Duodji i Kunst og håndverk

En kvalitativ undersøkelse av vektleggingen av det samiske i undervisningen.

Vanja Dahl Mostue


Forside masteravhandling

Trykk på bildet for å lese fult sammendrag på norsk og engelsk. Full oppgavetekst vil blir tilgjengelig på Oda, https://oda.hioa.no/nb/, etter sensur.

Mastergradsavhandlingen min fikk sitt opphav gjennom en kronikk skrevet av førsteamanuensis i urfolksstudier Torjer A. Olsen. Overskriften «Samane er blitt ‘dei andre’ i ein norsk samanheng. Skulen har gjort sitt for at det er blitt slik. No skal skulen gjere sitt for at samane ikkje lenger er dei andre» (Olsen, 2018) fanget min oppmerksomhet.

I den fastsatte reviderte Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020, LK20, for Kunst og håndverksfaget, og i den nye Overordnende delen, er samisk tematikk eksplisitt og implisitt vektlagt i større grad enn i tidligere strukturer. Dette markerer et synlig veiskille hvor skolen og lærerne nå må vektlegge undervisning om samisk kultur mer enn tidligere. Jeg ønsket derfor å undersøke hvordan undervisning om samisk tematikk blir vektlagt i skolen, spesielt innen Kunst og håndverk. Samt å undersøke muligheter for å aktualisere undervisning om samisk kultur gjennom samisk tradisjonshåndverk, duodji/duodje/duedtie, i Kunst og håndverk. Med dette som utgangspunkt har jeg jobbet ut ifra følgende problemstilling: 

Hvordan blir undervisning om samisk kultur vektlagt i skolen, og hvordan kan temaet aktualiseres i undervisning med duodji i Kunst og håndverk?


Mitt praktisk-estetiske arbeid forankrer seg i problemstillingens andre del, hvor jeg har undersøkt hvordan samisk kultur kan aktualiseres i Kunst og håndverk gjennom praktisk arbeid med duodji. Begrepet Duodji (Duodje/Duedtie) kan oversettes til samisk håndverk, samisk kunsthåndverk eller samisk tradisjonshåndverk, og er et godkjent og fulldekkende ord for all skapende aktivitet innenfor samiske håndverksteknikker (Guttorm, 2001). Når jeg nå vil presentere mitt praktisk-estetiske arbeid har jeg valgt å fordele presentasjonen mellom de to hovedtypene av håndverk innenfor duodji; myk duodji og hard duodji. De praktisk-estetiske arbeidene blir presentert med bilder og videoer, etterfulgt av fem utkast til veiledningshefter beregnet for lærere som ønsker å jobbe praktisk med Duodji (Duodje/­Duedtie) i Kunst og håndverk. Nederst i presentasjonene ligger prosessboken til det praktisk-estetiske arbeidet, som inneholder nærmere beskrevet fremgangsmåte og refleksjoner gjort rundt utforskelsen av duodji-produktene og teknikkene.


Myk duodji


Samisk kaffepose med tinntrådbrodering

Dette praktisk-estetiske arbeidet er fra et tidligere prosjekt gjennomført i emnet MEST4320 Prosjekt i praksis, men jeg har valgt å inkludere prosjektet som et tillegg i den praktisk-estetiske undersøkelsen fordi jeg tilegnet meg mye kunnskap gjennom prosjektet. Den samiske kaffeposen kan være med på å aktualisere praktisk arbeid med duodji i skolen, enten i sin helhet på de høyere klassetrinnene eller ved å trekke ut enkelte elementer og teknikker og benytte i undervisningen. Den samiske kaffeposen er en av de produktene jeg har laget et veiledningshefte til, heftet ligger lengre ned på siden. 


Samisk veske med tinntrådbrodering

Samisk veske i reinskinn/sisti med tinntrådbrodering på ullstoff.
Samisk veske i lammeskinn med tinntrådbrodering.

