Drama som læringsform i Fagfornyelsen

Om å styrke elevers dybdeforståelse av de tre tverrfaglige temaene; «demokrati og medborgerskap», «folkehelse og livsmestring» og «bærekraftig utvikling».

Malin Kathrine Vik


Illustrasjoner knyttet til resshursheftet; Ulike mennesker

«På hvilken måte kan drama som læringsform anvendes i 1.-7. trinn for å styrke elevenes dybdeforståelse av de tre tverrfaglige temaene; «folkehelse og livsmestring», «demokrati og medborgerskap» og «bærekraftig utvikling» i Fagfornyelsen

Dette masterprosjektet henvender seg til lærere og dramapedagoger, især de som arbeider i grunnskolen. Samtidig henvender jeg meg til norske skolemyndigheter, skoleeiere og andre interesserte.
Arbeidet er i henhold til studieplan for Master i estetiske fag, todelt. Den ene er en praktisk og estetisk utforskende del som har resultert i et nytt ressurshefte for bruk av drama i Fagfornyelsen og den andre er en teoretisk del av prosjektet, en masteroppgave. De to delene er sterk knyttet sammen, og som følge av dette har de kontinuerlig påvirket hverandre gjennom prosjektet. Problemstillingen behandles og besvares i den skriftlige avhandlingen og i ressursheftet. Den praktiske delen har altså bidratt til å belyse den teoretiske drøftingen.
Studien undersøker på hvilken måte drama som læringsform kan anvendes for å bidra til dybdeforståelse av de tre tverrfaglige temaene «folkehelse og livsmestring», «demokrati og medborgerskap» og «bærekraftig utvikling» i Fagfornyelsen. Som en del av min undersøkelse har jeg foruten om deltakende observasjon, intervju, dokument- og diskursanalyse av Fagfornyelsen, prøvd ut ulike dramaforløp med tilhørende dramakonvensjoner på grunnskoler i Oslo og reflektert over erfaringene fra klasserommene. Dataene i sin helhet danner grunnlaget for et nytt ressurshefte for drama som læringsform i grunnskolen og for min masteroppgave.
Hovedfunnene i studien peker på ni sentrale temaer som stikker seg fram som viktige samtaleemner i den utdanningspolitiske diskursen om dybdelæring i klasserommet. Disse er: 1. mindre stoff gir mer dybde, 2. kjerneelementer, 3. progresjon, 4. tverrfaglighet, 5. fagovergripende kompetanser, 6. lærernes didaktiske og fagdidaktiske kompetanse, 7. metodefrihet vs. metodemangfold, 8. drama som læringsform- et bidrag til lærernes metodemangfold og 9. tidsaspektet. Med bakgrunn i disse har jeg forsøkt å vise til konkrete eksempler på, og diskutere hvordan, drama som læringsform kan anvendes i Fagfornyelsen. Ressursheftet vedlagt utdyper disse pedagogiske eksemplene.

Leserveiledning til ressursheftet
Video med leserveiledning til ressursheftet (dobbeltklikk på videoen for å få den større)


Ressursheftet;
Drama som læringsform i grunnskolen
Ressursheftets forside
(Klikk på bildet. Du finner heftet som pdf helt til venstre på nettsiden)
Padlet med ressurser til heftet
Skjermbilde av padletside knyttet til ressursheftet.
Her finner du både ressursark, inspirasjonsvideoer, relevant forskning, lydfiler av øvelser/leker og Spotify-lister med forslag til musikk

Illustrasjon fra ressursheftet; flyvende papirfly
Eventyret om arkene
Video knyttet til ressursheftet; «Eventyret om arkene» (dobbeltklikk på videoen for å få den større)


OsloMets logo

En titt innenfor klasserommets fire vegger

Tirsdag 01. oktober 2019
//
«Det er tirsdag. Elevene har blitt delt inn i grupper og skal jobbe med FNs bærekraftsmål, men i fiksjon og gjennom bruk av drama som læringsform. Jeg går bort til en av gruppene som er i full gang med å løse oppgavene. Jeg spør Sebastian om hva de har funnet ut så langt: «Jeg kalles Mattematix og er ekspert på å regne. De andre på gruppa er … ja eller Sofia heter bare Sofia da, men hun kan snakke flere språk og derfor kan hun snakke med de i andre land som for eksempel Spania. Og Mohamed kan lage ting for oss … Vi skal løse målet om utdanning». «Så kult!» Svarer jeg. Sebastians øyne er forventningsfulle og full av iver fortsetter han på samarbeidet med de andre i gruppa. Jeg observerer hvordan elevene seg imellom diskuterer hvordan de skal løse «Oppdrag FNs bærekraftsmål» før de får besøk av undertegnede, utkledd som António Guterres, FNs generalsekretær, for å høre på de forskjellige løsningene

Mandag 04. november 2019
//
«Elevene er spredt rundt i klasserommet. Noen er mus, andre er hunder, katter, kuer, griser, sauer, hester og kaniner. Der finnes til og med et esel, godkjent under tvil av meg, men siden eleven argumenterer med at bestefaren hans har et esel på sin gård i hjemlandet, får han medhold. Noen av dyrene spiser mat, noen sover, mens andre har funnet noen å leke med. Elevene virker spente og nysgjerrige, noen titter bort på meg med gnistrende og forventningsfulle øyne. De hår fått beskjed om at selveste sjefshøna skal komme hjem fra ferien sin i Danmark fordi det har vært så mange krangler og uenigheter på gården. Blikket går en ekstra gang over gulvet for å se til at alt er klart. Det er det. Kykkelikyyy!!! Baaaaakbakbakbakbak! Sjefshøna er hjemme fra ferien sin.»Masteroppgaven vil legges ut på Open Digital Archive (ODA) hos OsloMet og linkes til når den har blitt lagt ut.

For ytterligere informasjon om masterprosjektet eller for muligheten til å få ressursheftet ferdigtrykt, kontakt Malin Kathrine Vik; kathrine_malin@hotmail.com