Ságat: Leder: Et samisk problem med løsning

Sagat.no, 15.09.2017: http://www.sagat.no/leder/et-samisk-problem-med-losning/19.9233

Ellinor Jåma fra Åarjel-Saemiej Gïelh tror det jukses med innskriv­inger i valgmanntallet til sametingsvalget. Hun viser til at norske rikspartier motarbeider samiske interesser, samtidig som det jobbes aktivt for å få folk innskrevet i manntallet.

– Vi skal ekskludere dem som ikke har noen samisk tilhørighet, sier hun.

Jåma mener grensa for samiskspråklige forfedre bør reduseres til besteforeldre, og ikke oldeforeldre som i dag. Hun vil også at folk som står på valglister til Sametinget må dokumentere vilke slekter de kommer fra.

vs.

Vi vil sterkt advare mot å gjøre det vanskeligere å skrive seg inn i Sametingets valgmanntall ved å utelukke oldeforeldrenes hjem­me­­språk. Fornorskninga har vært langvarig og omfattende i stor­e deler av Sápmi. Det er i praksis en umulighet å ta stemmerett fra samer som allerede har den. En regel­endring vil kunne splitte mange samiske familier. Forslaget er også umusikalsk når det gjelder videre rekruttering til Same­tingets valgmanntall. (…)

Med kirkebøker og folketellinger som er offentlig tilgjengelig, vil det ikke være noen byrdefull oppgave for manntallsføreren å sjekke oppgitte opplysninger. I tvilstilfeller går det også an å be om ytterligere doku­mentasjoner. Samtidig minner vi om at dag­ens hovedproblem er at det sam­iske valgmanntallet har altfor lav og ikke for høy oppslutning fra den samiskætta befolkninga i Norge.

 

Sameradion & SVT Sápmi: Sametingsval Norge Ronny Wilhelmsen – Arbeiderpartiet

Sverigesradio.se, 09.09.2018: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6773251

Vilka krav tycker du ska uppfyllas för att man ska anses vara same?

– Det viktigaste är rätten att få definiera sig själv. Men man behöver även kriterier som bekräftar att du är same. Jag tycker vi har bra kriterier för att vara med i röstlängden i Norge. Först, att du känner dig som same, sedan om dina föräldrar, mor- och farföräldrar eller deras föräldrar haft samiska som hemspråk

NRK Sápmi: Sivahallá Ságat-aviissa vearu dieđuid gilván – Ságat-ođasredaktevra šiitá

Nrk.no, 19.09.2017: https://www.nrk.no/sapmi/samealbmotbellodaga-njunu_-ii-oaivvil-ahte-du__e-samegielagat-galget-beassat-jienastit-1.13649299

 

«Áigu váldit eret guovtti goalmmadas oasi sápmelaččain jienastanvuoigatvuođa.»

– Dan gal mun in leat lohkán, inge oaivvildan, dadjá Ingos-Máhte Jovnna, John Henrik Eira.

Eira čilge ahte dat ii leat vejolaš váldit eret jienastanvuoigatvuođa olbmuin geat leat ožžon dan, nugo Ságat čállá, muhto sii sáhttet čavget gáibádusaid sisadieđiheapmái.

vs.

– Mii sáhttit dokumenteret dan maid mii leat čállán aviissas, dat lea juste nu movt son dadjá jearahallamis, maid mii leat dáhkan suinna, dadjá Persen.

Sameradion & SVT Sápmi: Sametingsvalet Norge Toril Bakken Kåven – Nordkalottpartiet

Sverigesradio.se, 08.09.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6773272

Vilka krav tycker du ska uppfyllas för att man ska anses vara same?

– Det har det inte varit så stor diskussion om i Norge. Man är i stort sett eniga om kriterierna. Om man ska diskutera ändringar så kanske äkta makar skulle få upptas i röstlängden.

Sameradion & SVT Sápmi Sametingsvalet Norge Inger Eline Eriksen Fjellgren – Árja

Sverigesradio.se, 08.09.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6773262

Manin lea deaŧalaš ahte gávdno sámemeroštallan?

Makkár gáibádusaid ferte du mielas deavdit vai galgá leat sápmelažžan?

– Dat lea min sápmelaččaid iežamet duohken mearridit gii leat sápmelaš ja ii, seamma láhkai go eará eamiálbmogiin lea dát vuoigatvuohta. Dat lea dehálaš ahte lea čielga sámemeroštallan dan ektui gii beassá jienastit Sámedikkis. Sámediggi lea sápmelaččaide. Muđui oaivvildan ahte mii fertet leat várrogasat ráhkadeamis dakkár obbalaš sámedefinišuvnna go mii fertet garvit ahte šaddá sáhka varraproseanttas. Sámevuohta ii leat varraproseanta muhto iešvuohta čearddalašvuođas ja kultuvrras.

