LARP in Progress

Julie Andrea Thomassen


LARP (Live- Action-Roleplay), fornorsket LAIV, er en form for improvisert rollespill spilt over en bestemt tidsperiode, hvor deltakerne lever seg inn i en fiksjonell verden og spiller en rollekarakter tilpasset det fiksjonelle rammeverket.

Stillbilde fra Pilot 2 av LARP in Progress, 11 deltagere i en videosamtale.
Stillbilde fra Pilot 2 av LARP in Progress, gjennomført 04.06.2020

LARP in Progress er den praktisk-estetiske forlengelse av den skriftlige masteroppgaven; LARP! En undersøkelse av rollespill, deltakelse og lek.

Forskningsprosjektet baseres på intervjuene fra 14 informanter, som ble intervjuet under et feltarbeid på en pågående LARP. Hensikten var å undersøke hvorvidt LARP har en verdi utenfor det rent underholdningsmessige og om hvordan det kan påvirke deltakernes personlige utvikling og tilværelse. I oppgaven undersøkte jeg hvilke dramapedagogiske metoder og fenomener LARP benytter seg av og hvordan LARPens interne sosiokulturelle-rammeverk affekterer deltakernes opplevelser og erfaringer av LARP.

Gjennom undersøkelsene informerte deltakerne at LARP var en arena hvor de ble sett og hørt, og hvor de kunne eksperimentere med ulike holdninger og uttrykksmåter innenfor trygge rammer. Deltakerne beskrev også hvordan de gjennom å spille en eller flere rollekarakterer ble kjent med ulike aspekter av seg selv, som de tidligere kanskje ikke hadde vært klar over. På LARPen møter de ulike personer og
situasjoner som utfordrer dem, noe som bidrar til at deltakeren oppnår erfaringer innen hvordan de reagerer på gitte situasjonene. LARPens deltakere vil også gjennom sin rollekarakter bli bedre kjent med egne emosjonelle, psykologiske og fysiske komfortsoner.

LARP in Progress er en digital LARP, hvor deltakerne med ulike erfaringer innen drama og teater skaper sine egne rollekarakterer og deltar i utviklingen og gjennomføringen av LARPen.

Det ble i forbindelse med LARP in Progress gjennomført tre møter med deltakerne. Her ble det spilt ut et eksempel på LARPen hvor deltakerne kunne diskutere rollekarakterene, sosialisere og diskutere dramaturgien i LARPen.

De tre pilotene ble gjennomført 29.05.2020, 04.06.2020, og 09.06.2020.

Under pilotene ble det utviklet et informasjonsskriv med rollebeskrivelser og handlingsforløp av LARPen.

LARPen viser hvordan prosessen og forberedelsene til en LARP kan være like mye, om ikke mer, betydningsfullt som selve LARPen, og hvordan det å skape egne rollekarakterer bidrar til at deltakerne blir mer kjent med sin egen personlighet og deres egne evner som rollespillere. Den er også med på å undersøke om deltakerne i LARP in Progress sitter igjen med de samme erfaringene som deltakerne fra feltarbeidet i den skriftlige oppgaven, til tross for mindre spillperiode og annerledes oppsetning.

Morgengry, tre personer på en vei i et snødekt landskap, noen hus langs veien.
Stemningsbilde fra LARPen hvor feltarbeidet for den skriftlige delen av masteroppgaven ble utført på. Viser rollespillere iført kostymer.
Lenke til informasjonsskriv
Link til informasjonsskriv. Dette vil lede til en annen nettside, hvor en PDF-fil av informasjonsskrivet vil være tilgjengelig
PROMO for 1.Pilot av LARP in Progress. Gjennomført 29.05.2020