Bærekraftsbiblioteket – les for framtida

Bildet viser logen til Bærekrafstbiblioteket.

Bakgrunn for prosjektet

Bærekraftsbiblioteket er et litteraturformidlingsopplegg, som er ment å gi barn og ungdom i alderen 6-15 år litteraturopplevelser og konstruktiv forståelse av FNs bærekraftsmål. Opplegget er inspirert av FNs egen SDG Book Club.

Bærekraftsbiblioteket er en videreutviklet versjon av SDG Book Club, tilpasset norske forhold, og med tydelig skoleforankring. Det treffer især de tverrfaglige temaene Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap, og Bærekraftig utvikling.

Opplegget er laget i samarbeid med flere aktører i litteraturfeltet i Norge. Biblioteket består av boklister og aktivitetsmateriale knyttet opp mot hver av de 17 bærekraftsmålene. Utvalget av variert litteratur med aktivitetsmateriale er rettet mot lærere, bibliotekarer og andre voksne for å fremme leselyst hos barn og unge. Litterære samtaler og barnas personlige tilnærminger står i fokus. Slik fungerer Bærekraftsbiblioteket også som en samtaleplattform, der barn og unge møtes for å dele ytringer og erfare demokratisk deltakelse i verdens felles arbeidsplan, i løpet av egen skolehverdag.

En sentral agenda for Bærekraftsbiblioteket er å få innarbeidet opplegget som et naturlig leselysttiltak i skolen, og både lærere og lærerstudenter er viktige, fremtidige litteraturformidlere i skolen.  

Forslag til tema/problemstillinger

  • Hvordan utvikle/forme litteraturundervisning som fremmer leselyst hos barn og unge? -dialogisk og litteraturdidaktisk tilnærming og andre formidlingsmetoder
  • Hvordan få barn og unge i tale om framtida gjennom god litteratur? -FNs bærekraftsmål i litterær drakt
  • Hva skal til for å skape litterære og estetiske leseopplevelser i klasserommet? – skolen som litteraturarena og demokratisk samtaleplattform
  • Hvordan brukes barne- og ungdomslitteratur i arbeidet med de tverrfaglige temaene i læreplanen? -metodikk og valg av litteratur for felles litteraturopplevelser, læring og dannelse

Norsk barnebokinstitutt med leder Ayse Koca åpner for studentenes egne problemstillinger knyttet til utforsking av litteraturbruk, især Bærekraftsbiblioteket, i skolen/praksisfeltet.

Foreliggende data

Et utvalg med relevant data som kan brukes som støtte til masteroppgave:

Hvor mange studentoppgaver er det aktuelt å knytte til prosjektet

Antatt antall studentoppgaver: 5.

Form: Utprøving av formidlingsopplegg. Observasjon av formidlingsopplegg. Kvalitative og kvantitative fra skoler/lærere.

Aktuelle fag

Norsk og andre fag.

Tverrfaglige temaer.

Søknadsfrist

Uke 35.

Kontaktperson(er)

Leder av Bærekraftsbiblioteket Ayse Koca (ayse.koca@barnebokinstituttet.no)