Fra ide til virkelighet

Bruk av kjerneelemeter i KDA i et hverdagsprosjekt

Farid Lerstad


Praktisk estetiske arbeidet i min master avhandling

Min plan for praktisk estetiske arbeid handler om min egen motivasjon og kunnskap som jeg har tilegnet fra Kunst og håndverksfaget på ungdomskolen. Erfaringene og opplevelsene har gitt meg intresse i snekring og skapende arbeid med tre. Jeg kommer til å bruke kjerneelementer i den nye læreplanen for KDA til å lage en bod. Jeg ønsker å vise at kompetansen som en tilegner fra grunnopplæringen blir med videre i livet og kan bygges på.

Kjerneelementer som er brukt i min bygge prosess slik beskrevet av Utdanningsdirektoratet (Udir) er:
  • «Skapande prosessar handlar om praktisk arbeid der både kreative og analytiske metodar inngår. Det handlar om kunstnarisk praksis frå idé til presentasjon» (Udir, 2020).
  • «Visuelle verkemiddel handlar om form, farge, materiale og teknikkar og utforsking av korleis desse kan brukast for å skape bestemte uttrykk» (Udir, 2020).
  • «Teknikk og materiale handlar om å tileigne seg kunnskap om og arbeide med varierte materiale, verktøy og teknikkar. Det handlar òg om å utforske og vurdere kvalitetar, medium, uttrykk og eigenskapar» (Udir, 2020).
  • «Designprosessar handlar om ein tenkje- og arbeidsmåte der ein legg vekt på å utarbeide ulike løysingsforslag. Vidare handlar det om kreativt og strukturert prosessarbeid individuelt og i grupper, og om utvikling av idear og løysingar for framtidige utfordringar. Dessutan handlar det om å presentere idear ved hjelp av tekst, bilete, skisser og modellar» (Udir, 2020).
  • «Form og funksjon handlar om karakteristiske eigenskapar ved to- og tredimensjonal form, og om kvalitetar ved estetiske og funksjonelle rom, produkt og uttrykk. Det handlar òg om å utarbeide forslag til design- og arkitekturløysingar og om å tileigne seg kunnskap om formspråk, konstruksjon, teknologi og ergonomi. Vidare handlar det om å gjere greie for krav til og val av estetiske og funksjonelle løysingar» (Udir, 2020).
  • «Teknikk og materiale handlar om å utforske eit mangfald av materiale, verktøy, programvare og teknikkar. Det inneber å vurdere kva teknikkar som er best eigna til ulike oppdrag, og kva kvalitetar, eigenskapar og uttrykk som finst i materiala. Vidare handlar det om helse, miljø og sikkerheit og dessutan om estetiske og etiske vurderingar og val knytte til levetid, ressursforbruk og konsekvensar for naturen og miljøet» (Udir, 2020).
  • «Arkitektur og design i kontekst handlar om å utvikle medvit om mangfald i kultur, formspråk og byggjeskikk i ulike epokar. Det handlar òg om å vurdere produkt, gjenstandar og bygningar med tanke på miljø og samfunnsendringar og i lys av design- og arkitekturhistorie. Vidare handlar det om å forstå og sjå samanheng mellom tradisjon og nyskaping og korleis dette kjem til uttrykk både lokalt, nasjonalt og globalt» (Udir, 2020).
Sammendrag fra den skriftlige delen av masteravhandlingen

Denne masteravhandlingen tar for seg motivasjon for valg av utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur (KDA). Den inkluderer en undersøkelse blant KDA elever på Vg1 med spørsmål som belyser flere elementer ved motivasjon for valget hos elevene.

Denne avhandlingen tar for seg noe av Kunst og håndverksfagets historie og læreplaner, nyere utvikling ved utdanningsprogrammet KDA og fagfornyelsen, begrepet motivasjon, kreativitet og skapende arbeid, kvaliteten på undervisningen i Kunst og håndverk, den erfaring elevene tar med seg fra Kunst og håndverksfaget i grunnskolen som en mekanisme for å velge KDA. Videre ser oppgaven på forskning rundt kompetanse hos Kunst og håndverksundervisere, rådgivning i grunnskolen, foreldre og venners påvirkning, og kjønnsforskjeller, og vurderer disse som påvirkende elementer i elevenes valg av utdanning.

Avhandlingen undersøker problemstillingen; Hva kan sies å være motiverende faktorer for valg av utdanningsprogrammet KDA?

Master avhandlingen tar utgangspunkt i Kritisk realisme som vitenskapelig ståsted. For å belyse problemstillingen brukes metoden kvantitativ spørreundersøkelse med noen korte kommentarer fra informantene. Deretter blir resultatet av spørreundersøkelsen presentert, analysert, drøftet og konkludert. 

Kilder

Kunnskapsdepartementet & utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplanverket for kunnskapsløfte. Hentet fra: https://www.udir.no/lk20/kda02-02/om-faget/kjerneelementer

Kunnskapsdepartementet & utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplanverket for kunnskapsløfte. Hentet fra: https://www.udir.no/lk20/kda01-02/om-faget/kjerneelementer