Kategorier
Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt løpende faglig aktivitet

Nordisk barnehageforskning

Ansvarlig redaktør

Fra 1.januar 2017 inngår jeg som ansvarlig redaktør sammen med Nina Rossholt for Nivå 1-tidsskriftet Nordisk barnehageforskning. Jeg takker Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) for tilliten. Jeg er allerede i gang med manusvurderinger og å gjøre meg kjent med den digitale plattformen. Fra sommeren av vil jeg også være redaksjonsleder ndg. tidsskriftets digitale løsning.

Nordisk barnehageforskning med flest nedlastninger

Tidligere denne uken presenterte HiOA / Aktuelt denne nyhetssaken.  Anledningen var fersk statistikk fra HiOA / Læringssenteret om at Nordisk barnehageforskning har doblet antallet nedlastninger på to år, og nå i 2016 har omlag 46 000 nedlastninger.

Nordisk barnehageforskning med flest nedlastninger. HiOA / Aktuelt v/Kari Aamli [skjermdump: khh)

Et spennende arbeid

Jeg gleder meg til den spennende – og ansvarsfulle – oppgaven det er å være redaktør for et forskningstidsskrift i slik medvind.

– Nedlastingstallene, sammen med stor tilgang på vitenskapelige artikler, gjør redaktørjobben motiverende, sier Haug. – En prioritert oppgave er å få publisert de artiklene som allerede er i systemet for fagfellevurdering. En annen prioritet er å rekruttere flere fagfeller fra hele Norden, slik at gjennomløpstiden for hver artikkel gjøres kortere.

Facebook og Twitter

Tidsskriftet er allerede på Facebook, og i løpet av våren planlegger vi også å være på Twitter.

Kategorier
Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt

Y-vei til barnehagelærerutdanning i 2017 – endelig!

Barne- og ungdomsarbeidere kan bli barnehagelærer

Nå kan barne- og ungdomsarbeidere (fagarbeidere) som vil bli barnehagelærer søke barnehagelærerstudier. Fra 2017 testes en ordning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU), hvor barne- og ungdomsarbeidere under 25 år og uten studiekompetanse kan søke om opptak til barnehagelærerstudiet. Frist for å søke på en av de 10 studieplassene er 1. mars.

Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd

I meldingen, som ble behandlet i Stortinget i mai 2012, går det frem at det skal gjennomføres forsøk med tilrettelagte utdanningsløp – y-veistilbud – for søkere som ikke tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse, men som har relevant yrkesfag fra videregående opplæring.

Det mangler i dag om lag 4000 førskolelærere på å oppfylle normen for pedagogisk bemanning i barnehagene.Gode utdanningsløp som gjør det mulig for de ansatte å ta høyere utdanning, kan bidra til å bøte på dette. Blant annet er det som tidligere nevnt igangsatt forsøk med arbeidsplassbaserte modeller for førskolelærerutdanning for assistenter i barnehagen. En Y-veiordning i førskolelærerutdanningen vil være et viktig bidrag for å få flere til å ta høyere utdanning rettet inn mot arbeid i barnehagen.

Les Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd.

Ordinær undervisning med forsterkning

Studentene følger undervisningen på det ordinære barnehagelærerstudiet, men vil i løpet av 1. studieår få forsterkning i fag som norsk og pedagogiske emner, samt fokus på akademisk lese- og skrivetrening og studiestrategier.

Kompetanseutviklingsprosjektet anbefalte utredning av Y-vei

Oppstart av en yrkesvei (Y-vei) til barnehagelærerutdanning er i tråd med rapport og anbefalinger til Utdanningsdirektoratet fra Kompetanseutviklingsprosjektet gjennomført ved HiOA/BLU.

Rapport Kompetanseutviklingsprosjektet ved HiOA/BLU

Med bakgrunn i oppsummeringen anbefaler prosjektledelsen overfor Utdanningsdirektoratet at de bidrar til at følgende skjer som del av Kunnskapsdepartementets kompetansestrategi for barnehageansatte (2014- 2020):

Utdanningsdirektoratet igangsetter et pilotprosjekt med Y-vei gjennom individuelle studieløp fra barne- og ungdomsarbeider til barnehagelærer.

Kompetanseutviklingsprosjektets blogg finner du her.

Se også min blogg-post Utdanningsbarnehager i Oslo kommune fra 2016.

