Bærekraftig utvikling – dramaforløp på 3. trinn

Bakgrunn og hensikten med prosjektet

 • Dramaforløpet har som overordnet mål å skape en fiksjonskontekst der elevene med utgangspunkt i konkrete oppgaver og utfordringer får utforske hva begrepene “bærekraftige løsninger” og “bærekraftig utvikling” kan bety. Gjennom forløpet blir elevene utfordret til å tenke sammen og foreslå egne til løsninger for nåtida og for framtida. Oppgavene er tilpasset aldersgruppa.

Forløpet skal gjennomføres som aksjonsforskning av to lærerutdannere ved OsloMet, Konstantinos Amoiropoulos, førsteamanuensis i drama ved barnehagelærerutdanninga, og Toril Hægeland, universitetslektor i norsk ved grunnskolelærerutdanninga. Aksjonsforskninga skal i første omgang gjennomføres på 3. trinn, men planene er å lage tilpassede, lignende opplegg for mellomtrinn og ungdomstrinn. Gjennomføringa skal skje i samarbeid med lærere på trinnet på de enkelte skoler vi samarbeider med. Mål for aksjonsforskninga er todelt:

1) å prøve ut og modellere dramaforløp som arbeidsform på ulike skoler for om mulig å kunne inspirere lærere til å ta i bruk drama som læringsform

2) å høste erfaringer med elever på ulike trinn og undersøke på hvilke måter dramaforløp som arbeidsform kan bidra til dybdelæring

Konkrete mål for elever på 3. og 4. trinn

 • Å legge til rette for kreativ lek og kritisk tenkning gjennom drama og fantasi
 • Å skape bevissthet omkring hva mennesker trenger for å leve gode liv: Hvilke ting og andre forhold og ressurser er nødvendige for å ha det bra?
 • Å utforske hva hjelpere kan gjøre

Forslag til tema/problemstillinger

 • Dramaforløp som utforskende, multimodal arbeidsmåte
 • Hvordan stimulerer dramaforløp språklig og kroppslig samhandling og aktørskap?
 • Hvordan stimulerer dramaforløpet literacyferdigheter – muntlig, skriftlig og kroppslig?

Foreliggende data

 • Det foreligger ingen data, men vi har gjennomført et forprosjekt høst 2022 – dramaforløp i én 3. klasse, og vi planlegger å gjennomføre to dramaforløp med samme fiksjonsramme ila våren eller tidlig høst 2023.
 • Hva slags data har prosjektet, ev. hva slags data forventes det at studenten skal samle inn?
 • Vi vil søke om videofilming av to planlagte dramaforløp. Eventuelt kan vi søke om at én eller to masterstudenter er med som observatører under gjennomføringa.

Hvor mange studentoppgaver er det aktuelt å knytte til prosjektet

 • To studenter. De to kan gjerne skrive sammen i par.

Aktuelle fag

 • Begynneropplæring, norsk, samfunnsfag

Søknadsfrist

 • Fristen er uke 35.

Kontaktperson(er)

Skriving gjennom rammelek i begynneropplæringen

Bakgrunn og hensikten med prosjektet

Hensikten med prosjektet er å prøve ut rammelek som metode i den første skriveopplæringa, her forstått som de fire første skoleårene.

Rammeleker er eksempler på språkstimulerende lekesituasjoner hvor det legges til rette for at barna kan utforske og bruke skriftspråket som en del av leken. Eksempler på rammelek kan være restaurant, dyresykehus eller flyplass. En av lærerens viktigste oppgaver er å skape behov for skriving og tilrettelegge for at skriving skjer. Dette ønsker vi at studentene skal få erfare gjennom å selv planlegge, gjennomføre og reflektere over hvilke muligheter rammelek gir i skriveopplæringen. Dette skjer i samarbeid med oss som veiledere.

Forslag til tema/problemstillinger

 • Hvordan stimulere til tekstskaping i rammeleken?
 • Hva slags tekster skriver elevene?
 • Multimodal skriving og tegning som ressurs i rammeleken
 • Hvordan bruker elevene hverandre som støtte i skrivingen?
 • Hvordan organisere førskrivingfasen i rammeleken?
 • Hvordan bruke modelltekster og skriverammer som støtte?
 • Hvordan bruke skjønnlitteratur som modelltekster?

