«Vi lærer sammen» – Hauketo skole

Vi ønsker oss masterstudenter som
er interessert i å utvikle, teste ut, forbedre og forske på undervisning som har som hovedmål å styrke:

 • elevenes samarbeidsferdigheter i fag
 • elevenes motivasjon, leselyst og grunnleggende ferdigheter i lesing
 • lærernes vurderingspraksis

I tillegg ønsker vi oss studenter som er interessert i å forske på og utvikle våre to satsningsområder:

 • samarbeidslæring
 • kollegaveiledning

Vi ønsker å jobbe tett sammen med studentene i utvikling og utprøving av didaktiske og pedagogiske opplegg, og legger til rette for tett samarbeid med team og fagteam på skolen vår. Førsteamanuensis i pedagogikk, Thomas Eri ved Oslomet har lang erfaring med praksisbasert forsknings- og utviklingsarbeid, og vil kunne bistå studenter med veiledning på tema, problemstillinger, forskningsdesign og innsamling av datamateriale.

Satsningsområder

Samarbeidslæring

I læringsfellesskapet i klasserommet er samarbeidslæring en arbeidsmåte som kan bidra til at elevenes faglige utvikling og det sosiale samholdet i klassen øker – samtidig.  Samarbeidslæring kan bidra til å løse skolens doble oppdrag, og hjelpe elevene til å utvikle både sosiale og kognitive ferdigheter. Overordnet del av LK 20 viser at faglig og sosial læring må sees i sammenheng, og at faglig læring ikke kan isoleres fra sosial læring. Skolen skal støtte og bidra til elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og i skolehverdagen for øvrig. Gjennom samarbeidslæring kan læreren legge til rette for blant annet problemløsningsoppgaver, høy elevaktivitet, elevmedvirkning, refleksjon individuelt, i par og i gruppe, variasjon i arbeidsmetoder og hjelp, støtte og veiledning fra medelever, og de sosiale ferdighetene læres slik gjennom undervisning, diskusjon, observasjon, modellæring, rollespill, øvelse, tilbakemelding og bekreftelse.

Kollegaveiledning

På tilsvarende vis, kan kollegaveiledning være en arbeidsmåte som bidrar til både faglig utvikling og et bedre læringsmiljø hos lærerne i det profesjonelle læringsfellesskapet. Gjennom samarbeid, erfaringsdeling og refleksjon og gjennom hjelp og støtte til å løse utfordringer, vil mange lærere føle seg mindre alene om undervisningen og mer som en del av et kollegialt undervisningsfellesskap. Kollegaveiledning kan bidra til å få frem den enkelte lærers potensiale, og det kan øke den enkeltes selvtillit i rollen som lærer. Lærere som først planlegger, gjennomfører og observerer undervisning sammen, og som deretter reflekterer over de valgene som ble tatt og veileder hverandre, vil utvikle en større bevissthet rundt egen praksis. Kollegaveiledning kan slik bidra til å styrke profesjonaliteten og til å forbedre undervisningskvaliteten i klasserommene.

Tema/problemstillinger

Temaene for studentenes masterprosjekter bør ligge innenfor skolens satsningsområder som samarbeidslæring, kollegaveiledning, leselyst, motivasjon, og/eller vurderingspraksis. Vi tenker at studentene utarbeider problemstillinger i samråd med sine veiledere først, og så vil vi gjerne bidra til endelig utforming av problemstillinger.

Metode og innsamling av data

Vi er åpne for at studentene samler inn ulike former for datamateriale. Det kan eksempelvis være intervjuer med lærere, fokusintervjuer, elevlogger og spørreundersøkelser, deltagende eller strukturert observasjon, audio/video-opptak av teammøter. Hvilke metoder som egner seg best, kommer an på hvilke problemstillinger studentene har.

Vi oppfordrer særlig studenter som er interessert i praksisbaserte forskningsmetoder til å søke. Vi snakker da om masteroppgaver som eksempelvis tar sikte på å prøve ut og forske på ulike former for undervisning og/eller kollegaveiledning. Metoder som egner seg for praksisbasert forskning betegnes gjerne som pedagogisk designforskning, aksjonslæring, lesson study, eller entreprenørielle masteroppgaver.