Glede ved HiOA

I følge Fagbladet er Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er gledelig overrasket over den store interessen og ønsker alle søkere velkommen. Her ønskes flest mulig søkere for å få best mulig kvalifikasjoner, sier Martin Halvorsen, som er seksjonssjef for opptak og veiledning på Høgskolen i Oslo og Akershus. Ordningene for barnehagelærer og sykepleie gjelder for dem under 25 år, og er et forsøk ved HiOA, sier Halvorsen. Han oppfordrer alle som har spørsmål til å kontakte HIOA.

Fagforbundet er positiv

I følge Fagbladet er også Fagforbundet positiv. – Vi ønsker den yrkesfaglige veien (Y-veien) velkommen. Vi vet at studenter som går Y-veien, er svært dyktige og meget velansette i arbeidslivet, sier Mette Henriksen Aas, leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet. Hun mener det er en anerkjennelse av fagarbeidernes kompetanse, og at et slikt tilbud gir større mulighet for karriereutvikling for barne- og ungdomsarbeideren.

Fagarbeider. Skjermdump fra Fagbladet 22.1.17 [khh]

Y-vei. Skjermdump fra Fagbladet 22.1.17 [khh]
Se nettavisen Khrono sin omtale av saken fire dager etter jeg skrev denne blogg-posten.

Kategorier
dagsaktuelt Digital historiefortelling

Får ros for digitale fortellinger

Khrono-oppslag om digitale fortellinger

Dagens oppslag i HiOAs uavhengige nettavis, Khrono, har overskriften Får ros for digitale fortellinger. Oppslaget er laget i forbindelse med prosjektet «WeVideo og Digital historiefortelling ved HiOA (2015-2016) og levering av prosjektrapporten ««WeVideo og digital historiefortelling for læring og formidling, rapport fra et pilotprosjekt ved HiOA 2015-16» (Haug, Jamissen og Lona, 2016). Se blogg-posten WeVideo og digital historiefortelling for læring og formidling.

khrono
Fra Khrono-oppslaget «Får ros for digitale fortellinger» 28.11.2016 [skjermdump/khh].

Utdanningstilbud med særlig god kvalitet

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har i sitt innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning (juni 2016) trukket fram tre eksempler på utdanningstilbud med særlig god kvalitet, der et av eksemplene er «Digital praksisfortelling som refleksjon over egne praksiserfaringer» ved barnevernutdanningen på HiOA. Her har Grete Jamissen og jeg, sammen med sentrale fagpersoner på Fakultet SAM, barnevernpedagogutdanningen, tilbudt workshoper i Digital historiefortelling over flere år.

Internasjonal antologi om digital historiefortelling

Khrono-oppslager faller også sammen med en nær forstående internasjonal antologi om digital historiefortelling på nivå 2-forlaget Palgrave der Grete Jamissen er en av redaktørene.

Samarbeid på tvers

Samarbeidet på tvers av fakultet / seksjoner / administrativt og faglig ansatte i WeVideo-prosjektet opplevdes som lærerikt og faglig utviklende. Dette skriver også Khrono om:

 

— Langt viktigere enn resultatet av vår vurdering er erfaringene vi har hatt med samarbeidet i dette pilotprosjektet på tvers av siloer og faggrenser, trekker Kristin Holte Haug fram. Grete Jamissen og Irene Lona nikker ivrig og gjenkjennende.

— Det er veldig lurt at ansatte samarbeider på tvers av fag og blander administrative og faglige krefter, legger Jamissen til.

Kategorier
Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt

Høringskast rammeplan for barnehagen – digitale forpliktelser

Lang ventetid

Etter lang ventetid og utsettelser foreligger endelig høringsutkastet Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Det ble offentliggjort i formiddag. Høringsfristen på den reviderte rammeplanen er 20.januar 2017. De aktuelle dokumentene finnes på Kunnskapsdepartementet her. Se også pressemeldingen.

horing
Høringsutkast Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver [skjermdump fra KDs nettsider/khh].

