Personlige historier

I prosjektet forskes det på om det er mulig å lage en bro mellom publikum og kunst i offentlig rom ved at publikummere deltar med sine personlige historier i sosialt engasjerte prosjekter.

Daryna Gryn


Innen rammen av den virtuelle offentlige masteroppgave-utstillingen coMA-20 er det fremstilt her et videoverk og en samling av tekster Min Norsk som henviser til masteroppgaven Personlige historier av Daryna Gryn.

Videoen er et foto-essay som er bygget på forskningen som er beskrevet i Gryn sin skriftlige masetroppgave. Den handler om hvordan personlige historier er brukt i samtidskunst i offentlig rom. Ettersom mangfolds-politikken tar stadig mer plass i den norske kultursektoren, brukes samfunnets stemmer i økende grad for å skape en representativ form for flerkulturell politikk. En måte å gi stemme til samfunnet på er gjennom personlige historier. 

Fotoessay til masteroppgave, personlige historier.

Innen kunstfeltet er personlige historier grunnlag for sosial deltakelse i kunstverkets skapende prosesser og mulighet til å påvirke kunstverdenen ved direkte personlig deltakelse. Sosialt engasjert kunst er en av hovedformene for kunst der publikum kan få bredest mulig tilgang til denne prosessen.

Grunnlaget for masteroppgaven er Gryn sin deltagelse i produksjonen og gjennomføringen av de sosialt engasjerte prosjektene Migrant Car og Another Grammar for Oslo i regi av osloBIENNALENS FØRSTE UTGAVE 2019-24. Disse prosjektene er karakterisert ved at publikum i stor grad er invitert inn som bidragsytere i kunstproduksjonen.

Foto-essayet viser hovedpunkter i forskningsprosessen med fotodokumentasjon skapt gjennom hele perioden, samt prosesser for å skape tekstsamlingen Min norsk.

Tekstsamlingen Min Norsk er bygget på den praktisk-estetiske delen i den skriftlige oppgaven og vises fram som eget produkt for det sosialt engasjerte prosjektet Another Grammar for Oslo. Min Norsk formidler åtte korte historierpå norsk og russisk om integrasjon i det norske samfunnet og språkutviklingen til en kvinne med en annen kulturell bakgrunn enn norsk. Historiene ble skrevet i impresjonistisk sjanger for å sette ord på Gryn sine personlige følelser, inntrykk og tanker ut i fra erfaringene hun gjorde i Oslo by på bestemte steder og tidspunkter.

Min Norsk har illustrasjoner i form ornamenter. Denne visualiseringmetoden ble lånt fra prosjektet Another Grammar for Oslo.Ornamentene er et forsøk på å visualisere utviklingen av Gryns bruk av det norske språket. Prøving og feiling i utvikling av ornamentene gjenspeiler Gryns egen prøving og feiling i denne læringen.

Lenke til Tekstsamlingen Min Norsk

Tekstsamlingen Min Norsk teksten er skapt for å finne svar på hovedproblemstillingen som var: «Kan den personlige historien til en publikummer med flerkulturell bakgrunn være en bro mellom kunst og publikum i det offentlige rom?»