenter som velger profesjonspedagogikk eller begynneropplæring kan delta i prosjektet. Studenter ved andre fag kan ved henvendelse også bli vurdert. Prosjektansvarlige Thomas Eri og Rolf K. Baltzersen fungerer som prosjektansvarlig og veiledere i masteroppgaven. Du må regne med at veiledning blir organisert både individuelt og i gruppe.

Søknadsfrist

Vi ønsker at interesserte studenter skriver en kortfattet søknad til kontaktpersonene (maks 300 ord) innen utgangen av uke 35 med informasjon om hvilket fag du skal skrive innenfor, og der du/dere presenterer noen tanker rundt følgende spørsmål:

•  Motivasjon for å delta i prosjektet?
•  Hva ser du/dere for dere at dere vil undersøke, mulige problemstillinger?
•  Hvilke data ser dere for dere å samle inn?

Dere som planlegger å skrive masteroppgave sammen trenger bare å sende inn én samlet søknad. Vi oppfordrer dere til å skrive oppgave sammen 2-3 stykker.

Skolen ønsker at alle de som deltar i prosjektet holder et kort fremlegg om hva de kunne tenke seg å gjøre. Ut fra dette vil studentene så samtale med lærerne ved skolen i mindre grupper om hvordan man kan realisere de ulike idéene. Lærerne som deltar i prosjektet på skolen er både fra småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Vi planlegger at dere prøver ut undervisning og samler inn data ute på skolen i perioden desember til februar-mars.

Kontaktpersoner

Rolf Baltzersen (Rolf.Baltzersen@oslomet.no)

Thomas Eri (Thomas.Eri@oslomet.no)

Lea Reitel Høyer (leareit@oslomet.no)