Digitale medier og verktøy i barnehagen – mer forpliktende formuleringer

Jeg merker meg at det foreliggende høringsutkastet har tatt inn mer forpliktende formuleringer knyttet til barnas og de ansattes bruk av digitale verktøy. Dette er en stor forbedring fra den foreliggende rammeplanen som sier at «Barn bør (min understrekning) få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap»

Barnehagens digitale praksis

Avsnittet Barnehagens digitale praksis er plassert under forskriftens kapittel 4, Barnehagens arbeidsmåter. Her kan vi lese:

Kategorier
dagsaktuelt digitaliseringsprosjektet ved HiOA

Workshop | HiOAs Digitaliseringsprosjekt

HiOAs nye kompetansemiljø for digitale verktøy i profesjonsutdanningen

Denne uken inviterte studiedirektør Marianne Brattland til workshopen «LearningLab» ved HiOA. Pr. nå har tiltaket arbeidstittelen «Kompetansemiljø for digitale verktøy i profesjonsutdanningen». Målet med workshopen var å få innspill på tanker og ideer om organisering og innhold som foreligger så langt om et slikt miljø. Representanter fra alle 4 fakultet, samt studentrådsrepresentanter og prosjekteier v/prorektor for utdanning Nina Waaler, deltok. Se prorektors blogg: «Digitalisering av utdanning – hvor er vi nå?«.

Den tre timer lange workshopen ble ledet av Hallgerd Benan, Rambøll Management Conculting.

8032538264_81c4b2103d_k
Foto: Benjamin A. Ward / HiOA (hentet fra HiOA Flickr)

Del av Digitaliseringsprogrammet ved HiOA

Kompetansemiljøet under planlegging inngår i Digitaliseringsprogrammet, som består av 4 prosjekter:

 • LMS
 • Digital eksamen
 • Struktur (virksomhetsarkitettur)
 • Ansattes kompetanse

Siste kulepunkt var altså fokus for denne workshopen.

Mandatet

«Kompetansemiljøet skal støtte ambisjonene om kvalitet ved hjelp av innovativ metodikk og hjelpemidler i digitaliseringsprogrammet. Kompetansemiljøet skal:

 • etablere en inspirerende møteplass for utvikling- og deling av digital undervisningspraksis
 • fremme kunnskapsdeling på tvers av fag og fakulteter på fagområdet digitale verktøy i profesjonsutdanning
 • yte god støtte til å utvikle undervisningen ved hjelp av digitale verktøy»

Digital pedagogikk – mitt ståsted

Kategorier
dagsaktuelt digitaliseringsprosjektet ved HiOA løpende faglig aktivitet

NUVs høstkonferanse | Audience Interaction Made Easy

Norgesuniversitetets (NUV) høstkonferanse 2016

NUVs høstkonferanse 2016 gikk av stabelen i Tromsø 28.-29.september. Det rikholdige programmet  inneholdt foruten sesjoner for søknadskriving og rapportering, interessante bidrag og erfaringsdeling fra de som har mottatt prosjektmidler fra NUV.

tromso2
Norgesuniversitetets høstkonferanse 2016 i Tromsø [foto: khh]

Digital møteplass

Jeg opplevde konferansen som en nyttig og interessant møteplass for oss som er opptatt av pedagogisk digitalisering i høyere utdanning. Programmet besto av både plenum-innlegg og gruppevise sesjoner, med fokus på læring i de ulike prosjektene. Fra programmets parallellsesjoner nevner jeg: Digitalisering og pedagogisk utviklingsarbeid og Studentaktive læringsformer.

Det er alltid interessant å lytte til Anne B. Swanberg, leder av Handelshøyskolen BIs LearningLab. Hennes pleumsforedrag, BIs organisering av støttefunksjoner for pedagogisk digitalisering, var særlig nyttig for meg mtp. HiOAs Digitaliseringsprosjekt, som jeg har blogget om i ulike sammenhenger.

For dem som planlegger å søke på høstens utlysning, tenker jeg deltakelse på denne konferansen er et must.

tromso1

Interaktivitet med deltakerne

Arrangøren benyttet systemet Sli.do for å få til interaktivitet med deltakerne. På nettsidene promoteres Sli.dos som «Audience Interaction Made Easy». Rent praktisk fungerte det slik at arrangøren hadde satt opp en unik nettside («event»), de informerte om en hash-tagget event-kode, og ba så konferansedeltakerne delta i event-en ved å stille skriftlige spørsmål til foredragsholderne. Et utvalg av spørsmålene ble kommentert/besvart mot slutten av arrangementet. En fiffig løsning for å skape interaktivitet i salen!

Se også NUVs video-oppsummeringer av konferansen her.