Sameradion & SVT Sápmi: Sametingsvalet Norge Aili Keskitalo – NSR

Sverigesradio.se, 08.09.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6773257

 

Varför är det viktigt med en samedefinition?

– Vi måste skilja på samedefinition och kriterier för att få rösta i sametinget. På Norsk sida är sametingets röstlängd ett register över dem som får rösta i sametingsvalet, bara det.  Vi anser att det registret inte kan användas till att säga om någon är same eller inte. Det är en subjektiv fråga för varje enskild person. Vem är jag att säga till någon att hen är same eller inte. Samtidigt måste vi kunna bestämma vilka som får rösta i sametinget för att säkra att parlamentet är representativt för det samiska folket.

Vilka krav tycker du ska uppfyllas för att man ska anses vara same? 

– Jag är nöjd med de regler vi har för att få skriva in sig i röstlängden på norsk sida. Vi har ett subjektivt krav på att man ska känna sig som same, samt ett objektivt krav om hemspråk som går tre generationer tillbaka. De här kraven är avgränsande samtidigt som de är inkluderande för de flesta som kommer från hårt assimilerade områden. Men som sagt, det här kan inte vara en definition på vem som är same och vem som inte är det.

NRK Sápmi: President-rivalene bakker hverandre opp i splittende språkdebatt

Nrk.no, 06.09.2017: https://www.nrk.no/sapmi/president-duellen_-vil-ha-slutt-pa-sarende-sprakdebatt-1.13675221

Aps Ronny Wilhelmsen mener slike ting er med på å skape et skille mellom «ekte og uekte-samer».

– Det er ikke tvil om at det er skapt et slikt bilde i media. Det gjør meg urolig fordi man setter et internt skille i den samiske befolkningen, og dette sårer begge sider, sa han.

 

Kåven, Toril Bakken: Jeg, en norskspråklig presidentkandidat

Altaposten.no, 19.08.2017: https://www.altaposten.no/meninger/2017/08/19/Jeg-en-norskspr%C3%A5klig-presidentkandidat-15179271.ece

Den samiske kulturen kommer til å leve i beste velgående med sånne som oss med på laget, uavhengig av språkkompetanse. For, målet vårt er å styrke vår samiske identitet, språket og kulturen vår, og styrke våre samiske næringsformer. Og ja, jeg tror det er nok for å være en god sametingspresident.

 

iFinnmark: Listetopp mener seg feiltolket

ifinnmark.no, 18.08.2017: https://www.ifinnmark.no/sametinget/nyheter/finnmark/listetopp-mener-seg-feiltolket/s/5-81-565959

– Jeg verken sa til Ságat eller mener at to av tre skal miste stemmeretten til sametingsvalget. Tittelen og ingressen er ikke noe som jeg står inne for, sier Eira til iFinnmark.

– Det jeg mener, er at man må stramme inn kriteriene for å bli innskrevet i samemanntallet. I dag er det slik at hvis oldeforeldre har hatt samisk som hjemmespråk, så kan man melde seg inn i samemanntallet. Jeg mener at grensen må gå ved at besteforeldre har hatt samisk som hjemmespråk, sier listetoppen til iFinnmark.

– Mitt hovedpoeng er at samisk språk er veldig viktig, og at for eksempel samepolitikere bruker samisk språk så ofte som mulig, og i alle sammenhenger. Jeg støtter også det som kom fram i en undersøkelse nylig, blant annet at over 60 prosent av ungdommene mener at sametingspresidenten må kunne samisk, sier John Henrik Eira.

vs.

Nyhetsredaktør Lars Birger Persen i Ságat kommenterer saken slik:

– Vi har sjekket i forhold til intervjuet som vi gjorde før saken ble publisert torsdag. Vi har tolket ham (Eira) i saken, og vi mener at vi har tolket ham riktig. Vi mener også at det i saken er dekning for vinklingen på saken som vi hadde, sier Persen til iFinnmark.

iFinnmark: Sametingsvalget: – Det handler om å ta tilbake sin identitet og historie

ifinnmark.no, 06.08.2018: https://www.ifinnmark.no/sametinget/valg/nyheter/sametingsvalget-det-handler-om-a-ta-tilbake-sin-identitet-og-historie/s/5-81-556947

For transparency: Jo Saglie is part of the SÁMPOLRÁJ project group

Manntallet til sametingsvalget har vært dominert av velgere over 40, men Gaski håper at årets trend, der de yngste og eldste kommer inn, viser at noe har løsnet.

– Det er mange av de eldste i min familie som ikke står i manntallet, og dette er folk som har samisk som morsmål. De har nok opplevd en del diskriminering, og at det var lite positivt i å være samisk, sier Gaski.

Han får støtte av lederen for den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, Dávvet Solbakk.

– Mange av de eldre samene har opplevd den hardeste fornorskningen. Mine besteforeldre har gått på internatskole, og det er et stort steg for dem å melde seg inn i manntallet og det samiske samfunnet, sier Solbakk til NTB.