Datainnsamling og metoder

 • Prosjektet innebærer at studentene selv planlegger og gjennomfører rammelek tre ganger i en klasse på 1. – 4. trinn. Det pedagogiske opplegget diskuteres og justeres mellom hver gjennomføring.
 • Metode: Design based research/pedagogisk designforskning.
 • Aktuelle data: Elevtekster, elevtegninger, observasjon av elever og medstudent

Hvor mange studentoppgaver er det aktuelt å knytte til prosjektet

 • 3-4 oppgaver (6-8 studenter)
 • I dette prosjektet skriver studentene sammen i par. Studentene søker også på prosjektet to og to.

Aktuelle fag

 • Norsk og begynneropplæring

Søknad og frist

 • Vi ønsker at interesserte studenter sender en kort søknad (ca. 300 ord) til Kristin og Ingvill med noen tanker om hvorfor dere er motivert for dette og hva dere har lyst til å gjøre.
 • Fristen er i uke 35.

Kontaktperson(er)

 • Kristin Torjesen Marti: krito@oslomet.no
 • Ingvill Krogstad Svanes: inksva@oslomet.no

Bærekraftsbiblioteket – les for framtida

Bildet viser logen til Bærekrafstbiblioteket.

Bakgrunn for prosjektet

Bærekraftsbiblioteket er et litteraturformidlingsopplegg, som er ment å gi barn og ungdom i alderen 6-15 år litteraturopplevelser og konstruktiv forståelse av FNs bærekraftsmål. Opplegget er inspirert av FNs egen SDG Book Club.

Bærekraftsbiblioteket er en videreutviklet versjon av SDG Book Club, tilpasset norske forhold, og med tydelig skoleforankring. Det treffer især de tverrfaglige temaene Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap, og Bærekraftig utvikling.

Opplegget er laget i samarbeid med flere aktører i litteraturfeltet i Norge. Biblioteket består av boklister og aktivitetsmateriale knyttet opp mot hver av de 17 bærekraftsmålene. Utvalget av variert litteratur med aktivitetsmateriale er rettet mot lærere, bibliotekarer og andre voksne for å fremme leselyst hos barn og unge. Litterære samtaler og barnas personlige tilnærminger står i fokus. Slik fungerer Bærekraftsbiblioteket også som en samtaleplattform, der barn og unge møtes for å dele ytringer og erfare demokratisk deltakelse i verdens felles arbeidsplan, i løpet av egen skolehverdag.

En sentral agenda for Bærekraftsbiblioteket er å få innarbeidet opplegget som et naturlig leselysttiltak i skolen, og både lærere og lærerstudenter er viktige, fremtidige litteraturformidlere i skolen.  

Forslag til tema/problemstillinger

 • Hvordan utvikle/forme litteraturundervisning som fremmer leselyst hos barn og unge? -dialogisk og litteraturdidaktisk tilnærming og andre formidlingsmetoder
 • Hvordan få barn og unge i tale om framtida gjennom god litteratur? -FNs bærekraftsmål i litterær drakt
 • Hva skal til for å skape litterære og estetiske leseopplevelser i klasserommet? – skolen som litteraturarena og demokratisk samtaleplattform
 • Hvordan brukes barne- og ungdomslitteratur i arbeidet med de tverrfaglige temaene i læreplanen? -metodikk og valg av litteratur for felles litteraturopplevelser, læring og dannelse

Norsk barnebokinstitutt med leder Ayse Koca åpner for studentenes egne problemstillinger knyttet til utforsking av litteraturbruk, især Bærekraftsbiblioteket, i skolen/praksisfeltet.

Foreliggende data

Et utvalg med relevant data som kan brukes som støtte til masteroppgave:

Hvor mange studentoppgaver er det aktuelt å knytte til prosjektet

Antatt antall studentoppgaver: 5.

Form: Utprøving av formidlingsopplegg. Observasjon av formidlingsopplegg. Kvalitative og kvantitative fra skoler/lærere.

Aktuelle fag

Norsk og andre fag.

Tverrfaglige temaer.

Søknadsfrist

Uke 35.

Kontaktperson(er)

Leder av Bærekraftsbiblioteket Ayse Koca (ayse.koca@barnebokinstituttet.no)