Kategorier
Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt Framtidens barnehage

Appreciative inquiry i LPL

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse

HiOAs nye videreutdanning Læringsmiljø og pedagogisk ledels (LPL) (30 studiepoeng) startet i dag. Videreutdanningen er et deltidsstudium på masternivå for pedagogiske ledere og barnehagelærere. Tilbudet skal bidra til å styrke og avklare den pedagogiske lederens rolle og samfunnsmandat. Pedagogisk ledelse som fenomen utforskes gjennom litteraturstudier, praktisk utforsking på egen arbeidsplass og diskusjoner og refleksjoner over temaet med medstudenter og lærere. Målgruppen for studiet er pedagogiske ledere og barnehagelærere. 31 studenter deltar studieåret 2016-17. I løpet av studietiden skal studentene gjennomføre et utviklingsarbeid på eget arbeidssted.

2
Pål Tanggard, LENT (foto: khh)

Appreciative inquiry (AI)

Som et forslag til verktøy i dette utviklingsarbeidet ble studentene i dag presentert for metoden appreciative inquiry ved Pål Tanggard, LENT. LENT er Norges største fagmiljø innen prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid. «Vi trives best i spenningsfeltet mellom nyeste teori og siste praksis, og kombinerer disse i møte med kunders behov og ønske» (ref. LENTs nettsider).

AI kan kort beskrives som en metode for å kunne fokusere på det positive i en organisasjon, f.eks. barnehagen. Vi har mange historier om organisasjonen vi jobber i. Hva ønsker vi å fokusere på. Og, – når fungerer vi som mest optimalt?

aiprosessen
AI-prosessen (etter Tanggard, 2016)
Kategorier
dagsaktuelt digitaliseringsprosjektet ved HiOA

10 millioner til HiOAs Digitaliseringsprosjekt

10 milloner i potten

Den uavhengige nettavisen Khrono melder at Høgskolen i Oslo og Akershus skal bruke 10 millioner kroner fram til og med 2018 og samle de sine digitale prosjekter for å få bedre styring og framdrift. Dette lyder bra, særlig for de av oss som i en årrekke har arbeidet med å prøve ut digitale medier og verktøy i studentenes læringsprosesser.

Studiedirektør Marianne Brattland er leder for programmet for digitalisering. Sjefen for satsingen er prorektor Nina Waaler,. [skjermdump fra Khrono/ khh]
Studiedirektør Marianne Brattland er leder for programmet for digitalisering. Sjefen for satsingen er prorektor Nina Waaler.
[skjermdump fra Khrono/ khh]

Fire delprosjekter

 • Det skal etableres en teknisk og pedagogisk kompetanseenhet.
 • Gjennom Uninett er man i gang med å vurdere anskaffelse av et nytt system for gjennomføring av undervisnings- og læringsaktiviteter (LMS-system).
 • Arbeidet med digitale vurderingsformer ved HiOA er godt i gang, og dette arbeidet vil fortsette.
 • Virksomhetsarkitektur og porteføljestyring.

Balanse mellom grasrotinitiativ og toppstyring

Som jeg har blogget om tidligere, er det viktig at Digitaliseringsprosjektet tar den utfordringen det er å skaffe seg oversikt over arbeidet som skjer lokalt, og den må arbeide fram løsninger som gir en balanse mellom grasrotinitiativ og toppstyring.

— På HiOA bruker vi i dag  en rekke ulike verktøy når undervisningen digitaliseres. Her er det et klart behov for bedre samkjøring, sier Brattland og legger til: Vi trenger samkjøring på tvers av institutter og avdelinger  og fakultet når det kommer til introduksjon av nye teknologier og forvaltning av eksisterende forhold.

Les hele Khrono-oppslaget her.

Kategorier
Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt Framtidens barnehage

Barnehagelærerutdanningens digitale tilstand

 

Med tittelen Barnehagelærerutdanningens digitale tilstand – eller stillstand? spør jeg om barnehagelærere utdannes med den nødvendige digitale profesjonskompetanse for å jobbe i dagens og framtidens barnehage? Mitt svar er nei.

Mye er ved det samme

Artikkelen som er publisert i tidsskriftet Første Stegs mainummer (2/2016), innleder jeg slik:

15 år har gått siden jeg skrev min første fagartikkel om bruk av moderne teknologi i barnehagelærerutdanningen. Med den (for noen) provoserende tittelen «Førskolelærerutdanningens vei mot cyberspace» (Haug 2000) argumenterte jeg for at informasjonsteknologi (IKT) burde få en tydelig plass i profesjonsutdanningen. Denne og andre tekster utover 2000-tallet viser stor optimisme hva gjelder teknologiens pedagogiske muligheter i utdanning og barnehage.

fs1
Faksimile Første Steg 2/16 [khh].
I dagens artikkelen bruker jeg flere av de samme argumentene som da jeg skrev om samme tema og etterspurte digital kompetanse i utdanning og barnehage – altså for 15 år siden! Det kan synes som barnehagesektoren har stått ganske stille i disse årene.