Alternative materialer som er utforsket:

Den samiske vesken har mange likheter med den samiske kaffeposen og kan også være med på å aktualisere praktisk arbeid med duodji i skolen, men jeg vil si dette produktet passer best på ungdomsskoletrinnet da det er et omfattende prosjekt. Teknikken kan tilpasses i vanskelighetsgrad ved valg av broderimønster og valg av materialer. Gjennom undersøkelsen kom jeg frem til at det beste er å forholde seg til bærekraftige naturmaterialer, men jeg har også utforsket alternativ materialbruk. Den samiske vesken er en av de produktene jeg har laget et veiledningshefte til, heftet ligger lengre ned på siden. 


Tinntrådarmbånd

Tinntrådarmbånd i reinskinn/sisti og lammeskinn med flette i tinntråd og kobbertråd.

Tinntrådarmbåndet kan være med på å aktualisere praktisk arbeid med duodji i skolen på flere trinn, men er muligens best egnet for mellomtrinnet og oppover. Tinntrådarmbåndet kan tilpasses i vanskelighetsgrad på flere plan ut ifra valgt fletteteknikk, å kombinere flere fletteteknikker, inkludere perler eller dekorative tråder. En kan også trekke ut enkelte elementer og teknikker fra tinntrådarmbåndet å benytte i undervisningen på lavere klassetrinn. Tinntrådarmbåndet er en av de produktene jeg har laget et veiledningshefte til, heftet ligger lengre ned på siden.  


Klokkereim med tinntrådflette

Klokkereim med tinntrådflette i reinskinn/sisti og lammeskinn.

Klokkereim med tinntrådflette har mange likheter med tinntrådarmbåndet og kan også være med på å aktualisere praktisk arbeid med duodji i skolen, men er muligens best egnet for ungdomsskoletrinnet da den er noe mer avansert enn tinntrådarmbåndet. Teknikken kan også eventuelt brukes i kombinasjon med tinntrådarmbåndet i undervisningssammenheng for de mer erfarne elevene eller de som liker en ekstra utfordring . 


Fletteteknikker

Samiske fletteteknikker kan også være med på å aktualisere praktisk arbeid med duodji i skolen, og kan benyttes på alle trinn og tilpasses i vanskelighetsgrad. På denne måten kan selv de yngste elevene få arbeide med noe håndverksmessig. Å arbeide med fletteteknikker gir også god finmotorisk trening, samtidig som det kan trekkes tråder til samisk kultur. Enkelte av fletteteknikkene jeg har undersøkt har jeg hentet fra tinntrådarmbåndet, så en kan også koble teknikkene opp mot andre duodji-produkter. Fletteteknikker er en av de produktene jeg har laget et veiledningshefte til, heftet ligger lengre ned på siden. 


Strikking

Strikking er en teknikk som allerede benyttes i skolen, men strikking kan også være med på å aktualisere praktisk arbeid med duodji i skolen ved å inkludere samisk mønster eller samiske farger. På denne måten kan det trekkes tråder til samisk kultur gjennom en teknikk som allerede benyttes i skolen, samtidig som elevene får arbeide med noe håndverksmessig. Strikking kan også tilpasses i vanskelighetsgrad og til flere skoletrinn, men de mer omfattende mønstrene kan fort bli for avanserte for de yngste elevene. På en annen side kan for eksempel samisk ornamentikk inkluderes, hvor elevene selv kan velge vanskelighetsgrad og arbeide med å lage sine egne strikkemønster inspirert av samisk kultur og ornamentikk. 


