Amazing grazing

Amazing grazing – bærekraftig kjøtt og ull fra sau som beiter i norsk utmark

Kan sau på beite i Norge bidra til bærekraftig utvikling?

Kjøtt og ull fra norske sauer kommer fra gårder som er svært ulike. I dette prosjektet skal vi undersøke både sauebønder og forbrukere. Hvordan kan produksjonen forbedres, og hvordan kan forbrukeren få mer kunnskap om og nærhet til hva beitebruk bidrar med gjennom produktene?

Et mål i prosjektet er å belyse hva som kan bidra til at kjøtt og ull fra sau verdsettes høyere. Prosjektet ønsker å påvirke diskusjonen rundt bærekraft, media sin omtale av det og hvordan politikk blir formet. Å formidle til dels kompliserte vurderinger på en lettfattelig måte, som fremmer en bedre forståelse av beitedyrs plass i norsk natur, betydning for klima, og for god ressursutnyttelse – er sentralt for at prosjektet skal lykkes. Kan norsk sauehold bidra til å nå noen av FNs bærekraftsmål?

Se film om Amazing Grazing

Her kan du se et kort foredrag om Amazing Grazing presentert av Lise Grøva fra Nibio, som er vår samarbeidspartner i dette prosjektet (på engelsk).

Dette 4-årige prosjektet er finansiert av Forskningsmidler for jordbruk og matindustri (FFL/JA) og over 30 ulike næringsaktører i alle deler av verdikjeden for kjøtt og ull deltar. Prosjektet har tilgang til et solid internasjonalt kontaktnett som vil bidra til å løfte temaet opp på et globalt nivå, med fokus på lokale løsninger. Aktører i verdikjeden og sauebønder med forskjellige driftsformer vil sammen med forskere fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Forbrukerforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet og Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) øke kunnskapen rundt bærekraftig kjøtt og ull. Prosjektet ledes fra NIBIO Tingvoll. Den brede deltagelsen fra næringslivet i alle ledd av verdikjeden, vil sikre at kunnskap både deles og formidles, og kan gi overføringsverdi til andre beitedyr og deres produkter.

Prosjektdeltakere ved SIFO

  • Gunnar Vittersø
  • Hanne Torjusen
  • Ingun Gromstad Klepp

Andre prosjektdeltakere

  • Lise Grøva
  • Tone Skårdal Tobiasson
  • Årolilja S. Jørgensrud
  • Rose (Ildri Kristine) Bergslid
  • Matthias Koesling
  • Ola Flaten
  • Håvard Steinshamn

Se film om mattradisjoner og utmark

Her kan du se et kort foredrag om sammenhengen mellom mattradisjoner og utmark presentert av Eva Narten Høberg fra Nibio, som er vår samarbeidspartner i dette prosjektet.