Vi oppfordrer studenter til å skrive masteroppgave i par og sende inn én felles søknad. Det å forske sammen med noen er både mer praktisk, lærerikt, trygt og gøy, og i tråd med våre satsningsområder på samarbeidslæring og kollegaveiledning. Det å jobbe sammen i par og sammen med et lærerteam skaper bedre muligheter for å observere undervisning og å analysere og reflektere over et datamateriale i fellesskap.  Vi er imidlertid åpne for individuelle masterprosjekter, men at studenten da jobber tett sammen med noen av våre lærere.

Om skolen

Hauketo skole er en ungdomsskole som ligger inn mot skoggrensa i bydel Søndre-Nordstrand. Skolen sto ferdig i 1968, og ble bygget om i perioden 2008-2010. Vi har rundt 350 elever og fire klasser på hvert trinn, og elevene kommer primært fra barneskolene Prinsdal og Toppåsen. Besøk Hauketo skole på facebook. Se film om Hauketo skole og Strategisk plan 2023-2026.

På Hauketo skal elevene oppleve et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep. Undervisningen skal være inkluderende, tilpasset og likeverdig, og skolen skal bidra til elevenes sosiale og faglige utvikling, læring og danning. Skolen skal bidra til utjevning av sosiale forskjeller og forberede elevene på fremtiden.

Visjon

Vår visjon er: «Sammen skal vi utvikle en gjennomgripende samarbeidskultur hvor både lærere, ledelse og elever undersøker, diskuterer og reflekterer omkring undervisning, hvor alle gir hverandre råd og konstruktive tilbakemeldinger slik at undervisningen stadig forbedres og elevenes læring økes.»

Mål

For å skape motivasjon for læring og ivareta skolens doble oppdrag med fokus på både faglig og sosial læring, og på bakgrunn av skolens resultater på eksamen, nasjonale prøver, elevundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen og andre faglige vurderinger fra perioden 2016-2023, har Hauketo skole identifisert følgende mål og satsningsområder for perioden 2024-2027:

 • Utvikle elevenes samarbeidsferdigheter og øke elevaktiviteten
 • Utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing
 • Utvikle en vurderingspraksis som motiverer til læring

Vi ønsker å skape en kultur for å lære sammen, og en kultur for å hjelpe, støtte, veilede og motivere hverandre, både blant elever i læringsfellesskapet i

klasserommet og blant lærere og ledelse i det profesjonelle læringsfellesskapet.

Aktuelle fag

Flere fag kan være aktuelle

Søknadsfrist

Uke 35, 2024.

Kontaktpersoner:

Joachim Hirsch
Rektor, Hauketo skole
joachim.hirsch@osloskolen.no

Thomas Eri
Førsteamanuensis pedagogikk, Oslomet
thoer@oslomet.no

Begynneropplæring i naturfag

Begynneropplæring i naturfag er et lite forskningsprosjekt ved OsloMet som har til hensikt å utvikle læringsaktiviteter innen naturfag som fremmer læring hos de yngste elevene gjennom elevaktivitet. Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i små barns nysgjerrighet, sanseerfaringer og utforsking av naturfaglige fenomener inne og ute.

Vi retter blikket mot naturfag i uteskolen, estetiske læringsprosesser og de naturfaglige samtalene.

Forskningsmetode og datainnsamling

Prosjektet innebærer at studentene selv planlegger og gjennomfører datainnsamling i en eller noen få klasser på 1.–4. trinn.

Gjennom arbeidet med masteroppgaven kan du lage, prøve ut eller videreutvikle læringsaktiviteter innen begynneropplæring i naturfag. Det kan også være aktuelt å følge lærere og observere hvordan de gjennomfører begynneropplæring i naturfag. Arbeidet kan eventuelt gjøres i samarbeid med en universitetsskole.

Metode: Du kan studere læreres undervisning og/eller elevenes læringsprosesser. Dataene kan bestå av video-/audiodata fra observasjon av undervisningssituasjoner både ute og inne, elevprodukter (eksempelvis tegninger og oppgavesvar), intervjuer av elever med mer.

Prosjektet vil stå for melding til Sikt for innsamling og oppbevaring av personidentifiserbare data, samt utarbeide informasjonsskriv og samtykkeskjemaer.