Hard duodji


Nålhus og reinhorns-knapper

Nålhuset er en teknikk hentet fra fra veiledningsheftet Duodji i grunnskolen (Fors & Jenssen, 2016). Dette er det eneste veiledningsheftet innen duodji jeg har klart å finne utformet med steg for steg bilder og forklarende fremgangsmåte. Jeg ønsket derfor å undersøke en av teknikkene oppgitt som skulle være med på å aktualisere praktisk arbeid med duodji i skolen. Reinhorns-knappene lagde jeg ettersom jeg hadde igjen reinsdyrhorn, og jeg vil si at dette kan være en teknikk som er aktuell for bruk i undervisningen, men egner seg nok best i de høyere klassetrinnene. Gjerne i samarbeid med for eksempel den samiske vesken eller tinntrådarmbåndet, slik at elevene får brukt knappene i prosjektene sine, i tillegg får elevene da også erfaring med å jobbe både med hard og myk duodji. 


Guksi – Samisk turkopp

Guksi – samisk turkopp kan være med på å aktualisere praktisk arbeid med duodji i skolen på flere trinn, men er muligens best egnet for mellomtrinnet og oppover, hvis en tilpasser vanskelighetsgraden av prosessen, materialene og redeskapene som benyttes til klassetrinnet. Ved å arbeide med dette duodji-produktet kan også samisk ornamentikk inkluderes. Det å bruke svipenn på treverk for å dekorere arbeidet med ornamentikk er en teknikk som egner seg godt i undervisningssammenheng. Dekorering med samisk ornamentikk med svipenn kan også integreres på andre måter, ved å for eksempel dekorere en spekefjøl eller andre mindre omfattende arbeider. På denne måten kan det brukes i lavere klassetrinn. Guksi – samisk turkopp er en av de produktene jeg har laget et veiledningshefte til, heftet ligger lengre ned på siden. 


Arbeid med duodji i Kunst og håndverk vil gi elever muligheten til å arbeide med bærekraftige naturmaterialer, sammenføying, ornamentikk og tradisjon. Samtidig får de kunnskap om samisk kultur og får muligheten til å utvikle gode holdninger, som vil være med på å fremme likeverd, medborgerskap og respekt. 


Veiledningshefter

Veiledningsheftene er enkle utkast til et forslag til ressurser og inspirasjonskilder. De er utarbeidet med grunn i avhandlingens informanter sine intervjusvar, hvor fem av fem informanter utrykket at det burde eksistere flere konkrete ressurser som omhandlet det samiske i undervisningen. Informant ‘Maria’ uttalte i forbindelse med dette at «Vi bør absolutt satse mer på duodji i Kunst og håndverk, men det er en forutsetning at vi da får de rette ressursene». Veiledningsheftene tar utgangspunkt i min egen kunnskaps­tilegnelse gjort gjennom den praktisk-estetiske undersøkelse og er beregnet for lærere som ønsker å jobbe praktisk med duodji/duodje/­duedtie i Kunst og håndverk.

Kaffepose med tinntrådbrodering – trykk på bilde for å åpne.
Samisk veske med tinntrådbroderi – trykk på bilde for å åpne.
Tinntrådarmbånd – trykk på bilde for å åpne.

Fletteteknikker – trykk på bilde for å åpne.
Guksi, Samisk turkopp – trykk på bilde for å åpne.


Prosessbok

Prosessbok til det praktisk-estetiske arbeidet


Kilder:

Fors, G & Jenssen, C. (2016). Duodji i grunnskolen. Hentet fra https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/duodji-i-grunnskolen/

Guttorm, G. (2001). Duodji bàlgàt – En studie i duodji: Kunsthåndverk som visuell erfaring hos et urfolk. (Doktorgradsavhandling). Institutt for kunsthistorie, Universitetet i Tromsø, Tromsø. 

Kunnskapsdepartementet. (2017). Verdier og prinsipper for grunnopplæring – overordnet del av læreplanverket. Hentet fra https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/

Olsen, T. A. (2018, 18. januar). Samane har blitt dei andre. VG. Hentet fra https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/0E4pE6/samane-er-blitt-dei-andre

Utdanningsdirektoratet. (2019). Læreplan i kunst og håndverk (KHV01-02)Hentet fra https://data.udir.no/kl06/v201906/laereplaner-lk20/KHV01-02.pdf