Ikke helsvart

Bildet er dog ikke helsvart. Det gjøres mye spennende arbeid, der digitale verktøy og medier brukes i pedagogisk arbeid med barna. F.eks. i Myrertoppen barnehage, i Klepp friluftsbarnehage og i Kirketunet barnehage. Senter for IKT i utdanningen har spilt en viktig rolle både som inspirator, kurstilbyder og tilrettelegger for barnehagers bruk av informasjonsteknologi.

Stort kompetansebehov

Det er store variasjoner rundt om i norske barnehager hva gjelder bruk av teknologi og de ansattes kompetanse – to elementer som henger tett sammen. I et tidligere blogg-innlegg, Barnehagemonitor 2015 – barnehagenorges digitale tilstand, løfter jeg fram den siste barnehagemonitoren som bl.a. sier at det har vært en satsing på utstyr og Internett i barnehagene, sammenliknet med monitoren i 2013. Men det kan virke som om tilbudet om kompetanseheving i pedagogisk bruk av digitale verktøy ikke står i forhold til denne oppgraderingen. Fortsatt ønsker de fleste å lære mer om hvordan de skal bruke de digitale verktøyene i barnehagens pedagogiske arbeid. Andelen som trenger et digitalt kompetanseløft er den samme som 2 år tidligere.

fs2
Faksimile Første steg 2/2016 [khh].

Digital profesjonskompetanse

I artikkelen skriver jeg med henvisning til Barnehagemonitoren 2013 (2015-utgaven var ikke publisert da mitt manus ble ferdigstilt):

En profesjonsutøver som skal kunne håndtere morgendagens barnehage må være digitalt kompetent. […]. Manglende kompetanse blant personalet å være den faktoren som begrenser bruken av digitale verktøy i barnehagens pedagogiske arbeidet mest (Jacobsen, mfl. 2013)*.

TPACK – Technological – Pedagogical – Content – Knowledge

Digital kompetanse er mer enn verktøy-kunnskap ispedd entusiasme for bruk av digitale medier og verktøy.  I stadig flere sammenhenger, bl.a. i Marianne Undheims master-oppgave som jeg blogger om her, brukes denne modellen til å forklare og argumentere for at digital kompetanse inngår i en helhet. Den som skal bruke teknologi i en gitt kontekst må også inneha pedagogisk kompetanse og innsikt i det faget eller kunnskapsområdet som inngår i den aktuelle konteksten.

 

Tpack
TPACK-modellen (Koehler,mf. 2014**; Mishra og Koehler 2006, 2008) kobler sammen personalets teknologiske, pedagogiske og faglige kompetanse [skjermdump/khh fra Undheim 2015:18].

Barnehagelærerutdanningenes rolle

Den digitale kompetansebyggingen må starte i utdanningen. Det er et soleklart ansvar som barnehagelærerutdanningene må ta – primært i grunnutdanningen. I tillegg må det satser på videreutdanninger som kan styrke den digitale kompetansen til de som allerede jobber i barnehagen. I artikkelen peker jeg på ulike årsaker til at den digitale tilstanden er som den er i utdanningen og hvilke grep som må tas.

Klar til bruk!

Jeg avslutter artikkelen slik:

Det er som kjent vanskelig å spå framtiden. Imidlertid kan vi med rimelig sikkerhet fastslå at framtidens barnehagelærerutdanning og barnehage vil være i endring – også hva gjelder det digitale felt. Teknologien er der, klar til å tas i bruk.

cw
Skjermdump fra Facebook (khh)

*Jacobsen, H., Loftsgarden, M. & Lundh, S. (2013). Barnehagemonitor 2013. Barnehagens digitale tilstand. Oslo: Senter for IKT i utdanning.

** Koehler, M. J., Mishra, P., Kereluik, K., Shin, T. S., & Graham, C. R. (2014). The technological pedagogical content knowledge framework. In J.M. Specter, M.D. Merrill, J. Elen, & M.J. Bishop (Eds.), Handbook of research on educational communications and technology (pp. 101-111). Springer New York. DOI: DOI 10.1007/978-1-4614-3185-5_9

Kategorier
dagsaktuelt

NIFUs årskonferanse | Fremtidens innovatører

Sist fredag deltok jeg på NIFUs Årskonferanse 2016, som hadde tittelen Fremtidens innovatører. Hvordan utvikle fremtidens innovatører i skolen, på universitetene og i forskningen? Etter at direktør Sveinung Skule hadde ønsket velkommen, fulgte innleding ved kunnskapsministeren.