Foreslåtte tema for masteroppgaver

Eksempler på temaer for masteroppgaver i begynneropplæring:

 • Analyse av elevtegninger eller sammensatte tekster før og etter arbeid med et naturfaglig fenomen eller begrep
 • Elevenes naturfaglige samtaler rundt egne tegninger/figurer e.l.
 • Bruk av estetiske læringsprosesser (tegninger, sang, musikk, dramatisering, bevegelsesaktiviteter m.m.) i naturfagundervisning inne og ute
 • Hvordan stimulere elevenes naturfaglige samtaler i spesifikke undervisningsopplegg?
 • Hvordan tilrettelegge for naturfaglige samtaler i ulike utforskende arbeid?
 • Utvikling av uteundervisning i naturfag – aksjonsforskning

Det er mulig å skrive alene eller i par. Vi har mulighet til å veilede inntil seks studenter. Det kan være en fordel i datainnsamlingen at to studenter samarbeider (uavhengig av om man skriver sammen eller ikke).

Aktuelle fag

Naturfag, Begynneropplæring

Søknadsfrist

Studenter som ønsker å skrive en oppgave tilknyttet dette prosjektet oppfordres til å skrive en søknad med en kort presentasjon av seg selv, motivasjon for å delta i prosjektet, samt forslag til hensikt for studien du tenker å gjøre. Frist for innsendelse av søknad er uke 35, men meld gjerne interesse før sommeren.  

Kontaktpersoner

Ta kontakt med Inger Kristine Jensen (ingerkri@oslomet.no), Aase Marit Ramton (aamsra@oslomet.no ) eller Charlotte Aksland (chaks@oslomet.no) for mer informasjon.                                                                                                                           

Sagdalen skole

Bakgrunn og hensikten med prosjektet

Sagdalen skole er en barneskole som har beliggenhet i Strømmen sentrum. Skolen har over 700 elever, og har 2 avdelinger. SFO ved Sagdalen har i underkant av 300 barn.

Sagdalen skole er organisert med et eget fagteam og sosialpedagogisk team som til sammen utgjør 6 stillinger for å gi god oppfølging til enkeltelever, klasser, foreldre og lærere. Skolen søker hele tiden å utvikle best mulig fagmiljøer for å gi elevene best mulig læringsmiljø. Sagdalen skole er praksisskole for OsloMet og INN. Skolen har de siste årene også deltatt i prosjekter i regi av Erasmus+ slik at ny kunnskap kan innhentes fra ulike læringskulturer. 

Vår skole har mange flerspråklige elever. Vi ønsker å se nærmere på opplæringen spesielt rettet mot 1.- 3. klasse, begynneropplæring/ språkopplæring gjennom uteskoleaktiviteter.

Vi ønsker derfor masterstudenter som har sitt forskningsprosjekt (masteroppgaven) med aksjoner som knyttes opp mot denne problemstillingen.

Forslag til tema

Tema er begynneropplæring/språkopplæring for flerspråklige elever ved hjelp av uteskole.

Tema er begynneropplæring/språkopplæring for flerspråklige elever ved hjelp av uteskole.

 • Uteskole med vekt på begynneropplæring  
 • Språkopplæring for flerspråklige elever ved hjelp av uteskole

Vi har ikke formulert problemstilling, da vi ønsker å gjøre dette i samarbeid med studentene og deres veileder.

Foreliggende data

Studentene må innhente data selv gjennom aksjoner.

Hvor mange studentoppgaver er det aktuelt å knytte til prosjektet

To masterstudenter – en til to masteroppgaver.

Aktuelle fag

Alle fag.

Søknadsfrist

Uke 35, 2024.

Kontaktpersoner

Raymond Nesheim, undervisningsinspektør, Sagdalen skole.

Epost: raymond.nesheim@lillestrom.kommune.no

Joakim Berglund, undervisningsinspektør, Sagdalen skole

Epost: joakim.berglund@lillestrom.kommune.no

Kontaktperson universitetsskole, OsloMet:

Annbjørg Håøy, epost annh@oslomet.no 

Aase Marit Sørum Ramton, epost aamsra@oslomet.no.