Program

Et rikholdig program kretset om følgende hovedpunkter:

 • Hva skal til for at skoler, læresteder og forskerutdanninger utvikler innovasjonskompetansen hos elever, studenter og forskere?
 • Hva hemmer og hva fremmer bruk av ny læringsteknologi og innovative læringsformer i skolen?
 • Kan innføring av læringsmål fremme studentenes kreative ferdigheter?
 • Hvordan kan forskerutdanningene bidra til et mer innovativt arbeidsliv?
nifu
NIFU Årskonferanse

Fremtidens innovatører – lærerne

Fremtidens skole krever nytenkende lærere og nye læringsverktøy. NIFU har gjennom flere år studert ulike IKT-satsinger i norsk skole. Forsker Jorgen Sjaastad, NIFU, presenterte «En fiasko, en suksess og fire IKT-lærdommer for norsk skole» med basis i prosjektet Den Virtuelle Matematikkskolen. De fire lærdommene formulerte han slik:

 • At utstyr finnes betyr ikke nødvendigvis at utstyret fungerer
 • At de (unge) lever på nett betyr nødvendigvis ikke at de lærer på nett (studentene må lære å lære på nett)
 • En god lærer betyr ikke nødvendigvis en digital kompetent lærer
 • Digitale løsninger betyr ikke nødvendigvis innovative løsninger.

Universitetet – et kloster?

HiOAs prorektor Morten Irgens holdt et interessant innlegg, hvor han knyttet forbindelseslinjer mellom høyere utdanning og klostrene. Se hans blogg-innlegg: Universitetet er et kloster der han bl.a. skriver: Også ny teknologi utfordrer klostermetaforen og dens arbeidsformer. Våre unge finner sine lærde, sine mestere, på internettet først, hvor de gjerne finner bedre og mer interessante lectio enn enn på sitt fysiske universitet. Mobiltelefonen gir deg tilgang til nært sagt all menneskelig kunnskap.  Hva skal da være universitetets rolle?  Har klostermetaforen utspilt sin rolle?  Hvilke metaforer er nyttigere?

Arrangementet fant sted på Munchmuseet på Tøyen, hvor vi etter konferansen, mingling, mat & drikke fikk en meget interessant guidet omvisning på utstillingen Mapplethorpe + Munch.

Barnehageforskningen – ikke tilstedeværende

Noe skuffende var det at barnehager og barnehageforskning var totalt fraværende i konferansen. Dette til tross for at det gjøres mye viktig FoU-arbeid knyttet til barnehagesektoren – også på det digitale felt. I en tid hvor mange mener mye om barnehagens innhold og oppgaver, hva barn skal lære, hvordan det skal dokumenteres, osv., bl.a. slik det målbæres i Stortingsmelding 19 Tid for lek og læring (2015-2016). Her vises det bl.a. til arbeid utført av nettopp NIFU:

I en rapport fra 2015 har NIFU sett nærmere på utviklingen innen barnehageforskningen. Barnehageforskningen utgjorde 11 prosent av total utdanningsforskning i 2013, mot 13 prosent to år tidligere. I 2013 hadde 44 miljøer utdanningsforskning på barnehageområdet, og de fleste av disse var pedagogiske miljøer eller lærerutdanninger. Det har vært en positiv utvikling i retning av flere store kvantitative forskningsprosjekter om barnehager og barns utvikling, jf. kapittel 2. Rapporten viser at antallet utdanningsforskere på barnehageområdet har økt fra 292 i 2009 til 482 i 2013. Antallet barnehageforskere med professorkompetanse er mer enn fordoblet i perioden 2009 til 2013, fra 19 til 43. Kvinneandelen blant barnehageforskerne er betydelig høyere enn for utdanningsforskning totalt, 77 mot 61 prosent, og professorandelen på feltet er fem prosentpoeng lavere enn for utdanningsforskning totalt. Andelen barnehageforskere med doktorgrad er også betydelig lavere. (s. 79).

NiFUs historie

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning en sentral leverandør av statistikk, utredninger og forskning på området. Se NIFUs historikk.